Yrke säkerhetsansvarig, gruvdrift

Säkerhetsansvariga inom gruvdrift övervakar hälso- och säkerhetssystem vid gruvdrift. De rapporterar arbetsplatsolyckor, sammanställer olycksstatistik, bedömer risker för arbetstagarnas säkerhet och hälsa samt föreslår lösningar eller nya mätningar och tekniker.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetslagstiftning för gruvdrift

  Lagar, förordningar och riktlinjer för säkerhet vid gruvdrift.

 • Geologiska faktorers påverkan på gruvdrift

  Kunskap om den påverkan geologiska faktorer, exempelvis förkastningars och stenars rörelser, har på gruvdrift.

Färdigheter

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Utbilda anställda om gruvsäkerhet

  Anordna utbildning i gruvsäkerhet för arbetstagare, arbetsledare och ledningen.

 • Undersöka gruvolyckor

  Undersöka gruvolyckor, identifiera osäkra arbetsförhållanden och utforma åtgärder för förbättring.

 • Utföra narkotikatester

  Utföra alkohol- och drogtester i enlighet med regeringens och företagets policyer och rutiner. Utföra slumpmässiga tester, tester vid rimlig misstanke och tester efter olyckor med hjälp av basutrustning.

 • Hjälpa till att samla in blodprover

  Samarbeta med ett medicinskt team som samlar in blodprover.

 • Hantera kommunikation mellan arbetslag på olika skift

  Kommunicera relevant information om förhållanden på arbetsplatsen, framsteg, händelser och potentiella problem till arbetarna i nästa skift.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Hantera press som uppkommer i oväntade situationer

  Sträva efter att uppnå målen trots de belastningar som uppstår till följd av oförutsedda faktorer utanför din kontroll.

 • Upprätthålla register över gruvdrift

  Föra register över gruvdriftsproduktion och -utveckling, inklusive maskinernas prestanda.

 • Inspektera säkerheten i gruvor

  Inspektera gruvområden för att säkerställa säkra arbetsförhållanden och säker utrustning.

 • Hjälpa till med hälsoinsatser för anställda

  Stödja och bistå hälso- och sjukvårdstekniker och sjukvårdspersonal vid implementering av program för arbetstagarnas hälsa.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Hantera förfaranden för nödsituationer

  Snabbt reagera i nödsituationer och fastställa planerade nödförfaranden.

Source: Sisyphus ODB