Yrke samlingsansvarig

Samlingsansvariga ansvarar för vård och bevarande av föremål inom kulturinstitutioner, till exempel museer, bibliotek och arkiv. Samlingsansvariga tillsammans med utställningskuratorer och konservatorer spelar en mycket viktig roll vid insamling av konstföremål. De finns på de flesta museer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Konservatorstekniker

  De förfaranden, instrument, tekniker, material och kemikalier som används för konservering och arkivering.

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

 • Museidatabaser

  Verktyg och processer vid arbete med museidatabaser.

 • Programvara för hantering av samlingar

  Känna till specialiserad programvara för hantering av samlingar som används för att dokumentera och föra register över museisamlingar.

Färdigheter

 • Dokumentera museisamlingar

  Arbeta med dokumentation och registerföring av museisamlingar. Dokumentationen inkluderar information om objektets skick, ursprung, material och alla dess rörelser inom museet eller utanför när det lånas ut.

 • övervaka museimiljö

  Övervaka och dokumentera miljöförhållandena i ett museum, både i lager och i utställningslokaler. Se till att ett anpassat och stabilt klimat garanteras.

 • Hantera utmanande krav

  Upprätthålla en positiv inställning till nya och utmanande krav, såsom interaktion med konstnärer och hantering av konstartefakter. Arbeta under press, såsom att hantera ändringar av tidplanerna och de finansiella begränsningarna i sista minuten.

 • Respektera kulturella skillnader i samband med utställningar

  Respektera kulturella skillnader vid skapande av konstnärliga koncept och utställningar. Samarbeta med internationella konstnärer, kuratorer, museer och sponsorer.

 • Upprätta kvalitetsstandarder för vård av samlingar

  Fastställa och upprätthålla höga kvalitetsstandarder för förvärv, från köp till konservering och visning.

 • Använda IKT-resurser för att lösa arbetsrelaterade uppgifter

  Kunna välja ut och använda IKT-resurser för att lösa relaterade uppgifter.

 • Tillhandahålla projektinformation om utställningar

  Tillhandahålla information om utarbetande, genomförande och utvärdering av utställningar och andra konstnärliga projekt.

 • Sköta riskhantering för konstverk

  En registrator fastställer riskfaktorer för en konstsamling och motverkar dem. Riskfaktorer för konstverk omfattar skadegörelse, stöld, skadegörare, nödsituationer och naturkatastrofer. Det är en registrators ansvar att utarbeta och genomföra strategier för att minimera dessa risker.

 • Bedöma föremåls skick

  Arbeta tillsammans med insamlingsledare eller konservator för att bedöma och dokumentera ett museiföremåls tillstånd för ett lån eller en utställning.

 • Hantera konst

  Arbeta direkt med föremål i museer och konstgallerier i samarbete med andra museianställda i syfte att säkerställa att konstverk hanteras, förpackas, förvaras och tas om hand på ett säkert sätt.

 • Sammanställa en detaljerad samlingsinventering

  Sammanställa en detaljerad förteckning över alla artiklar i samlingen.

 • Samspela med en publik

  Förmedla det konstnärliga värdet av konstformen/-formerna. Svara på publikens reaktioner och involvera publiken.

 • Kommunicera på engelska på avancerad nivå

  Avancerade kunskaper i det engelska språket; R351 motsvarar nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

 • Ge råd om lån av konst till utställningar

  Arbeta tillsammans med kuratorer och museisamlingschefer; en registrator utvärderar konstföremåls skick för utställnings- eller låneändamål. Registratorn beslutar också om ett konstföremål kan klara påfrestningarna i samband med transporter och utställningar.

 • Upprätta en konserveringsplan för en samling

  Upprätta en övergripande, särskilt översiktlig konserveringsplan för samlingen.

 • övervaka flyttning av museiföremål

  Övervaka alla förflyttningar av museiföremål och se till att de omgärdas av säkerhet.

Source: Sisyphus ODB