Yrke rådgivare, familjeplanering

Rådgivare (familjeplanering) tillhandahåller stöd och rådgivning till vuxna och ungdomar i frågor som till exempel reproduktion, preventivmedel, graviditet eller abort i enlighet med lagstiftningen och praxis. De ger även information om hur man ska upprätthålla bästa möjliga hälso- och sjukvårdspraxis samt rekommendationer om sexuell och reproduktiv hälsa i samarbete med de yrkesverksamma läkarna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Psykologi

  Människans beteende och prestationsförmåga med individuella skillnader i fråga om förmåga, personlighet, intressen, lärande och motivation.

 • Samhällsvetenskap

  Utvecklingen och egenskaperna hos samhälleliga, antropologiska, psykologiska, politiska och socialpolitiska teorier.

 • Psykologiska teorier

  Den historiska utvecklingen av rådgivning och psykologiska teorier samt framtidsperspektiven och strategierna för intervjuer och rådgivning.

 • Beteendeterapi

  Beteendeterapins egenskaper och grunder, vilken är inriktad på att förändra patienternas oönskade eller negativa beteenden. Detta involverar att studera det aktuella beteendet och hur man kan påverka detta.

 • Rättsliga krav inom den sociala sektorn

  Lagstiftade krav och andra författningsregler inom den sociala sektorn.

 • Reproduktiv hälsa

  Reproduktiva processer, funktioner och system vid livets alla stadier under säkra och lagliga förhållanden, graviditet, moderna preventivmedel, sexuellt överförbara sjukdomar och kvinnlig könsstympning.

 • Rådgivningsmetoder

  Rådgivningstekniker som används i olika sammanhang och med olika grupper och individer, särskilt när det gäller metoder för tillsyn och medling i rådgivningsprocessen.

 • Handledning

  Handledning av en enskild person eller en grupp av personer vid en särskild aktivitet.

 • Människans psykologiska utveckling

  Den psykologiska utvecklingen under de olika stadierna i en människas liv. Teorier om personlighetsutveckling, kulturell och miljömässig påverkan, mänskligt beteende inbegripet utvecklingskriser, funktionsnedsättning, exceptionellt beteende och beroendeframkallande beteende.

 • Personcentrerad terapi

  Praxis som uppmuntrar klienten att koncentrera sig på hur de känner i stunden och under den aktuella sessionen i syfte att hitta de mest lämpliga lösningarna.

 • Kognitiv beteendeterapi

  Den lösningsinriktade metoden för att behandla psykiska störningar med fokus på problemlösning genom inlärning av nya sätt att bearbeta information och hantera problem.

 • Reflektion

  Metod för att lyssna på personer, sammanfatta de viktigaste punkterna och klargöra deras känslor för att hjälpa dem att reflektera över sitt beteende.

 • Social rättvisa

  Utveckling av och principer för mänskliga rättigheter och social rättvisa och hur dessa ska tillämpas från fall till fall.

 • Sexualundervisning

  Tillhandahålla information och råd om sexuell reproduktion, känslomässiga relationer mellan sexpartner, födelsekontroll och mänsklig sexualitet i allmänhet.

Färdigheter

 • Bibehålla ett icke känslomässigt engagemang

  Hålla ett bredare perspektiv och förbli oberörd av de emotioner och känslor som klienten uttrycker under rådgivningssessionerna.

 • Dokumentera arbetet med brukarna

  Upprätta och upprätthålla korrekt, koncis, uppdaterad och aktuell dokumentation över arbetet med brukare av tjänster i överensstämmelse med lagstiftning och policyer om personlig integritet och säkerhet.

 • Tillämpa kvalitetsstandarder inom socialtjänsten

  Tillämpa kvalitetsstandarder inom socialtjänsten samtidigt som värderingar och principer inom socialt arbete upprätthålls.

 • Tillhandahålla abortrådgivning

  Tillhandahålla informations- och rådgivningstjänster till unga kvinnor som berörs av beslutet om att göra abort, diskutera orsakerna och konsekvenserna och hjälpa dem att fatta ett välgrundat beslut.

 • Genomföra terapisessioner

  Genomföra sessioner med individer eller grupper för att ge behandling i en kontrollerad miljö.

 • Kommunicera med socialtjänstbrukare

  Använda verbal, icke-verbal, skriftlig och elektronisk kommunikation. Ta hänsyn till de specifika behoven hos brukarna av sociala tjänster, deras egenskaper, förmågor, preferenser, ålder, utvecklingsstadium och kultur.

 • Kommunicera yrkesmässigt med kolleger inom andra områden

  Kommunicera yrkesmässigt och samarbeta med medlemmar av andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdssektorn och sektorn för sociala tjänster.

 • Hantera sociala kriser

  Identifiera, reagera på och motivera individer i sociala krissituationer inom en rimlig tid och med hjälp av alla tillgängliga resurser.

 • Hantera stress inom organisationen

  Ha förmåga att hantera stress och påtryckningar i det egna yrkeslivet, t.ex. från arbetet och ledningen samt institutionell och personlig stress, och hjälpa andra att göra detsamma för att främja medarbetares välbefinnande och förebygga utbrändhet.

 • Bygga hjälprelationer med socialtjänstbrukare

  Utveckla samarbetsrelationer, hantera problem eller påfrestningar i relationen, främja vänskap och vinna brukares tillit och förtroende genom att lyssna på brukaren samt visa omsorg, värme och ärlighet.

 • Behålla brukarnas förtroende

  Etablera och bibehålla brukarens tillit och förtroende, kommunicera på ett lämpligt, öppet, korrekt och tydligt sätt samt vara ärlig och tillförlitlig.

