Yrke prissättare

Prissättare analyserar produktionspriser, marknadstrender och konkurrenter för att fastställa rätt pris med hänsyn till varumärkes- och marknadsföringskoncept.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Företagspolicyer

  Den uppsättning regler som reglerar ett företags verksamhet.

 • Datautvinningsmetoder

  Tekniker för datautvinning som används för att fastställa och analysera förhållandet mellan olika delar av ekonomin och marknadsföringen.

Färdigheter

 • Ta fram prismodeller baserat på kostnad plus vinst

  Regelbundet ta fram kostnads- och prissättningsmodeller genom att ta hänsyn till kostnader för material och distribution samt personal- och driftskostnader.

 • Förstå finansiell terminologi för affärsbruk

  Förstå innebörden av grundläggande finansiella begrepp och termer som används i företag och finansinstitut eller organisationer.

 • Utföra finansanalys för prisstrategier

  Göra en grundlig finansanalys av ett företag, övervaka prissättning och strategier.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Göra statistiska prognoser

  Genomföra en systematisk statistisk undersökning av data som representerar tidigare observerade beteenden i systemet som ska prognostiseras, bl.a. iakttagelser om användbara prediktorer utanför systemet.

 • Utföra dataanalys

  Samla in data och statistik att testa och utvärdera i syfte att generera anspråk och mönsterprognoser med målet att upptäcka användbar information i en beslutsprocess.

 • Lämna prisrekommendationer

  Göra prisrekommendationer baserade på sådana faktorer som standardkostnader, säljfrämjande åtgärder, frakt, marginalförväntningar och kundrelationer.

 • Identifiera möjligheter till prisanpassning

  Anpassa priser för att maximera intäkter, inbegripet för prismärkta produkter, i syfte att förbättra varumärkets resultat och utöka affärsmöjligheter.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Sköta bokföringshandlingar

  Ansvara för och färdigställa alla formella dokument som återger ett företags eller ett projekts ekonomiska transaktioner.

 • Säkerställa att reglerna för inköp och ingående av avtal följs

  Övervaka och säkerställa att företagets verksamhet överensstämmer med lagstadgade regler för avtal och inköp.

 • Hålla prisdatabaser uppdaterade

  Upprätthålla interna och externa databaser för att säkerställa att alla prisuppgifter alltid är korrekta och aktuella.

 • Skapa strategier för prissättning

  Tillämpa metoder som ska användas för att fastställa produktvärden med beaktande av marknadsvillkor, konkurrenters åtgärder, insatskostnader och andra faktorer.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Hantera lönsamhetsfrågor

  Regelbundet granska försäljnings- och vinstprestationen.

Source: Sisyphus ODB