Yrke röntgentekniker, nukleärmedicin

Röntgentekniker (nukleärmedicin) planerar, förbereder och utför nukleärmedicinska undersökningar, efterbehandling och behandling med diverse typer av utrustning och tekniker med hjälp av röntgenstrålar, magnetisk resonanstomografi och radiofarmaka.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kontrastmedel

  Ämnen som används i medicinsk bildteknik för att göra vissa delar av organ eller celler synligare.

 • Onkologi

  Egenskaper, utveckling, diagnos och behandling av tumörer och cancer i mänskliga organismer.

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

 • Farmaceutiska produkter

  De farmaceutiska produkter som tillhandahålls, deras funktioner och egenskaper samt lagstadgade och regleringskrav.

 • Strålningsfysik inom hälso- och sjukvården

  Strålningsfysik inom konventionell medicinsk radiologi, datortomografi, MRT, ultraljud och diagnostisk nukleärmedicin samt deras principer, t.ex. tillämpningsområden, indikationer, kontraindikationer, begränsningar och strålningsrisker.

 • Strålskydd

  De åtgärder och förfaranden som används för att skydda människor och miljön mot de skadliga effekterna av joniserande strålning.

 • Hälso- och sjukvårdsetik

  Moraliska normer och rutiner samt etiska frågor och skyldigheter som gäller inom hälso- och sjukvårdsyrken, t.ex. respekt för mänsklig värdighet, självbestämmanderätt, informerat samtycke och patientsekretess.

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Patienträttigheter och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar samt eventuella följder och åtal i samband med vårdförsummelse eller missbruk.

 • Medicinsk terminologi

  Innebörden av medicinska termer och förkortningar, läkemedelsrecept och olika medicinska specialiteter och kunskap om hur terminologin används på rätt sätt.

 • Strålningsbiologi

  Hur joniserande strålning interagerar med en levande organism, hur den kan användas för att behandla olika former av cancer och dess effekter.

 • Evidensbaserad radiografi

  En inriktning inom radiografi som kräver tillämpning av kvalitativa beslut och röntgenundersökning på grundval av dokumenterad klinisk expertis samt den senaste forskningen på området.

 • Barn- och ungdomsmedicin

  Barn- och ungdomsmedicin (eller pediatrik) är en medicinsk specialitet som anges i direktiv 2005/36/EG.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Första hjälpen

  Akutvård som ges till en sjuk eller skadad person vid cirkulations- och/eller andningssvikt, medvetslöshet, sår, blödning, chock eller förgiftning.

 • Hygien inom hälso- och sjukvården

  Förfarandena för att upprätthålla en hygienisk miljö inom hälso- och sjukvården, t.ex. på sjukhus och kliniker. Det kan röra sig om allt från handtvätt till rengöring och desinfektion av den medicinska utrustning som används och metoder för infektionsbekämpning.

Färdigheter

 • Underhålla avbildningsutrustning

  Inspektera utrustning för bildåtergivning och kvalitetssäkringsprocesser. Rapportera funktionsfel.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Vidta åtgärder efter undersökning

  Sköta åtgärder efter undersökning såsom kontakt med läkare, rengöring av lokalen och prata med patienten.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

 • Beräkna strålningsexponering

  Beräkna strålningsdata för olika förfaranden, t.ex. strålningsexponeringens varaktighet och intensitet.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Förbereda för nukleärmedicinska förfaranden

  Förbereda patienter, förnödenheter och salar för behandling och bildframställning inom nukleärmedicin.

 • Administrera kontrastmedel

  Använda och administrera kontrastmedel för att öka kroppens synlighet för medicinsk bildutrustning.

 • Förbereda patienter för avbildningsundersökningar

  Ge patienter instruktioner innan de genomgår undersökning med avbildningsutrustning samt positionera patienten och utrustningen korrekt för att erhålla bästa möjliga avbildning av området som undersöks.

 • Efterbearbeta medicinska bilder

  Utföra efterbearbetning av medicinska bilder eller utveckla röntgenfilmer, kontrollera bearbetade bilder för att avgöra om ytterligare vård behövs.

 • Använda nukleärmedicinska tekniker

  Använda nukleärmedicinska tekniker såsom administrering av radioaktiva läkemedel för att behandla och diagnostisera patienten. Använda en mängd olika typer av teknik och utrustning.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Ge psykologiskt stöd åt patienter

  Ge korrekt psykologiskt och känslomässigt stöd till ängsliga, sårbara och förvirrade hälso- och sjukvårdsanvändare i relation till den aktuella behandlingen.

 • Tillämpa strålskyddsvetenskap

  Använda och tillämpa strålskyddsvetenskap beroende på situation och patientens behandlingssvar.

 • Följa organisationens etiska regler

  Följa organisatoriska europeiska och regionala standarder och etiska regler, förstå organisationens och de gemensamma avtalens motiv och tillämpa denna medvetenhet.

 • Hantera radiofarmaka

  Korrekt märka och lagra radiofarmaka som ska användas för behandling. Se till att de hanteras på ett säkert sätt.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Avgöra patienters exponeringsfaktorer

  Fastställa de exponeringsfaktorer som ska användas för att ge en tydlig bild av patologi eller trauma.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Avgöra medicinska bilders diagnostiska användbarhet

  Bedöma medicinska bilder för att se till att de är tydliga. Fastställa om de är lämpliga för vidare användning eller om nya bilder behöver tas. Analysera bilderna avseende deras lämplighet för behandlingsplanering.

 • Sköta radiologiska informationssystem

  Utveckla och underhålla en databas för lagring, hantering och distribution av röntgenbilder och data.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Utföra nukleärmedicinska förfaranden

  Utföra nukleärmedicinska förfaranden såsom diagnos och behandling av patienten. Använda lämpliga avbildnings- och behandlingsmetoder.

 • Administrera radiofarmaka

  Administrera radioisotoper med hjälp av olika metoder, beroende på typen av läkemedel och testet som utförs, med val av mängden radioisotop som ska användas och dess form.

 • Avgöra vilka bildtekniker som ska användas

  Fastställa lämplig bildteknik för att ge lämplig diagnostisk information till den läkare som har begärt den.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Hantera medicinsk avbildningsutrustning

  Ta fram medicinska bilder av hög kvalitet med hjälp av tekniskt avancerad medicinsk avbildningsutrustning, t.ex. CT (datortomografi), MRT (magnetisk resonanstomografi), mobila röntgenapparater, ultraljud, nukleärmedicin med PET och SPECT.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Hantera akuta vårdsituationer

  Bedöma tecknen och vara väl förberedd inför en situation som utgör ett omedelbart hot mot en persons hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.  

 • Tillämpa strålskyddsrutiner

  Granska regler kring joniserande strålning och se till att dessa följer bestämmelserna i direktivet om medicinsk bestrålning.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Kontrollera efterlevnad av strålskyddsbestämmelser

  Se till att företaget och de anställda genomför de rättsliga och operativa åtgärder som fastställts för att garantera skydd mot strålning.

Source: Sisyphus ODB