Yrke provare

Provare provar och analyserar av ädelmetaller såsom silver och guld med hjälp av kemiska och fysiska tekniker för att fastställa värdet av och egenskaperna hos komponenter. De separerar även ädla metaller eller andra beståndsdelar från andra material.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metaller och metallmalmer

  De erbjudna metallerna och metallmalmerna, deras funktioner och egenskaper samt lagstadgade och regleringskrav.

 • Analytisk kemi

  Instrument och metoder som används för att skilja åt, identifiera och kvantifiera materia – de kemiska komponenterna i naturliga och konstgjorda material och lösningar.

 • Statistik

  Studiet av statistiska teorier, metoder och praxis såsom insamling, organisering, analys, tolkning och presentation av data. Statistiken behandlar alla aspekter av data, inbegripet planering av datainsamling i fråga om projektering och experiment för att förutse och planera arbetsrelaterad verksamhet.

 • ädelmetaller

  Typer av sällsynta metaller som förekommer naturligt och har ett högt ekonomiskt värde.

 • ädelmetallers egenskaper

  Variationer av ädla metaller efter densitet, korrosionsbeständighet, elektrisk ledningsförmåga, ljusreflektivitet och kvalitet.

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

 • God laboratoriesed

  Lagstadgade krav och god laboratoriesed (GLP) som tillämpas inom den berörda tillverkningssektorn.

 • Kemiska processer

  De relevanta kemiska processer som används vid tillverkning, till exempel rening, separation, emulgation och spridningsbehandling.

Färdigheter

 • Identifiera syftet med en analys

  Identifiera kundens behov och välja ut lämpliga analysmetoder som kommer att passa ett visst syfte, t.ex. kvalitetssäkring, processutveckling eller processförbättring, produktion och vetenskaplig forskning.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Testa råmineraler

  Ta prover av mineraliskt material i testsyfte. Utföra olika kemiska och fysiska tester på materialen.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

 • Separera metaller från malmer

  Tillämpa olika kemiska och fysiska metoder för att separera mineraler från malmer såsom magnetiska, elektriska eller kemiska metoder.

 • Hantera kemikalier

  Hantera kemikalier på ett säkert sätt, använda dem effektivt och se till att inga skador drabbar miljön.

 • Underhålla utrustning för malmbearbetning

  Underhålla och rengöra utrustning, ta bort skräp och spill.

 • Använda utrustning för kemisk analys

  Använda laboratorieutrustning, till exempel utrustning för atomabsorption, pH-mätare och konduktivitetsmätare eller saltspraykammare.

Source: Sisyphus ODB