Yrke projekteringsingenjör, gruv och metallurgi

Projekteringsingenjörer (gruv och metallurgi) utarbetar och upprätthåller brytningsplaner i enlighet med lagstadgade krav och ledningens krav. De dokumenterar det fysiska förloppet för brytning och utvinning av malm eller mineraler.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geologiska faktorers påverkan på gruvdrift

  Kunskap om den påverkan geologiska faktorer, exempelvis förkastningars och stenars rörelser, har på gruvdrift.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Geografiska informationssystem

  Verktygen inom geografisk kartläggning och positionering, bland annat GPS (globala positioneringssystem), GIS (geografiska informationssystem) och RS (fjärranalys).

Färdigheter

 • Bearbeta insamlade undersökningsdata

  Analysera och tolka data från undersökningar som erhållits från en mängd olika källor, t.ex. satellitundersökningar, flygfotografering och lasermätsystem.

 • Underhålla ritningar för ett gruvfält

  Utarbeta och underhålla översikter och ritningar över markytor och underjordiska ytor vid ett dagbrott; utföra undersökningar och göra riskbedömningar vid potentiella gruvanläggningar.

 • Utarbeta rapporter för geografiska informationssystem

  Använda relevanta geografiska informationssystem för att utarbeta rapporter och kartor som bygger på geospatial information med hjälp av GIS-program.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Utarbeta tematiska kartor

  Använda olika metoder, t.ex. koropletkartor och dasymetriska kartor, för att med hjälp av programvara utarbeta tematiska kartor som bygger på geospatial information.

 • Hantera gruvfältsdata

  Fånga, registrera och validera rumsliga data för brottet.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Upprätthålla register över gruvdrift

  Föra register över gruvdriftsproduktion och -utveckling, inklusive maskinernas prestanda.

 • Göra lantmäteriberäkningar

  Utföra beräkningar och samla in tekniska data för att fastställa korrigeringar för jordens rundning, traversjusteringar och slutna traverser, planmätningar, azimut, markörplaceringar osv.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Identifiera problem i geografiska informationssystem

  Lyfta fram GIS-frågor som kräver särskild uppmärksamhet. Rapportera regelbundet om dessa frågor och deras utveckling.

Source: Sisyphus ODB