Yrke psykoterapeut

Psykoterapeuter bistår och behandlar hälso- och sjukvårdskunder med olika nivåer av psykiska, psykosociala eller psykosomatiska beteendestörningar och patogena förhållanden genom psykoterapeutiska metoder. De främjar personlig utveckling och välbefinnande och ger råd om förbättring av relationer, förmågor och problemlösningsmetoder. De använder vetenskapligt baserade psykoterapeutiska metoder såsom beteendeterapi, existentiell analys och logoterapi, psykoanalys eller systemisk familjeterapi för att vägleda patienterna i deras utveckling och hjälpa dem att hitta lämpliga lösningar till deras problem. Psykoterapeuter är inte skyldiga att ha akademiska examina i psykologi eller läkarexamen inom psykiatri. Det är ett självständigt yrke som står separat från psykologi, psykiatri och rådgivning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Psykiatriska störningar

  Egenskaper, orsaker och behandling av psykiatriska störningar.

 • Teorier kring personlighetsutveckling

  Teorier om sund och psykopatologisk personlighetsutveckling.

 • Förutsättningar för utförande av psykoterapi

  De institutionella, juridiska och psykosociala metoder och föreskrifter som gäller för psykoterapi.

 • Psykiatri

  Psykiatri är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Personlighetsteorier

  Teoretiska koncept om personlighet såsom den psykodynamiska teorin, den humanistiska teorin eller behaviorism.

 • Historik över patienters psykoterapeutiska problem

  Dokumentation om patientens tidigare psykoterapeutiska problem eller störningar.

 • Psykofarmakologi

  Kunskap om olika effekter som läkemedel har på patientens eller klientens beteende, humör och tankemönster.

 • Medicinsk behandling inom hälso- och sjukvård

  Principer, metoder och förfaranden för diagnos, behandling och rehabilitering av fysiska och psykiska funktionsrubbningar.

 • Psykosomatik

  Tvärvetenskaplig medicinsk specialitet som tar upp sambandet mellan sociala, psykologiska och beteendemässiga attityder och deras inverkan på mänskliga processer.

 • Psykoterapeutiska skolors historiska utveckling

  Historik tidslinje över de psykoterapeutiska lärorna, deras allmänna innehåll, egenskaper och tillämpningsområden.

 • Psykopatologi

  Kriterierna för psykiatrisk diagnostik, användning av klassificeringssystemet för sjukdomar och teorierna om psykopatologi. Indikatorer på funktionella och organiska störningar och typer av psykofarmakologiska läkemedel.

 • Psykosociala åtgärder

  Typer av stödverksamhet och insatser som kan motverka stressande händelser, mildra symtom eller minska risker och förbättra livskvaliteten.

 • Störningar som påverkar självkännedomen

  Medvetandeprocessen relaterad till olika medicinska tillstånd och sjukdomar samt dess uttrycksformer och behandlingsalternativ.

 • Handledning

  Handledning av en enskild person eller en grupp av personer vid en särskild aktivitet.

 • Hälso- och sjukvårdsetik

  Moraliska normer och rutiner samt etiska frågor och skyldigheter som gäller inom hälso- och sjukvårdsyrken, t.ex. respekt för mänsklig värdighet, självbestämmanderätt, informerat samtycke och patientsekretess.

 • Psykologi

  Människans beteende och prestationsförmåga med individuella skillnader i fråga om förmåga, personlighet, intressen, lärande och motivation.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Psykologiska teorier

  Den historiska utvecklingen av rådgivning och psykologiska teorier samt framtidsperspektiven och strategierna för intervjuer och rådgivning.

 • Psykologisk diagnostik

  Strategierna, metoderna och teknikerna för psykologisk diagnostik avseende hälsorelaterade upplevelser och beteenden samt psykiska störningar.

Färdigheter

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Avsluta den psykoterapeutiska relationen

  Avsluta den psykoterapeutiska processen och se till att patientens behov tillgodoses.