 • Hantera människors extrema känsloyttringar

  Reagera och hjälpa på korrekt sätt vid extrema känslomässiga reaktioner från individer som befinner sig i krissituationer eller extrem nöd eller är traumatiserade.

 • Ha emotionell intelligens

  Vara uppmärksam på egna och andras känslor, identifiera dem och vara medveten om hur de kan påverka omgivningen och det sociala samspelet samt hur man kan förändra situationen.

 • Ge råd om familjeplanering

  Ge råd om de födelsekontrolltekniker och preventivmetoder som finns att tillgå, upplysa om sexualundervisning, förebyggande och hantering av sexuellt överförbara sjukdomar, befruktningsrådgivning och fertilitetshantering.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Vidta försiktighetsåtgärder för hälsa och säkerhet vid social omsorgsverksamhet

  Se till att det finns rutiner för hygien på arbetsplatsen, samtidigt som man tar hänsyn till säkerhet i miljön vid dagvård, vårdboende och vård i hemmet.

 • Utföra socialt arbete inom olika kulturella grupper

  Tillhandahålla tjänster med beaktande av olika kulturella traditioner och språktraditioner, med visad respekt och validering för gemenskaper och på ett sätt som är förenligt med politiken för mänskliga rättigheter samt jämlikhet och mångfald.

 • Visa prov på ledarskap i socialtjänstärenden

  Åta sig ledarrollen vid praktisk hantering av socialtjänstärenden och -aktiviteter.

 • Ge råd om graviditet

  Ge patienter råd om normala förändringar under graviditet, tillhandahålla råd om kost, läkemedelseffekter och andra livsstilsförändringar.

 • Tillhandahålla social rådgivning

  Hjälpa och vägleda användare av sociala tjänster att lösa personliga, sociala eller psykiska problem och svårigheter.

 • Främja social förändring

  Främja förändringar i förhållanden mellan individer, familjer, grupper, organisationer och samhällen genom att beakta och hantera oförutsägbara förändringar på mikro-, makro- och mellannivå.

 • Bedöma socialtjänstbrukares situation

  Bedöma den sociala situationen för tjänstebrukares situation och balansera nyfikenhet och respekt inom ramen för samtalet, med tanke på deras familjer, organisationer och samhällen och de risker som hänger samman med detta samt identifiera behov och resurser för att tillgodose fysiska, känslomässiga och sociala behov.

 • Uppmuntra klienter som fått rådgivning att rannsaka sig själva

  Stödja och uppmuntra klienterna att analysera och vara medvetna om vissa aspekter i livet som kan ha varit svåra eller omöjliga att komma till rätta med hittills.

 • Samarbeta med andra yrkesgrupper

  Samarbeta med personer från andra sektorer inom ramen för sociala tjänster.

 • Tillämpa socialt rättvisa arbetsprinciper

  Arbeta i enlighet med de ledningsprinciper och organisatoriska principer och värden som är inriktade på mänskliga rättigheter och social rättvisa.

 • Genomföra kontinuerlig fortbildning inom socialt arbete

  Genomgå kontinuerlig fortbildning för att fortlöpande uppdatera och utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens inom ett visst verksamhetsområde inom det sociala arbetet.

 • Arbeta för att förebygga återfall

  Hjälpa patienten eller kunden att identifiera och förutse situationer med hög risk eller externa och interna utlösningsmekanismer. Hjälpa dem att utveckla bättre överlevnadsstrategier och beredskapsplaner i händelse av framtida svårigheter.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Förhålla sig empatiskt

  Erkänna, förstå och dela känslor och insikter som någon annan har erfarit.

 • Hjälpa klienter att fatta beslut under rådgivningstillfällena

  Uppmuntra kunder att fatta egna beslut om sina problem eller inre konflikter genom att lindra förvirring och möjliggöra för kunderna att dra sina egna slutsatser, utan någon som helst partiskhet.

 • Remittera socialtjänstbrukare

  Remittera till andra yrkesutövare och organisationer på grundval av användarnas behov i fråga om sociala tjänster.

 • Tillhandahålla utbildning om familjeliv

  Tillhandahålla kulturellt känslig hälsoutbildning och sjukvård med fokus på kvinnor, familj och samhälle samt främja ett sunt familjeliv och familjeplanering.

 • Ta upp genusrelaterade frågor vid rådgivning om familjeplanering

  Informera kunden om könsrelaterade frågor som rör familjeplanering genom att uppmana kunden att fatta sina egna beslut när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa eller att ta med sin partner till familjerådgivning.

 • Hantera konflikter

  Medla i konflikter och spända situationer genom att agera mellan parter, t.ex. tjänsteanvändare, andra viktiga såsom familjer och institutioner, och sträva efter att få till stånd en överenskommelse, försona och lösa problem.

 • Främja mänskliga rättigheter

  Främja och respektera mänskliga rättigheter och mångfald mot bakgrund av de självständiga individernas fysiska, psykiska, andliga och sociala behov, med beaktande av deras åsikter, övertygelser och värderingar, och de internationella och nationella etikreglerna samt de etiska konsekvenserna av hälso- och sjukvård, för att säkerställa deras rätt till privatliv och respektera sekretessen för hälso- och sjukvårdsinformation.

 • Rapportera om social utveckling

  Rapportera resultat och slutsatser om samhällets sociala utveckling på ett begripligt sätt, och presentera dessa muntligen och skriftligen för en rad olika målgrupper från allmänheten till experter.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

Source: Sisyphus ODB