Yrke röntgentekniker, radioterapi

Röntgentekniker (radioterapi) förbereder och utför säker och noggrann strålbehandling med hög energinivå på patienter med hjälp av ett brett urval av avancerad utrustning och teknik för att behandla ett visst område samt datorplanering för att ta fram en plan för fördelning av dosen över det behandlade området.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

 • Medicinsk terminologi

  Innebörden av medicinska termer och förkortningar, läkemedelsrecept och olika medicinska specialiteter och kunskap om hur terminologin används på rätt sätt.

 • Onkologi

  Egenskaper, utveckling, diagnos och behandling av tumörer och cancer i mänskliga organismer.

 • Immunterapi

  Den typ av behandling som används för att behandla cancer genom att stärka kroppens immunsystem.

 • Strålningsbiologi

  Hur joniserande strålning interagerar med en levande organism, hur den kan användas för att behandla olika former av cancer och dess effekter.

 • Strålskydd

  De åtgärder och förfaranden som används för att skydda människor och miljön mot de skadliga effekterna av joniserande strålning.

 • Barn- och ungdomsmedicin

  Barn- och ungdomsmedicin (eller pediatrik) är en medicinsk specialitet som anges i direktiv 2005/36/EG.

 • Onkologisk hormonbehandling

  Typ av behandlingsform som används vid behandling av cancer som hämmar den hormonella tillväxten och effekterna av cancer.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Adjuvant behandlings påverkan på strålbehandling

  Inverkan av adjuvant behandling som t.ex. kirurgi och cellgiftsbehandling när det gäller förskrivning av strålbehandling, tidpunkten för strålbehandling och komplikationer efter strålbehandling.

 • Biverkningar av strålbehandling

  Biverkningar och reaktioner som patienter kan få efter strålbehandling.

 • Tumörsjukdomar

  Onkologi (läran om tumörsjukdomar) är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Evidensbaserad radiografi

  En inriktning inom radiografi som kräver tillämpning av kvalitativa beslut och röntgenundersökning på grundval av dokumenterad klinisk expertis samt den senaste forskningen på området.

 • Farmaceutiska produkter

  De farmaceutiska produkter som tillhandahålls, deras funktioner och egenskaper samt lagstadgade och regleringskrav.

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Patienträttigheter och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar samt eventuella följder och åtal i samband med vårdförsummelse eller missbruk.

 • Biomarkörer

  De typer av markörer eller indikationer som finns i en bild som hjälper till att ställa en diagnos. De olika markörer som visas i bilder för specifika diagnoser och de metoder som används för att hitta dem.

 • Strålningsfysik inom hälso- och sjukvården

  Strålningsfysik inom konventionell medicinsk radiologi, datortomografi, MRT, ultraljud och diagnostisk nukleärmedicin samt deras principer, t.ex. tillämpningsområden, indikationer, kontraindikationer, begränsningar och strålningsrisker.

 • Kontrastmedel

  Ämnen som används i medicinsk bildteknik för att göra vissa delar av organ eller celler synligare.

 • Första hjälpen

  Akutvård som ges till en sjuk eller skadad person vid cirkulations- och/eller andningssvikt, medvetslöshet, sår, blödning, chock eller förgiftning.

 • Planering avseende dosimetri

  Planering och mätning av strålningsmängder enligt ICRU:s terminologi.

 • Hälso- och sjukvårdsetik

  Moraliska normer och rutiner samt etiska frågor och skyldigheter som gäller inom hälso- och sjukvårdsyrken, t.ex. respekt för mänsklig värdighet, självbestämmanderätt, informerat samtycke och patientsekretess.

 • Hygien inom hälso- och sjukvården

  Förfarandena för att upprätthålla en hygienisk miljö inom hälso- och sjukvården, t.ex. på sjukhus och kliniker. Det kan röra sig om allt från handtvätt till rengöring och desinfektion av den medicinska utrustning som används och metoder för infektionsbekämpning.

Färdigheter

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Hantera medicinsk avbildningsutrustning

  Ta fram medicinska bilder av hög kvalitet med hjälp av tekniskt avancerad medicinsk avbildningsutrustning, t.ex. CT (datortomografi), MRT (magnetisk resonanstomografi), mobila röntgenapparater, ultraljud, nukleärmedicin med PET och SPECT.

 • Förbereda patienter för avbildningsundersökningar

  Ge patienter instruktioner innan de genomgår undersökning med avbildningsutrustning samt positionera patienten och utrustningen korrekt för att erhålla bästa möjliga avbildning av området som undersöks.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Beräkna strålningsexponering

  Beräkna strålningsdata för olika förfaranden, t.ex. strålningsexponeringens varaktighet och intensitet.

 • Sköta radiologiska informationssystem

  Utveckla och underhålla en databas för lagring, hantering och distribution av röntgenbilder och data.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Hantera akuta vårdsituationer

  Bedöma tecknen och vara väl förberedd inför en situation som utgör ett omedelbart hot mot en persons hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.  

 • Kontrollera efterlevnad av strålskyddsbestämmelser

  Se till att företaget och de anställda genomför de rättsliga och operativa åtgärder som fastställts för att garantera skydd mot strålning.

 • Utforma en behandlingsplan

  Utforma en behandlingsplan och utvärderingsmetod (analys) utifrån insamlade data efter bedömning med hjälp av en klinisk resonemangsprocess.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Genomföra strålbehandling

  Använda strålbehandling i patientens drabbade kroppsområde. Använda ett brett spektrum av utrustning och tekniker.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Tillämpa strålskyddsrutiner

  Granska regler kring joniserande strålning och se till att dessa följer bestämmelserna i direktivet om medicinsk bestrålning.

 • Följa organisationens etiska regler

  Följa organisatoriska europeiska och regionala standarder och etiska regler, förstå organisationens och de gemensamma avtalens motiv och tillämpa denna medvetenhet.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

 • Ge psykologiskt stöd åt patienter

  Ge korrekt psykologiskt och känslomässigt stöd till ängsliga, sårbara och förvirrade hälso- och sjukvårdsanvändare i relation till den aktuella behandlingen.

 • Göra i ordning undersökningsrummet för strålningsbehandling

  Planera och förbereda undersökningsrummet med utrustning och material som behövs vid strålningsbehandling.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Behandla med strålbehandling

  Fastställa lämplig strålningsdos i samråd med sjukhusfysiker och läkare, fastställa vilket kroppsyta som ska behandlas, ge strålbehandling för att behandla tumörer eller former av cancer och minimera skador på omgivande vävnader/organ.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Efterbearbeta medicinska bilder

  Utföra efterbearbetning av medicinska bilder eller utveckla röntgenfilmer, kontrollera bearbetade bilder för att avgöra om ytterligare vård behövs.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Avgöra medicinska bilders diagnostiska användbarhet

  Bedöma medicinska bilder för att se till att de är tydliga. Fastställa om de är lämpliga för vidare användning eller om nya bilder behöver tas. Analysera bilderna avseende deras lämplighet för behandlingsplanering.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Vidta åtgärder efter undersökning

  Sköta åtgärder efter undersökning såsom kontakt med läkare, rengöring av lokalen och prata med patienten.

 • Tillämpa strålskyddsvetenskap

  Använda och tillämpa strålskyddsvetenskap beroende på situation och patientens behandlingssvar.

 • Utveckla nya bildtekniker

  Utveckla och genomföra nya tekniker som ska användas i röntgenavbildning.

 • Underhålla avbildningsutrustning

  Inspektera utrustning för bildåtergivning och kvalitetssäkringsprocesser. Rapportera funktionsfel.

Source: Sisyphus ODB