Yrke säkerhetsingenjör, kärnkraft

Säkerhetsingenjörer (kärnkraft) agerar som medhjälpare för fysiker och ingenjörer i laboratorier och kraftverk. De övervakar rutiner för att säkra säkerhets- och kvalitetskontroll samt utför underhåll på utrustningen. De hanterar och kontrollerar även radioaktiv utrustning och mäter strålningsnivåer för att garantera säkerhet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Pneumatik

  Tillförsel av trycksatt gas för att producera mekanisk rörelse.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Kärnkraft

  Generering av elektrisk energi genom användning av kärnreaktorer och generering av värmeenergi genom omvandling av energin från atomkärnor. Värmen genererar sedan ånga som kan driva en ångturbin för elproduktion.

 • Förebyggande av bränder

  Föreskrifter om brand- och explosionsskydd och om den utrustning, de system och de metoder som används.

 • Metrologi

  Metoder och teorier för mätningar i ett vetenskapligt sammanhang, inklusive internationellt godkända måttenheter, praktiskt genomförande av dessa mått och tolkning av mätningar.

 • Radioaktiv kontamination

  De olika orsakerna till förekomsten av radioaktiva ämnen i vätskor, fasta ämnen eller gaser eller på ytor samt det sätt på vilket man identifierar typen av främmande ämnen, deras risker och koncentrationen av föroreningsämnen.

 • Bestämmelser för kontaminationsexponering

  Bestämmelserna om exponering för förorenade material eller en farlig miljö som reglerar åtgärderna i samband med riskbedömning, minimering av ytterligare exponering, karantän och behandling av exponerade personer.

 • Strålskydd

  De åtgärder och förfaranden som används för att skydda människor och miljön mot de skadliga effekterna av joniserande strålning.

Färdigheter

 • Beräkna strålningsexponering

  Beräkna strålningsdata för olika förfaranden, t.ex. strålningsexponeringens varaktighet och intensitet.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Kontrollera efterlevnad av strålskyddsbestämmelser

  Se till att företaget och de anställda genomför de rättsliga och operativa åtgärder som fastställts för att garantera skydd mot strålning.

 • Använda handverktyg

  Använda handverktyg, t.ex. skruvmejslar, hammare, tänger, borrar och knivar, för att manipulera material och hjälpa att skapa och montera olika produkter.

 • Underhålla elektromekanisk utrustning

  Diagnostisera och upptäcka defekter i elektromekaniska komponenter och system samt avlägsna, byta ut eller reparera sådana komponenter vid behov. Utföra förebyggande underhåll av utrustning, till exempel genom att förvara komponenter och maskiner i rena, dammfria och icke-fuktiga utrymmen.

 • Lösa utrustningsfel

  Identifiera, rapportera och reparera utrustningsskador och tekniska fel samt kommunicera med fältrepresentanter och tillverkare för att erhålla reparations- eller reservdelar.

 • övervaka kärnkraftsanläggningssystem

  Kontrollera kärnkraftsanläggningssystem, t.ex. ventilations- och vattenavledningssystem, för att säkerställa att de fungerar väl och för att upptäcka oegentligheter.

 • Kalibrera precisionsinstrument

  Undersöka precisionsinstrument och bedöma om instrumentet uppfyller kvalitetskraven och produktionsspecifikationerna. Korrigera och justera tillförlitligheten genom att mäta resultat och jämföra resultat med data i en referensapparat eller en uppsättning standardiserade resultat.

 • Underhålla kärnreaktorer

  Reparera och utföra rutinunderhåll av utrustning som kontrollerar nukleära kedjereaktioner för att generera el; säkerställa att utrustningen fungerar på ett säkert sätt och i överensstämmelse med lagstiftningen.

 • Kontrollera utrustning för kylsystem

  Se till att maskiner och installationer levereras med luft och kylmedel för att förhindra överhettning och andra funktionsfel.

 • Underhålla hydrauliska system

  Utföra rutinunderhåll och reparationer på system som använder trycksatta vätskor för att ge maskiner och utrustning kraft.

 • Använda verktygsmaskiner

  Programmera och använda numeriskt styrda verktygsmaskiner.

 • övervaka strålningsnivåer

  Använda mät- och provningsutrustning och tekniker för att identifiera nivåer av strålning eller radioaktiva ämnen för att kontrollera exponeringen och minimera risker för hälsa, säkerhet och miljö.

 • Föra register över underhållsåtgärder

  Föra skriftliga register över alla utförda reparationer och underhållsåtgärder, inbegripet information om delar och material som har använts osv.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Hantera nödsituationer i samband med kärnkraft

  Sätta igång strategier för att reagera vid bristande funktion, fel eller andra händelser som kan leda till kontaminering och andra kärntekniska nödsituationer samt se till att anläggningen är säkrad, att alla nödvändiga utrymmen utryms och att ytterligare skador och risker begränsas.

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • Undersöka kontaminering

  Utföra tester för att undersöka egenskaperna hos en förorening i ett område eller på ytor och material, i syfte att fastställa orsaken till föroreningen, dess art och omfattningen av risken och skadan.

 • Använda mätinstrument

  Använda olika mätinstrument beroende på vilken egenskap som ska mätas. Använda olika instrument för att mäta längd, area, volym, hastighet, energi, kraft och annat.

 • Följa säkerhetsföreskrifter för kärnkraftsanläggning

  Följa säkerhetsförfarandena, policyerna och lagstiftningen för kärnkraftsanläggning för att garantera en säker arbetsmiljö för alla anställda och allmänhetens säkerhet.

 • Använda testutrustning

  Använda utrustning för att testa prestanda och drift av maskiner.

 • Undvika kontamination

  Undvika blandning eller kontamination av material.

Source: Sisyphus ODB