Yrke rangerare

Rangerare manövrerar rangeringsenheter med eller utan vagnar eller grupper av vagnar för att bygga upp tåg. De sköter körningen av lok och medverkar i byte av vagnar samt sammansättning eller isärtagning av tåg på rangerbangårdar eller sidobangårdar. De arbetar utifrån de tekniska funktionerna såsom kontroll av rörelse via en fjärrstyrningsanordning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Järnvägsinfrastruktur

  Djup förståelse för järnvägsinfrastrukturens egenskaper: järnvägsteknik, spårmätare, signalering på järnväg, järnvägsförbindelser, o.s.v.

 • Ramlagstiftning för järnväg

  Känna till och tillämpa ramlagstiftning för järnväg där det finns krav på järnvägar i EU. Veta vilken lagstiftning som gäller för gränsöverskridande godstransit.

 • Järnvägars fysiska egenskaper

  Förtrogenhet med alla fysiska aspekter av järnvägar, inbegripet tågstationer, lutning och hastighetsgränser.

 • Mekaniska system i tåg

  Besitta grundläggande kunskaper om mekaniska system i tåg, förstå de tekniska aspekterna och delta i diskussioner om närliggande ämnen för att lösa problem i samband med de mekaniska systemen.

 • Rutiner för tågdrift

  Olika metoder, rutiner och förfaranden för säker drift av tåg som syftar till att förhindra kollisioner, urspårningar eller oavsiktlig överskridande av hastighetsgränser.

 • Principer för maskinteknik

  Förstå principerna för maskinteknik, fysik och materialvetenskap.

 • Faror vid rangering

  Förstå de faror och svårigheter som förekommer i samband med rangering, inklusive buller, damm, intagande av ämnen eller fordonskollisioner.

Färdigheter

 • Köra fordon

  Kunna köra fordon och ha tillämplig typ av körkort beroende på det slags motorfordon som används.

 • Upprätthålla regler rörande järnvägssäkerhet

  Främja och upprätthålla säkerhetsrutiner och EU-förordningar för att se till att järnvägssäkerheten upprätthålls och kontinuerligt förbättras med hänsyn till den europeiska lagstiftningens utveckling.

 • Använda manöverpaneler för järnväg

  Använda olika typer manöverpaneler för järnväg, t.ex. funktionsbrytare, manöveromkopplare eller ingångs- och utgångsbrytare.

 • Manövrera spårväxlar

  Manövrera spårväxlar för att kontrollera tågens riktning för att kunna dirigera dem till sina destinationer.

 • Ha kontroll över tågets rörelse

  Styra acceleration, bromsning och övergripande drift av tåg i rörelse.

 • Kontrollera tågmotorer

  Se till att tågmotorer följer reglerna innan en resa påbörjas.

 • Använda radioutrustning

  Förbereda och använda radioenheter och -tillbehör, t.ex. sändningskonsoler, förstärkare och mikrofoner. Förstå det grundläggande i radiooperatörens språk och vid behov tillhandahålla instruktioner om hur radioutrustningen ska hanteras på ett korrekt sätt.

 • Utföra inspektioner av järnvägsspår

  Planera och genomföra regelbundna inspektioner och utredningar av spårsystemet för att ge optimal täckning av järnvägsnätet i ett visst område. Inspektera aspekter som spåranpassning, terrängens egenskaper och förekomsten av diken, vallar och löst stenmaterial i nätet.

 • Hantera driftsäkerheten på tåg

  Övervaka all verksamhet inom ett fastställt område, som en del av ett team som förvaltar driftsäkerhets- och tågtjänster för en viss geografisk plats.

 • Bedöma järnvägsverksamhet

  Se över och studera befintlig järnvägsutrustning, anläggningar, system och processer för att förbättra järnvägssäkerheten och effektiviteten, höja kvaliteten och sänka kostnaderna.

 • Koppla vagnar

  Koppla vagnar på rangerbangårdar. Använda kopplingsanordningar för att koppla rullande materiel i tåg.

 • Köra järnvägsfordon

  Köra järnvägsfordon eller annan järnvägsutrustning på ett kompetent och säkert sätt.

 • Utföra rutinunderhåll av tågmotorer

  Utför rutinuppgifter för att underhålla tågmotorer, såsom byte av olja och smörja motorer.

 • Använda handsignaler för transportförfaranden

  Använda handsignaler för transportförfaranden, till exempel vid växling av laster och tåg i långa kurvor.

 • Utföra underhåll på lokomotiv

  Utföra allmänt underhåll på lokomotivdelar såsom hjul, fjädrar och bromsmotorer; prova och reparera säkerhetsanordningar, luftkompressorer, säkerhetsventiler, bränslesystem, spjäll och kylare; installera, montera ihop, reparera eller byta ut komponenter av dieselmotorer på lokomotiv.

 • Rangera utgående laster

  Rangera utgående laster till och från ankommande och utresande tåg.

 • Följa instruktionerna för spårväxling

  Läsa och förstå instruktionerna om växling av järnvägsvagnar och utföra växlingar i enlighet med instruktionerna.

 • Använda kommunikationssystem för järnväg

  Använda järnvägskommunikationssystem; framföra meddelanden via högtalarsystemet eller kommunicera med den centrala tågledningen.

 • Använda rangeringslok

  Framföra lok för att växla, koppla och koppla från järnvägsvagnar för lastning och lossning av gods.

 • Använda varningssystem för järnväg

  Använda och underhålla varningssystem för plankorsning, signaler och vägsignalutrustning såsom värmedetektor och förreglingsdon.

 • Rangera rullande material på bangård

  Rangera rullande material för att bilda tåg på bangårdar.

 • Rangera ankommande laster

  Rangera ankommande fraktlaster till och från järnvägsvagnar på ankommande och avgående tåg.

 • Testa tågs bromskraft

  Testa att tågens bromskraft fungerar som tillbörligt efter koppling.

 • Läsa spårplaner

  Läsa och förstå spårplaner vid nykonstruktion samt under felsökning, underhåll och testning och när komponenter repareras eller byts ut.

 • Uppfylla säkerhetsstandarder inom järnvägsområdet

  Säkerställa efterlevnad av minimisäkerhetsstandarder för godsvagnar drivna av järnvägsföretag som omfattas av EU-lagstiftningen.

Source: Sisyphus ODB