Yrke psykolog inom utbildningsväsendet

Psykologer inom utbildningsväsendet anställs av utbildningsinstitutioner för att ge psykologiskt och emotionellt stöd till elever med särskilda behov. De är specialiserade på att tillhandahålla direkt stöd och interventioner till studenter, genomföra psykologiska tester och bedömningar samt samråda med familjer, lärare och annan skolbaserad studentstödspersonal, till exempel skolkuratorer och studievägledare i frågor som rör studenter. De kan även samarbeta med skolledningen för att förbättra de praktiska stödstrategierna för att öka elevernas välbefinnande.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metoder för psykologisk rådgivning

  Olika former av psykologisk rådgivning, utbildning och handledning för personer i alla åldrar, grupper och organisationer med beaktande för medicinska aspekter.

 • Ungdomars psykologiska utveckling

  Förstå utvecklingen och utvecklingsbehoven hos barn och ungdomar, observera beteenden och beroenderelationer för att utvärdera om det föreligger förseningar i utvecklingen.

 • Psykologi

  Människans beteende och prestationsförmåga med individuella skillnader i fråga om förmåga, personlighet, intressen, lärande och motivation.

 • Krishantering

  Överlevnadsstrategier i krissituationer som gör det möjligt för personer att övervinna sina problem eller sina rädslor och undvika psykologisk stress och sammanbrott.

 • Utvecklingspsykologi

  Studiet av mänskligt beteende, mänskliga prestationer och psykologisk utveckling från spädbarn till ungdomsåren.

 • Skolpsykologi

  Studiet av människans beteende och prestation i samband med olika skolprocesser, ungdomars behov vad gäller lärande och de psykologiska tester som utförs inom detta område.

Färdigheter

 • övervaka elevbeteende

  Övervaka elevens sociala ageranden för att upptäcka ovanliga beteenden. Hjälpa till att lösa eventuella problem.

 • Genomföra tester för känslomässiga mönster

  Urskilja mönster i enskilda personers känslor genom att använda olika tester för att förstå orsakerna till dessa känslor.

 • Bedriva elevvård

  Hjälpa elever i utbildningsmässiga, yrkesrelaterade eller personliga frågor såsom val av kurser, skolanpassning och social integration, yrkesorientering och -planering samt familjeproblem.

 • Diagnostisera problem i samband med skolgången

  Fastställa de skolrelaterade problemens karaktär, såsom rädsla, koncentrationsproblem eller problem med att skriva eller läsa.

 • Samarbeta med skolledning och stödpersonal

  Kommunicera med utbildningsledningen, såsom skolans rektor och styrelseledamöter, och med utbildningsstödgrupperna, till exempel lärarassistenter, skolkurator eller studievägledare, om frågor som rör elevernas välbefinnande.

 • Tolka psykologiska tester

  Tolka psykologiska tester för att få information om patientens intelligens, prestationer, intressen och personlighet.

 • Genomföra tester i utbildningen

  Utföra psykologiska och utbildningsmässiga tester av en studerandes personliga intressen, personlighet, kognitiva förmågor, eller språk- eller matematikkunskaper.

 • Samråda med elevens stödjande nätverk

  Kommunicera med flera parter, däribland lärare och elevens familj, i en diskussion om elevens beteende eller akademiska resultat.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Genomföra tester för beteendemönster

  Urskilja mönster i individers beteende genom att använda olika tester för att förstå orsakerna till deras beteende.

 • Utföra kristerapi

  Svara metodiskt på ett avbrott eller sammanbrott i det normala eller vanliga fungerandet hos en person, familj, grupp eller gemenskap.

 • Samarbeta med lärarna

  Kommunicera med skolpersonal, till exempel lärare, lärarassistenter, akademiska rådgivare och rektor, i frågor som rör elevernas välbefinnande. Inom ramen för ett universitet samarbeta med den tekniska personalen och forskningsanställda för att diskutera forskningsprojekt och kursrelaterade frågor.

 • Bevaka terapeutiska framsteg

  Bevaka terapeutiska framsteg och modifiera behandlingen efter den enskilda patientens tillstånd.

 • Kommunicera med unga

  Använda verbal och icke-verbal kommunikation och kommunicera via skrift, elektroniska hjälpmedel eller teckningar. Anpassa din kommunikation till barns och ungdomars ålder, behov, särdrag, förmågor, preferenser och kultur.

Source: Sisyphus ODB