Yrke registrator, djurpark

Registratorer (djurpark) ansvarar för upprätthållande av diverse register över djur och deras vård på djurparker. Detta omfattar både historiska och aktuella uppgifter. De ansvarar för sammanställande av uppgifter i ett organiserat och godkänt redovisningssystem. I de flesta fall omfattar detta även regelbundet inlämnande av rapporter till regionala eller internationella system för artinformation och/eller som en del av förvaltade avelsprogram. Registratorer är således oftast ansvariga för både intern och extern förvaltning av institutionens register. De samordnar ofta även djurtransporter för djursamlingen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Bedömning av datakvalitet

  Processen för att identifiera datafrågor med hjälp av kvalitetsindikatorer, mått och mätvärden för att planera strategier för rensning av data och strategier för databerikning enligt datakvalitetskriterier.

 • Ostrukturerade data

  Den information som inte är ordnad på ett fördefinierat sätt eller inte har en fördefinierad datamodell och är svår att förstå och hitta utan användning av tekniker som t.ex. datautvinning.

Färdigheter

 • Bearbeta data

  Mata in information i ett system för datalagring och dataåtkomst med hjälp av bland annat skanning, manuell inskrivning via tangentbord eller elektronisk dataöverföring för att bearbeta stora mängder data.

 • Garantera samarbete mellan avdelningar

  Garantera kommunikation och samarbete med alla enheter och team i en viss organisation i enlighet med företagets strategi.

 • Framställa rapporter grundade på djurjournaler

  Utarbeta tydliga och uttömmande rapporter om enskilda djurs bakgrund samt sammanfattande rapporter om djurskötsel och djurhantering inom och mellan institutioner.

 • Hantera datainsamlingssystem

  Utveckla och hantera metoder och strategier som syftar till att maximera datakvalitet och statistisk effektivitet vid insamling av data, för att säkerställa att insamlade data optimeras för vidare bearbetning.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Upprätta djurregister

  Upprätta djurregister i enlighet med branschrelevanta uppgifter och med hjälp av lämpliga registerhållningssystem.

 • Tala olika språk

  Behärska främmande språk för att kunna kommunicera på ett eller flera främmande språk.

 • Använda it-system

  Välja ut och använda it-system för en rad komplexa uppgifter i syfte att tillgodose olika behov.

 • Uppfylla datainmatningskrav

  Upprätthålla villkoren för inmatning av data. Följa förfaranden och använda dataprogramtekniker.

 • Koordinera driftspersonalens arbete

  Synkronisera den operativa personalens verksamhet och ansvar för att säkerställa att en organisations resurser utnyttjas så effektivt som möjligt i syfte att uppnå de angivna målen.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

Source: Sisyphus ODB