 • Hantera psykoterapeutiska relationer

  Upprätta, förvalta och upprätthålla den terapeutiska relationen mellan psykoterapeut och patient och kund på ett säkert, respektfullt och effektivt sätt. Upprätta en arbetskontakt och självmedvetenhet i denna relation. Se till att patienten är medveten om att hans/hennes intressen prioriteras och hantera kontakt utanför sessioner.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Följa med i aktuella trender inom psykoterapin

  Hålla jämna steg med aktuella trender och debatter inom psykvården, vara medveten om förändringar i det sociala, kulturella och politiska tänkesättet kring psykoterapi och hur olika teorier samspelar. Hålla sig informerad om ökad efterfrågan på rådgivning och psykoterapi och vara medveten om evidensbaserad forskning, lämpliga mätverktyg inom psykoterapi och behovet av forskning.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

 • Tillhandahålla en psykoterapeutisk miljö

  Skapa och upprätthålla en lämplig miljö för psykoterapi, se till att lokalerna är säkra, välkomnande och överensstämmer med psykoterapins etiska grundsyn, samt tillgodoser patienternas behov i så stor utsträckning som möjligt.

 • Arbeta med patienter under medicinering

  Arbeta med patienter som använder förskrivna läkemedel och andra droger.

 • Arbeta med psykosomatiska frågor

  Arbeta med psykosomatiska frågor som spektrumet av mänsklig sexualitet och psykosomatiska sjukdomar.

 • Ge råd om patienters informerade samtycke

  Se till att patienterna/kunderna är fullständigt informerade om riskerna och fördelarna med de föreslagna behandlingarna så att de kan ge sitt informerade samtycke, göra patienter/kunder delaktiga i vården och behandlingen.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Främja psykisk hälsa

  Främja faktorer som ökar känslomässigt välbefinnande som självacceptans, personlig tillväxt, livsändamål, kontroll av sin miljö, andlighet, självstyrning och positiva relationer.

 • Underlätta patienters psykologiska utveckling

  Underlätta patientens psykologiska utveckling, hjälpa patienten att lära sig mer om sitt tillstånd och bli mer medveten om och kontrollera sina vanor, känslor, tankar och beteenden samt få en förståelse för orsakerna till dessa. Hjälpa patienten att ha större uthållighet i hanteringen av problem och svårigheter.

 • Utforma en modell för fallkonceptualisering för terapi

  Sammanställa en individuellt anpassad behandlingsplan i samarbete med individen, sträva efter att matcha hans eller hennes behov, situation och behandlingsmål för att maximera sannolikheten för terapeutisk framgång, beakta eventuella personliga, sociala och systematiska hinder som kan undergräva behandlingen.

 • Utvärdera psykoterapiutövning

  Inta en kritisk hållning till befintliga psykoterapimodeller och deras tillämplighet på enskilda klienter.

 • Främja psykosocial kunskapsspridning

  Förklara psykisk ohälsa på ett enkelt och begripligt sätt, bidra till att avpatologisera och avstigmatisera vanliga stereotypa uppfattningar om psykisk ohälsa och fördomsbaserade eller diskriminerande beteenden, system, institutioner, metoder och attityder som är uppenbart separatistiska, kränkande eller skadliga för människors psykiska hälsa eller deras inkludering i samhället.

 • Arbeta i ett mångkulturellt sammanhang inom hälso- och sjukvården

  Interagera och kommunicera med samt relatera till individer från olika kulturer i arbete inom hälso- och sjukvård.

 • Reflektera kring utövandet

  Rutinmässigt utvärdera egen praxis, kritiskt bedöma och övervaka metoderna och resultaten på ett följdriktigt, sammanhängande och ändamålsenligt sätt, vara medveten om relevanta metoder och använda återkoppling från chefer, utövare av tillsyn, andra yrkesverksamma och patienter/kunder för att anpassa praxisen i enlighet med detta.

 • Bevaka terapeutiska framsteg

  Bevaka terapeutiska framsteg och modifiera behandlingen efter den enskilda patientens tillstånd.

 • Tillhandahålla behandlingsstrategier för hälsorisker

  Identifiera möjliga behandlingsprotokoll för människors hälsa i en viss gemenskap i fall som t.ex. infektionssjukdomar med stora konsekvenser på global nivå.

