Yrke processoperatör, kemisk industri, gasanläggning

Processoperatörer (kemisk industri, gasanläggning) bearbetar gaser för kompression, överföring eller återvinning genom användning av gas-, ång- eller elmotorkompressorer. De genomför kemisk provning av gaser och ansvarar för att pumpar och rörledningar fungerar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bestämmelser för rörledningstransport

  Ha kunskap om de bestämmelser som gäller för rörledningstransport och deras tillämpning på olika rörledningsområden. Tillämpa bestämmelser för transport via rörledning/pipeline vid byggnation av nya anläggningar.

Färdigheter

 • Sköta gasextraktionsutrustning

  Använda utrustning för syrgas- och kväveutvinning såsom kompressorer, fraktionerande kolonner, värmeväxlare och reningsanläggningar.

 • Utföra underhåll på utrustning

  Regelbundet besiktiga och utföra alla nödvändiga åtgärder för att hålla utrustningen i gott funktionsskick, antingen före eller efter dess användning.

 • Avläsa gasmätare

  Läsa av gasmätare och registrera relevant information, till exempel mängden gas som lämnas ut och tas emot.

 • Registrera produktionsdata

  Dokumentera uppgifter såsom namn, färg och kvantitet för de tillverkade varorna.

 • Säkerställa korrekt gastryck

  Säkerställa nödvändigt, vanligtvis konstant, gastryck som är en del av en maskin eller ett verktyg, t.ex. handbrännare, som används för bearbetning av metallarbetsstycken under metalltillverkningsprocesser.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Testa renhetsgrad för syre

  Testa renhetsgraden och fukthalten hos det behandlade syret genom att använda byrettfuktmätaren.

 • Använda pumputrustning

  Använda pumputrustning samt tillse gas- och oljetransporter från borrhålet till raffinaderier eller lagringsanläggningar.

 • Använda utrustning för kemisk analys

  Använda laboratorieutrustning, till exempel utrustning för atomabsorption, pH-mätare och konduktivitetsmätare eller saltspraykammare.

 • Sköta kompressormotor

  Sköta gaskompressormotorer genom att starta dem, övervaka gaskompressionsprocessen och utföra mindre underhållsuppgifter.

 • övervaka ventiler

  Övervaka och justera ventiler för att se till att en viss mängd vätska (t.ex. svavelsyra eller flytande tvål) eller ånga tillförs i blandaren eller maskinen.

Source: Sisyphus ODB