Yrke psykologassistent

Psykologassistenter bistår psykologer i deras arbete. De arbetar på vårdinrättningar eller privata mottagningar där de hjälper psykologer med behandling av patienter. Psykologassistenter är hälso- och sjukvårdspersonal som kan bedöma patienter med psykologiska test och hjälper till vid terapi samt utför administrativa uppgifter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Psykologisk diagnostik

  Strategierna, metoderna och teknikerna för psykologisk diagnostik avseende hälsorelaterade upplevelser och beteenden samt psykiska störningar.

 • Psykologiska koncept

  De psykologiska begreppen om hälsoskydd och hälsofrämjande.

 • Bedömning av psykologiskt tillstånd

  Beskaffenheten hos de metoder som används för att bedöma psykologiska parametrar.

 • Diagnos av psykisk ohälsa

  Diagnos av psykisk ohälsa, såsom tillstånd eller sjukdomar, och psykologiska faktorer inom andra sjukdomar, olika ämnen och olika åldersgrupper.

 • Psykologiska interventioner

  Kännetecken hos de metoder och förfaranden som är avsedda att förändra mänskligt beteende.

 • Psykiatri

  Psykiatri är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Psykologi

  Människans beteende och prestationsförmåga med individuella skillnader i fråga om förmåga, personlighet, intressen, lärande och motivation.

 • Medicinsk behandling inom hälso- och sjukvård

  Principer, metoder och förfaranden för diagnos, behandling och rehabilitering av fysiska och psykiska funktionsrubbningar.

Färdigheter

 • Tillämpa psykologiska interventionsstrategier

  Använda olika interventionsstrategier för att behandla patienter inom klinisk psykologi.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Identifiera psykiska hälsoproblem

  Känna igen och kritiskt bedöma eventuella problem med psykisk hälsa/sjukdom.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Besluta om psykoterapeutiskt tillvägagångssätt

  Fatta ett informerat beslut om vilken typ av psykoterapeutisk metod som ska tillämpas vid behandling av patienter i enlighet med deras behov.

 • Utföra psykologiska bedömningar

  Bedöma patientens beteende och behov genom observation och anpassade samtal, med ledning och tolkning av psykometriska och idiosynkratiska bedömningar.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Bedöma patienters behandlingsbehov

  Observera och bedöma patientens beteende, attityder och känslor för att förstå om och hur deras behandlingsbehov kan tillgodoses med en viss typ av behandling, samla in och analysera information om hur patienten uppfattar, reagerar på och relaterar till konstnärlig stimuli. Relatera informationen till andra aspekter av patientens liv.

 • Arbeta med psykologiska beteendemönster

  Arbeta med patientens eller klientens psykologiska beteende, som kan ligga utanför deras medvetna medvetenhet, t.ex. icke-verbala och förverbala mönster, kliniska processer för försvarsmekanismer, motstånd, överföring och motöverföring.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Assistera psykologer

  Bistå psykologer i deras arbete. Tillhandahålla stöd för deras behandling av patienter, t.ex. genomföra tester, analysera korrekt behandling och tillhandahålla terapi. Bistå med att upprätthålla administrativa register.

 • Bedriva psykologisk forskning

  Planera, handleda och genomföra psykologisk forskning och skriva artiklar som redogör för forskningsresultaten.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

Source: Sisyphus ODB