Yrke processoperatör, torkning av malt

Processoperatörer (torkning av malt) sköter ugnsmaskiner och utrustning samtidigt som de övervakar att rostningen av spannmål följer angivna rostningsparametrar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Temperaturskalor

  Celsius- och Fahrenheittemperaturskalor.

 • Typer av korn

  De olika typerna av korn, deras egenskaper och kvalitet.

 • Brandbekämpningssystem

  De enheter och system som används för att släcka bränder; klassning och kemi gällande bränder.

Färdigheter

 • övervaka temperatur vid tillverkning av mat och dryck

  Övervaka och kontrollera de temperaturer som krävs under de olika tillverkningsfaserna tills produkten uppnår lämpliga egenskaper i enlighet med specifikationerna.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Vidta skyddsåtgärder mot brandfarliga ämnen

  Vidta skyddsåtgärder mot bränder. Spritdrycker som innehåller 40 volymprocent alkohol fattar eld vid cirka 26 °C och om en antändningskälla introduceras i alkoholen. Flampunkten för ren alkohol är 16,6 °C.

 • Installera styrutrustning för maskiner

  Installera eller justera styrutrustning för maskiner för att reglera förhållanden som materialflöde, temperatur eller tryck.

 • Justera temperaturmätare

  Sköta temperaturmätare för att se till att livsmedel och drycker hålls vid lämplig temperatur.

 • Sköta ugnsventilation

  Sköta en produktspecifik och energieffektiv ugnsventilation.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Sköta omrörningsmaskin

  Sköta omrörningsmaskin och se till att omrörningen sker jämnt.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Underhålla industriugnar

  Sköta industriugnar i syfte att säkerställa effektiv och korrekt drift.

 • Kontrollera gasugnar för maltrostning

  Tända och kontrollera gasugnar som upphettar malttorkugnar.

 • Hantera brandfarliga ämnen

  Hantera brandfarliga ämnen inom rostningsverksamhet och säkerställa att säkerhetsåtgärder finns införlivade.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • övervaka rostning

  Övervaka rostning av kaffebönor och spannmål för att uppnå en lämplig rostningsnivå för de önskade aromerna och färgerna.

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Utföra värmebehandling

  Utföra värmebehandling som syftar till att preparera och bevara halvbearbetade eller färdigställda livsmedelsprodukter.

 • Sköta maskinfläktar

  Starta fläktar som tvingar in konditionerad luft i trummor eller fack.

 • Tillämpa bestämmelser för hantering av brandfarliga ämnen

  Lagar och organisationsregler för säker förvaring och användning av brandfarliga ämnen.

 • Hantera höga temperaturer

  Hantera höga temperaturer och samtidigt hålla koncentrationen och tillse effektivitet under krävande förhållanden.

 • Använda olika typer av brandsläckare

  Ha kunskap om och tillämpa olika brandsläckningsmetoder samt olika typer och klasser av brandsläckningsutrustning.

 • Använda industriugnar

  Observera temperatur och värma upp ugnen till den angivna temperaturen. Använda ugnsplåtar och underlätta rostningen med hjälp av instrument som hindrar korn från att fastna i plåtarna.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Rosta malt

  Rosta malt enligt lämpliga rutiner med hänsyn till rostningstiden för att erhålla en angiven färg eller hårdhet. Följa specifikationerna för torkning och rostning.

Source: Sisyphus ODB