Yrke programvaruarkitekt

Programvaruarkitekter står för den tekniska designen och tar fram funktionella modeller av programvarusystem som bygger på funktionsbaserade specifikationer. De utformar även systemets arkitektur eller olika moduler och komponenter med anknytning till affärs- eller kundbehov, teknisk plattform, datorspråk eller utvecklingsmiljö.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Objektorienterad modellering

  Objektorienterat paradigm som baseras på klasser, objekt, metoder och gränssnitt samt deras tillämpning vid utformning och analys av programvara, programmeringsorganisation och -tekniker.

 • Enhetligt modelleringsspråk

  Det universella modelleringsspråket som används vid programvaruutveckling och som syftar till att erbjuda en standardiserad visualisering av systemutformning.

 • Systemutveckling

  Sekvensen av etapper såsom planering, skapande, provning och användning samt modeller för utarbetande och livscykelhantering av ett system.

 • Modellering av affärsprocess

  Verktyg, metoder och notationer för att beskriva och analysera affärsprocesser och ta fram modeller för dess fortsatta utveckling. Business Process Model and Notation (BPMN) och Business Process Execution Language (BPEL) är exempel på sådana verktygssatser.

 • Verktyg för hantering av programkonfiguration

  Mjukvaruprogram för att utföra konfigurationsidentifiering, kontroll, status och revision, till exempel CVS, ClearCase, Subversion, GIT och ToritoiseSVN.

Färdigheter

 • Ta fram programdesign

  Införliva en rad krav i en tydlig och organiserad programvarudesign.

 • Tillhandahålla teknisk dokumentation

  Utarbeta dokumentation för befintliga och kommande produkter eller tjänster med en beskrivning av deras funktionalitet och sammansättning på ett sådant sätt att den är begriplig för en bred publik utan teknisk bakgrund och uppfyller fastställda krav och standarder. Uppdatera dokumentationen.

 • Analysera programvaruspecifikationer

  Bedöma specifikationerna för en programvara eller ett system som ska utvecklas genom att identifiera funktionella och icke-funktionella krav, begränsningar och möjliga fallstudier som illustrerar interaktionen mellan programvara och användare.

 • Skapa ett flödesschema

  Skapa ett schema som illustrerar systematiska framsteg genom ett förfarande eller ett system med användning av anslutande linjer och en uppsättning symboler.

 • Samla in kundfeedback om program

  Samla in svar och analysera data från kunder för att identifiera förfrågningar eller problem i syfte att förbättra program och den allmänna kundtillfredsställelsen.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Anpassa programvara till systemarkitekturer

  Anpassa systemutformning och tekniska specifikationer i linje med programvarans arkitektur för att säkerställa integrationen och driftskompatibiliteten mellan komponenterna i systemet.

 • övervaka programvaruutveckling

  Organisera, planera och övervaka utvecklingen av program och ramar för att skapa en programvaruprodukt, från de tidigaste planeringsstadierna till det slutliga produkttestet.

 • Analysera affärskrav

  Undersöka kundernas behov och förväntningar på en produkt eller tjänst för att identifiera och åtgärda inkonsekvenser och eventuella meningsskiljaktigheter mellan berörda parter.

 • Utarbeta rapporter om kostnads-nyttoanalyser

  Utarbeta, sammanställa och meddela rapporter med uppdelning av kostnadsanalysen av företagets förslag och budgetplaner. Analysera de finansiella eller sociala kostnaderna och fördelarna med ett projekt eller en investering i förväg för en viss tidsperiod.

 • Definiera programvaruarkitektur

  Utforma och dokumentera strukturen hos programvaruprodukter, inklusive komponenter, anslutningar och gränssnitt. Säkerställa att strukturen är genomförbar, funktionell och kompatibel med befintliga plattformar.

 • Utforma process

  Kartlägga arbetsflödet och resurskraven för en viss process med hjälp av en rad olika verktyg, till exempel programvara för processimulering, flödesdiagram och skalmodeller.

Source: Sisyphus ODB