Yrke processtekniker, vattenrening

Processtekniker (vattenrening) hanterar vatten för att garantera vattnets säkerhet för användning som dricksvatten, för bevattning eller för andra ändamål. De hanterar och utför underhåll på vattenreningsutrustning och ser till att vattnet är säkert för att tappas och användas i livsmedelsproduktion genom grundlig provning före distribution och genom att uppfylla miljönormerna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Filtreringsprocesser för drycker

  Säkra och kostnadseffektiva metoder för att avlägsna föroreningar från livsmedel och förlänga hållbarheten. Betydelsen av föroreningskontroll och hur den bidrar till en produkt av högre kvalitet, en betydande minskning av avfallet och att produkten försämras i så låg grad som möjligt.

 • återanvändning av vatten

  Principerna för återanvändning av vatten i komplexa cirkulationssystem.

 • Vattenpolitik

  Grundlig kunskap om politik, strategier, institutioner och bestämmelser som rör vatten.

 • Vattentryck

  Naturlagar, kvaliteter och tillämpningar som avser vätske- eller vattentryck.

Färdigheter

 • Utföra vattenbehandling

  Ta regelbundna vattenprover för att se till att vattenhanterings- och filtreringsprocesserna följer rimlig förvaltningspraxis, branschstandarder eller allmänt vedertagna jordbruksmetoder. Registrera tidigare vattenföroreningar, källan till föroreningarna och hur de avhjälptes. Vidta begränsande åtgärder för att förebygga ytterligare föroreningar.

 • Använda vattendesinficeringsutrustning

  Använda utrustning för vattendesinfektion med hjälp av olika metoder och tekniker, t.ex. mekanisk filtrering, efter aktuella behov.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Koka vatten

  Koka vatten i stora mängder för att utföra förfaranden för tillverkning av livsmedelsprodukter (t.ex. mandelpolering).

 • Kontrollera flaskor avsedda för livsmedel

  Kontrollera flaskor avsedda för livsmedel. Tillämpa testförfaranden för flaskor för att kontrollera om flaskan är lämpad för att innehålla livsmedel och drycker. Följa rättsliga eller företagsmässiga specifikationer för tappning.

 • Utföra värmebehandling

  Utföra värmebehandling som syftar till att preparera och bevara halvbearbetade eller färdigställda livsmedelsprodukter.

 • Sköta kontrollsystem för avsaltning

  Förvalta ett system för avlägsnande av salt i syfte att utvinna dricksvatten.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Mäta vattenkvalitetsparametrar

  Kvalitetssäkra vatten genom att ta hänsyn till olika faktorer, till exempel temperatur.

 • Filtrera vätskor

  Separera fasta ämnen som inte enkelt kan avlagras i suspenderad vätska genom att föra blandningen genom filter.

 • Mäta vattenflöde

  Mäta vattenflöde, vattenintag och vattentäkter.

 • Tillämpa vattenbehandlingsmetoder

  Utföra åtgärder som filtrering, sterilisering och avklorering för att rena vatten för konsumtion och livsmedelsproduktion med hjälp av olika metoder och tekniker såsom mikrofiltrering, omvänd osmos, ozonering, kolfiltrering eller ultraviolett (UV) ljus.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Kolsyra drycker

  Utföra processer för att kolsyra drycker genom infusion av koldioxid vid högt tryck för att framställa kolsyrade drycker såsom läsk, mousserande viner och andra drycker.

 • Sköta gasutrustning för drycker

  Sköta gasutrustning för drycker, vilken vanligtvis utgörs av en maskin kopplad till en gasanordning.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Avskilja instabila ämnen i vatten

  Använda lämplig utrustning för att avskilja instabila ämnen i vatten, t.ex. järn och svavelföreningar genom filtrering eller avhällning.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Sköta vattenreningsutrustning

  Sköta och justera utrustning för att rena och klara vatten, behandla och rena avloppsvatten, luft och fasta ämnen, återvinna eller släppa ut renat vatten och generera kraft.

 • Sträva efter att behålla vattnets sammansättning

  Sträva efter att inte i onödan ändra vattnets sammansättning när oönskade beståndsdelar avlägsnas.

 • Montera isär utrustning

  Montera isär utrustning med hjälp av handverktyg för att rengöra utrustningen och utföra regelbundet operativt underhåll.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

Source: Sisyphus ODB