Yrke processövervakare, petroleumindustri

Processövervakare (petroleumindustri) sköter pumpar som upprätthåller smidig cirkulation av olja och oljederivat. De övervakar flödet i rörledningar på raffinaderier och testar utrustningen för att minimera störningar. De arbetar från högautomatiserade kontrollrum där de kommunicerar med andra arbetstagare för att samordna pumpfunktionerna. De utför mindre reparationer och underhåll samt rapporterar efter behov.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mekaniska verktyg

  Förstå maskiner och verktyg, inklusive utformning, användning, reparation och underhåll.

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

Färdigheter

 • Verifiera oljecirkulation

  Se till att inkommande och utgående material cirkulerar genom rätt mätare; se till att mätare fungerar korrekt.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Inspektera rörledningar

  Gå längs rörledningar för att identifiera skada eller läckage; använda elektronisk detekteringsutrustning och genomför visuella kontroller.

 • Ställa in kontroller på utrustning

  Manipulera utrustningens styrenheter för att producera erforderliga volymer och erforderlig produktkvalitet. Ta hänsyn till laboratoriets rekommendationer, scheman och provningsresultat.

 • Samordna fjärrkommunikation

  Ansvara för nätverks- och radiokommunikation mellan olika operativa enheter. Ta emot och överföra eller vidarebefordra radio- och telekommeddelanden eller samtal. Detta kan inbegripa meddelanden från allmänheten eller räddningstjänst.

 • Synkronisera pumpanläggningars drift

  Se till att pumpanläggningar är synkroniserade med varandra; eftersträva kontinuerligt produktflöde och minimal produktkontaminering.

 • Hantera förfaranden för nödsituationer

  Snabbt reagera i nödsituationer och fastställa planerade nödförfaranden.

 • Använda hydrauliska pumpar

  Använda hydrauliska pumpsystem.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Kontrollera pumpverksamhet vid petroleumproduktion

  Kontroll av driften av anläggningen och av gas- och oljepumpar. Övervaka mätare och monitorer och kontrollera utrustningen för att se till att utvinningen sker på ett effektivt och säkert sätt.

 • Samla in oljeprover

  Samla in oljeprover genom att vrida på urluftningsventiler, föra in en behållare i en tank för att erhålla provmaterial.

 • Använda oljepumpsystem

  Manipulera kontrollpaneler för att justera tryck och temperatur samt för att styra produktflödets hastighet. Styra oljepumpningssystem; övervaka vätskecirkulation på oljeraffinaderi.

Source: Sisyphus ODB