 • Identifiera psykiska hälsoproblem

  Känna igen och kritiskt bedöma eventuella problem med psykisk hälsa/sjukdom.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Använda kliniska bedömningstekniker

  Använda kliniska resonemangstekniker och klinisk bedömning vid tillämpning av diverse lämpliga bedömningstekniker, t.ex. bedömning av psykiskt tillstånd, diagnos, dynamisk formulering och planering av eventuell behandling.

 • Använda tekniker för att öka patientens motivation

  Med hjälp av ändamålsenliga metoder och förfaranden stärka patientens motivation till förändring och övertyga hen om att behandling kan hjälpa.

 • Registrera utfallet av psykoterapi

  Kontrollera och registrera den process som använts och de resultat som uppnåtts med behandlingen som tillämpats i psykoterapiprocessen.

 • Uppmuntra patienter att utföra egenkontroller

  Uppmuntra hälso- och sjukvårdsanvändaren att utföra egenkontroller genom att utföra situationsanalyser och utvecklingsanalyser på egen hand. Hjälpa hälso- och sjukvårdsanvändaren att utveckla en viss grad av självkritik och egenanalys beträffande beteende, agerande, relationer och självmedvetenhet.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

 • Genomföra terapisessioner

  Genomföra sessioner med individer eller grupper för att ge behandling i en kontrollerad miljö.

 • Diskutera slutpunkten för terapin

  Identifiera tillsammans med patienten i enlighet med dennas ursprungliga mål en möjlig slutpunkt för terapeutiska interventioner.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Hantera extrema känsloyttringar hos patienter

  Reagera på ett lämpligt sätt om en patient blir manisk, drabbas av panik, blir ytterst orolig, aggressiv, våldsam eller självmordsbenägen, i enlighet med lämplig utbildning om du arbetar i sammanhang där patienter regelbundet upplever extrema känslor.

 • Hantera trauma hos patienter

  Bedöma förmågor, behov och begränsningar hos personer påverkade av trauma och hänvisa patienter till specialiserade traumatjänster där så är lämpligt.

 • Utföra psykoterapeutiska riskbedömningar

  Genomföra riskbedömningsförfaranden med hjälp av valfria verktyg eller riktlinjer. Identifiera när patienten använder ett språk som kan signalera självskadebeteende eller avsikt att skada andra; ställa direkta frågor om det krävs. Underlätta processen kring att få patienten att prata om eventuella självmordstankar och göra en kvantifiering av sannolikheten för att dessa tankar ska realiseras.

 • Ge rådgivning till klienter

  Hjälpa och vägleda klienter mot målet att lösa personliga, sociala och psykologiska problem.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Använda psykoterapeutiska interventioner

  Använda psykoterapeutiska interventioner som är lämpliga för olika behandlingsfaser.

 • Besluta om psykoterapeutiskt tillvägagångssätt

  Fatta ett informerat beslut om vilken typ av psykoterapeutisk metod som ska tillämpas vid behandling av patienter i enlighet med deras behov.

 • Arbeta med psykologiska beteendemönster

  Arbeta med patientens eller klientens psykologiska beteende, som kan ligga utanför deras medvetna medvetenhet, t.ex. icke-verbala och förverbala mönster, kliniska processer för försvarsmekanismer, motstånd, överföring och motöverföring.

 • Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa

  Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa (webbaserade applikationer och tjänster) för att förbättra vården.

 • Arbeta för att förebygga återfall

  Hjälpa patienten eller kunden att identifiera och förutse situationer med hög risk eller externa och interna utlösningsmekanismer. Hjälpa dem att utveckla bättre överlevnadsstrategier och beredskapsplaner i händelse av framtida svårigheter.

 • Göra sig en föreställning om patienters behov

  Skaffa dig en uppfattning om hälso- och sjukvårdens behov, visualisera fallet, de möjliga lösningarna och de behandlingar som ska användas.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Arbeta med sin personliga utveckling som psykoterapeut

  I egenskap av psykoterapeut utveckla och arbeta med personliga kvaliteter som att ha tålamod, förmågan att hantera komplexa och oförutsägbara beteenden och vidta lämpliga åtgärder när så krävs.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

Source: Sisyphus ODB