Yrke processoperatör, neutralisering av nitroglycerin

Processoperatörer (neutralisering av nitroglycerin) sköter blandningstankar för explosiva ämnen genom neutralisering av restsyror från processen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Tömma tvättvatten

  Tömma ut tvättvattnet genom att öppna tömningskranen efter att ha kontrollerat att blandningen har satt sig.

 • Dokumentera analysresultat

  Dokumentera förloppet och resultaten av provanalys på papper eller med hjälp av elektronisk utrustning.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Fylla kar med specifika ingredienser

  Fylla kar med nödvändiga ingredienser för syraneutralisering, från varmt vatten och ånga till natriumkarbonat.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Testa nitroglycerinblandning

  Testa den tvättade blandningen för att avgöra om den blev neutral. Om den kemiska indikatorn (t.ex. lackmus) visar att blandningen inte är neutral måste tvättprocessen startas på nytt.

 • Sköta kar efter nitrifiering

  Sköta kar genom att neutralisera återstående syror i nitrifieringsprocessen med hjälp av varmt vatten.

 • Föra register med information om satser

  Upprätta rapporter om historiken av tillverkade satser med beaktande av rådata, test som utförts och överensstämmelse med god tillverkningssed för varje produktsats.

 • Förbereda kemiska prover

  Förbereda de specifika proverna av gas, vätska eller fasta former så att de är färdiga för analys genom att märka och lagra dem i enlighet med specifikationerna.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Testa kemiska prover

  Utföra tester på förberedda kemiska prover genom att använda lämplig utrustning och material. Testning av kemiska prover inbegriper åtgärder såsom pipettering och utspädning.

 • Flytta kemikalier

  Överföra den kemiska blandningen från blandningstanken till förvaringstanken genom att vrida på ventilerna.

Source: Sisyphus ODB