Yrke revisor

Revisorer granskar och analyserar finansiella rapporter, budgetar, ekonomiska rapporter och affärsplaner för att kontrollera oegentligheter till följd av fel eller bedrägerier och ger sina kunder ekonomiska råd i frågor såsom finansiell prognostisering och riskanalys. De kan granska ekonomiska uppgifter, lösa insolvensärenden, upprätta skattedeklarationer och tillhandahålla andra skatterelaterade råd med hänvisning till gällande lagstiftning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Statistik

  Studiet av statistiska teorier, metoder och praxis såsom insamling, organisering, analys, tolkning och presentation av data. Statistiken behandlar alla aspekter av data, inbegripet planering av datainsamling i fråga om projektering och experiment för att förutse och planera arbetsrelaterad verksamhet.

 • Bokföringsmetoder

  Metoder för registrering och sammanställning av affärs- och finansiella transaktioner samt analys, kontroll och rapportering av resultaten.

 • Utrikeshandelsrätt

  De rättsliga bestämmelser som reglerar en viss affärsverksamhet.

 • Avskrivning

  En metod inom redovisning som innebär att en tillgångs värde delas upp under dess nyttjandeperiod för kostnadsfördelning per räkenskapsår, parallellt med att tillgångens värde dras av i företagets räkenskaper.

 • Rapporter

  Ekonomisk redovisning av ett företags finansiella ställning vid periodens eller räkenskapsårets slut. Rapporten består av fem avsnitt; rapport över finansiell ställning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden samt anmärkningar.

 • Bokföringsposter

  De finansiella transaktioner som redovisas i ett företags redovisningssystem eller räkenskapsböcker tillsammans med tillhörande metadata, till exempel datum, belopp, berörda konton och en beskrivning av transaktionen.

 • Bedrägeribekämpning

  Metoder som används för att identifiera bedräglig verksamhet.

 • Förfaranden vid ekonomiavdelning

  Processer, arbetsuppgifter, språkbruk, organisationsroll och andra specifika faktorer vid en organisations ekonomiavdelning. Kunskap om finansiella rapporter, investeringar, redovisningsnormer osv.

 • Förfaranden vid redovisningsavdelning

  De olika processerna, arbetsuppgifterna, jargongen, rollen i en organisation samt andra specifika särdrag av redovisningsavdelningen såsom bokföring, fakturor, registerföring och beskattning.

 • Bokföringsregler

  Metoder och föreskrifter som säkerställer korrekt bokföring.

 • Skattelagstiftning

  Skattelagstiftning som är tillämplig på ett visst specialområde, t.ex. importskatt, statlig skatt, o.s.v.

Färdigheter

 • Utarbeta rapporter

  Samla in, registrera och utarbeta finansiella rapporter om ett företags finansiella ställning vid utgången av en viss period eller ett visst räkenskapsår. Rapporterna som består av fem delar som är rapporten över finansiell ställning, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital, rapporten över kassaflöden och noter.

 • Tolka rapporter

  Läsa, förstå och tolka de viktigaste posterna och indikatorerna i finansiella rapporter. Hämta den viktigaste informationen från finansiella rapporter efter behov och integrera denna information i utvecklingen av avdelningens planer.

 • Fullgöra lagstadgade skyldigheter

  Förstå, följa och tillämpa företagets lagstadgade skyldigheter i det dagliga arbetet.

 • Ta fram preliminära balansräkningar

  Se till att alla transaktioner registreras i företagets bokföring och summera alla debiteringar och kontokrediter för att fastställa kontonas saldon.

 • Beräkna skatt

  Beräkna de skatter som ska betalas av en person eller organisation, eller betalas tillbaka av en statlig institution, i enlighet med särskild lagstiftning.

 • Utarbeta redovisningsrutiner

  Fastställa standardiserade metoder och riktlinjer för bokföring och redovisning, bl.a. fastställande av det bokföringssystem som ska användas för att registrera finansiella transaktioner.

 • Förklara räkenskapshandlingar

  Ge ytterligare förklaringar och upplysningar till personal, återförsäljare, revisorer och övriga om hur redovisningen registreras och behandlas i räkenskaperna.

 • Upprätta balansräkning

  Upprätta en balansräkning med en översikt över organisationens aktuella ekonomiska ställning. Ta hänsyn till intäkter och kostnader; anläggningstillgångar såsom byggnader och mark; immateriella tillgångar såsom varumärken och patent.

 • Hitta redovisningsfel

  Spåra konton, kontrollera att uppgifterna är korrekta och fastställa fel för att lösa dem.

 • Förvalta konton

  Förvalta en organisations räkenskaper och finansiella verksamhet genom att övervaka att alla handlingar arkiveras på korrekt sätt, att all information och alla beräkningar är korrekta och att korrekta beslut fattas.

 • Analysera ett företags ekonomiska resultat

  Baserat på bokföring, register, finansieringsöversikter och extern information om marknaden, analysera företagets resultat i finansiella frågor för att fastställa förbättringsåtgärder som skulle kunna öka vinsten.

 • Säkerställa efterlevnad av redovisningspraxis

  Förvaltning av räkenskaper och efterlevnad av allmänt accepterade redovisningskonventioner som bokföring av transaktioner till gällande pris, kvantifiering av varor, skilja chefernas personliga konton från företagets konton, verkställa överföring av äganderätt till tillgångar under genomförandetiden och säkerställa väsentlighetsprincipen.

 • Fylla i deklarationsblanketter

  Summera all avdragsgill skatt under kvartalet eller beskattningsåret, färdigställa skattedeklarationsblanketter och återkräva skatter från statliga myndigheter genom att lämna in deklarationsblanketterna. Arkivera de handlingar och redovisningar som ligger till grund för deklarationen.

 • Bifoga verifikationer till bokföringstransaktioner

  Sammanställa och länka samman dokument som fakturor, avtal och betalningsintyg i syfte att säkerhetskopiera de transaktioner som förts in i företagets bokföring.

 • Kontrollera räkenskapshandlingar

  Se över räkenskapshandlingar för kvartalet och året samt se till att redovisningsuppgifterna korrekt återspeglar företagets finansiella transaktioner.

Source: Sisyphus ODB