Yrke röntgentekniker, diagnostik

Röntgentekniker (diagnostik) planerar, förbereder och utför diagnostiska undersökningar och efterbehandling med hjälp av diverse utrustning och tekniker baserade på röntgenstrålar, starka magnetiska fält eller magnetisk resonanstomografi (MRI) och högfrekvent ljud (ultraljud).

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Onkologi

  Egenskaper, utveckling, diagnos och behandling av tumörer och cancer i mänskliga organismer.

 • Hygien inom hälso- och sjukvården

  Förfarandena för att upprätthålla en hygienisk miljö inom hälso- och sjukvården, t.ex. på sjukhus och kliniker. Det kan röra sig om allt från handtvätt till rengöring och desinfektion av den medicinska utrustning som används och metoder för infektionsbekämpning.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Medicinsk terminologi

  Innebörden av medicinska termer och förkortningar, läkemedelsrecept och olika medicinska specialiteter och kunskap om hur terminologin används på rätt sätt.

 • Evidensbaserad radiografi

  En inriktning inom radiografi som kräver tillämpning av kvalitativa beslut och röntgenundersökning på grundval av dokumenterad klinisk expertis samt den senaste forskningen på området.

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Patienträttigheter och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar samt eventuella följder och åtal i samband med vårdförsummelse eller missbruk.

 • Första hjälpen

  Akutvård som ges till en sjuk eller skadad person vid cirkulations- och/eller andningssvikt, medvetslöshet, sår, blödning, chock eller förgiftning.

 • Strålningsfysik inom hälso- och sjukvården

  Strålningsfysik inom konventionell medicinsk radiologi, datortomografi, MRT, ultraljud och diagnostisk nukleärmedicin samt deras principer, t.ex. tillämpningsområden, indikationer, kontraindikationer, begränsningar och strålningsrisker.

 • Strålningsbiologi

  Hur joniserande strålning interagerar med en levande organism, hur den kan användas för att behandla olika former av cancer och dess effekter.

 • Kontrastmedel

  Ämnen som används i medicinsk bildteknik för att göra vissa delar av organ eller celler synligare.

 • Barn- och ungdomsmedicin

  Barn- och ungdomsmedicin (eller pediatrik) är en medicinsk specialitet som anges i direktiv 2005/36/EG.

 • Farmaceutiska produkter

  De farmaceutiska produkter som tillhandahålls, deras funktioner och egenskaper samt lagstadgade och regleringskrav.

 • Strålskydd

  De åtgärder och förfaranden som används för att skydda människor och miljön mot de skadliga effekterna av joniserande strålning.

 • Hälso- och sjukvårdsetik

  Moraliska normer och rutiner samt etiska frågor och skyldigheter som gäller inom hälso- och sjukvårdsyrken, t.ex. respekt för mänsklig värdighet, självbestämmanderätt, informerat samtycke och patientsekretess.

Färdigheter

 • Sköta radiologiska informationssystem

  Utveckla och underhålla en databas för lagring, hantering och distribution av röntgenbilder och data.

 • Efterbearbeta medicinska bilder

  Utföra efterbearbetning av medicinska bilder eller utveckla röntgenfilmer, kontrollera bearbetade bilder för att avgöra om ytterligare vård behövs.

 • Förbereda patienter för avbildningsundersökningar

  Ge patienter instruktioner innan de genomgår undersökning med avbildningsutrustning samt positionera patienten och utrustningen korrekt för att erhålla bästa möjliga avbildning av området som undersöks.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Använda system för att verifiera behandlingar

  Implementera olika metoder och kontrollsystem för att kontrollera och anpassa strålbehandlingar efter patientens svar.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Avgöra vilka bildtekniker som ska användas

  Fastställa lämplig bildteknik för att ge lämplig diagnostisk information till den läkare som har begärt den.

 • Tillämpa strålskyddsvetenskap

  Använda och tillämpa strålskyddsvetenskap beroende på situation och patientens behandlingssvar.

 • Utföra diagnostiska avbildningsundersökningar

  Utföra diagnostiska avbildningsundersökningar, t.ex. magnetisk resonanstomografi för att se hur patienten svarar på behandling eller diagnostisera avvikelse.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Förbereda för diagnostiska avbildningsundersökningar

  Konfigurera utrustning för avbildningsdiagnostik och se till att rummet är färdigställt för patienten.

 • Underhålla avbildningsutrustning

  Inspektera utrustning för bildåtergivning och kvalitetssäkringsprocesser. Rapportera funktionsfel.

 • Kontrollera efterlevnad av strålskyddsbestämmelser

  Se till att företaget och de anställda genomför de rättsliga och operativa åtgärder som fastställts för att garantera skydd mot strålning.

 • Avgöra patienters exponeringsfaktorer

  Fastställa de exponeringsfaktorer som ska användas för att ge en tydlig bild av patologi eller trauma.

 • Tillämpa strålskyddsrutiner

  Granska regler kring joniserande strålning och se till att dessa följer bestämmelserna i direktivet om medicinsk bestrålning.

 • Utvärdera utförd strålningsbehandling

  Analysera och utvärdera strålningsbehandlingen så att den utförs i enlighet med ordinationen.

 • Hantera akuta vårdsituationer

  Bedöma tecknen och vara väl förberedd inför en situation som utgör ett omedelbart hot mot en persons hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.  

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Bedöma respons på strålningsbehandling

  Analysera patientens respons på strålbehandling och bestämma vilka åtgärder som ska vidtas, t.ex. att avbryta behandlingen.

 • Hantera medicinsk avbildningsutrustning

  Ta fram medicinska bilder av hög kvalitet med hjälp av tekniskt avancerad medicinsk avbildningsutrustning, t.ex. CT (datortomografi), MRT (magnetisk resonanstomografi), mobila röntgenapparater, ultraljud, nukleärmedicin med PET och SPECT.

 • Använda medicinska bildtekniker

  Använda bildtekniker såsom röntgenstrålar och ultraljud för att titta på den utsedda kroppsdelen av patienten. Använda ett brett spektrum av teknik och utrustning för detta ändamål.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Beräkna strålningsexponering

  Beräkna strålningsdata för olika förfaranden, t.ex. strålningsexponeringens varaktighet och intensitet.

 • Avgöra medicinska bilders diagnostiska användbarhet

  Bedöma medicinska bilder för att se till att de är tydliga. Fastställa om de är lämpliga för vidare användning eller om nya bilder behöver tas. Analysera bilderna avseende deras lämplighet för behandlingsplanering.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Ge psykologiskt stöd åt patienter

  Ge korrekt psykologiskt och känslomässigt stöd till ängsliga, sårbara och förvirrade hälso- och sjukvårdsanvändare i relation till den aktuella behandlingen.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Följa organisationens etiska regler

  Följa organisatoriska europeiska och regionala standarder och etiska regler, förstå organisationens och de gemensamma avtalens motiv och tillämpa denna medvetenhet.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Vidta åtgärder efter undersökning

  Sköta åtgärder efter undersökning såsom kontakt med läkare, rengöring av lokalen och prata med patienten.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

Source: Sisyphus ODB