Yrke revenue manager, hotellbranschen

En revenue manager inom hotellbranschen maximerar intäkterna från verksamheter såsom hotell, semesterorter och campingplatser genom att analysera trender och konkurrens. De bistår anläggningschefer vid strategiska beslut. De analyserar och optimerar verksamheters ekonomiska potential och leder relaterad personal.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Prognostisera efterfrågan på boende

  Prognostisera antalet bokade hotellrum, planera rumsanvändning och prognostisera efterfrågan.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Ta fram statistiska finansiella rapporter

  Granska och analysera finansiella uppgifter om individer och företag för att ta fram statistiska rapporter eller register.

 • Tänka analytiskt

  Framställa tankar med hjälp av logik och resonemang för att identifiera styrkor och svagheter hos alternativa lösningar, slutsatser eller strategier för problem.

 • Ta fram rapporter över finansstatistik

  Ta fram ekonomiska och statistiska rapporter på grundval av insamlade uppgifter som ska läggas fram för en organisations förvaltningsorgan.

 • Sköta inkomst från hotell och restaurang

  Övervaka hotellets eller restaurangens intäkter genom att förstå, övervaka, prognostisera och reagera på konsumenternas beteende för att maximera intäkter eller vinster, upprätthålla budgeterad bruttovinst och minimera utgifter.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Sätta upp mål på medellång eller lång sikt

  Schemalägga långsiktiga mål, direkta mål till kortsiktiga mål genom effektiva planerings- och lösningsprocesser på medellång sikt.

 • Genomföra marknadsföringsstrategier

  Genomföra strategier som syftar till att främja en viss produkt eller tjänst med hjälp av de utarbetade marknadsföringsstrategierna.

 • Ta fram business case

  Samla in relevant information för att utarbeta ett välkomponerat och välstrukturerat dokument som anger riktningen för ett visst projekt.

 • övervaka finansiella konton

  Hantera enhetens ekonomiadministration, hålla nere kostnaderna till endast nödvändiga utgifter och maximera intäkterna i din organisation.

 • Undersöka data

  Analysera, konvertera och modellera data för att identifiera användbar information och främja beslutsfattande.

 • Implementera försäljningsstrategier

  Genomföra planen för att vinna konkurrensfördelar på marknaden genom att positionera företagets varumärke eller produkt och genom att rikta in sig på rätt publik för att sälja varumärket eller produkten.

 • Analysera bokningsmönster

  Studera, förstå och förutsäga återkommande mönster och beteenden vid bokning.

 • Använda räknefärdigheter

  Öva logiskt tänkande och tillämpa enkla eller komplexa numeriska begrepp och beräkningar.

 • Garantera priskonkurrens

  Garantera priskonkurrens genom att fastställa de högsta möjliga intäkterna för din produkt eller tjänst med hänsyn till konkurrenternas priser och undersöka marknadsstrategier, -förhållanden och -utveckling.

 • Garantera samarbete mellan avdelningar

  Garantera kommunikation och samarbete med alla enheter och team i en viss organisation i enlighet med företagets strategi.

 • Ta fram strategier för att generera intäkter

  Utarbeta metoder utifrån vilka ett företag ska marknadsföra och sälja en produkt eller tjänst i syfte att generera intäkter.

Source: Sisyphus ODB