Yrke räddningsarbetare, nöd- och katastrofinsatser

Räddningsarbetare vid nöd- och katastrofinsatser arbetar med hjälpinsatser vid nöd- och katastrofsituationer, till exempel naturkatastrofer eller oljeutsläpp. De bortskaffar avfall som tillkommit till följd av händelsen, ser till att utsatta personer förs till en säker plats, förebygger ytterligare skada och transporterar varor såsom livsmedel och läkemedel.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Första hjälpen

  Akutvård som ges till en sjuk eller skadad person vid cirkulations- och/eller andningssvikt, medvetslöshet, sår, blödning, chock eller förgiftning.

 • Strategier för nödsituationer

  Egenskaper och förfaranden inom strategier för nödsituationer, särskilt vid större olyckor och katastrofer.

 • översvämningsutrustning

  Användning av de verktyg och den utrustning som behövs för översvämningsskador och saneringsåtgärder, till exempel för att pumpa bort vatten.

Färdigheter

 • Bedöma skador

  Bedöma skador vid olyckor eller naturkatastrofer.

 • Avlägsna skrot

  Avlägsna avfall från en bygg- eller rivningsplats, eller skrot efter en naturkatastrof, för att säkra området och underlätta ytterligare verksamhet.

 • Rensa upp spilld olja

  På ett säkert sätt städa upp och bortskaffa spillolja.

 • Evakuera personer från byggnader

  Evakuera en person från en farlig byggnad eller en farlig situation i skyddssyfte, se till att den drabbade kommer i säkerhet och vid behov kan få sjukvård.

 • Samordna med andra räddningstjänster

  Samordna brandbekämpande personals arbete med den verksamhet som bedrivs av akutsjukvården och polisen.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Miljösanera

  Vidta åtgärder för bortskaffande av föroreningskällor och föroreningar från miljön i enlighet med gällande bestämmelser om miljösanering.

 • åtgärda översvämningsskador

  Behandla skador orsakade av översvämningar genom att använda de verktyg och den utrustning som krävs och garantera allmänhetens säkerhet vid saneringsåtgärder.

 • Evakuera personer från översvämningsområden

  Evakuera människor från områden som är hårt drabbade av översvämningar och översvämningsskador och se till att de når en säker plats där de har tillgång till medicinsk behandling om det är nödvändigt.

 • Skaffa undan avfall

  Skaffa undan avfall i enlighet med lagstiftningen för att uppfylla miljöansvaret och företagets ansvar.

 • Tillhandahålla material för nöd- och katastrofinsatser

  Identifiera behovet av förnödenheter i nödhjälp, t.ex. specialutrustning för bortskaffande av avfall och transport, eller förnödenheter för att hjälpa offer och se till att nödvändiga förnödenheter levereras.

Source: Sisyphus ODB