Yrke samordnare, behov av specialundervisning

Samordnare (behov av specialundervisning) övervakar program och aktiviteter för utbildningsstöd till barn med olika funktionsnedsättningar. De ser till att hålla sig uppdaterade i enlighet med den senaste utvecklingen inom forskning om särskilda behov för att underlätta de specialundervisningsprocesser som krävs för att maximera tillväxt- och inlärningspotentialen hos elever med särskilda behov samt ge råd till specialundervisningsledaren om denna utveckling och förslag till nya program.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vård av funktionshindrade

  Specifika metoder och rutiner för vård av personer med fysiska, intellektuella och inlärningsrelaterade funktionsvariationer.

 • Typer av funktionsnedsättningar

  Typer av funktionsnedsättningar som påverkar människor, såsom fysiska, kognitiva, psykiska, sensoriska, känslomässiga eller utvecklingsmässiga behov och de särskilda behov samt tillgänglighetbehov som personer med funktionsnedsättning har.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Läroplaner

  Den offentliga politik som rör läroplaner och godkända kursplaner från särskilda utbildningsinstitutioner.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Analys av inlärningsbehov

  Analys av en elevs inlärningsbehov genom observation och testning, eventuellt följd av en diagnos av en inlärningsstörning och en plan för kompletterande stöd.

 • Utbildning för elever med särskilda behov

  De undervisningsmetoder, den utrustning och de miljöer som används för att stödja elever med särskilda behov i skolan eller samhället.

 • Inlärningssvårigheter

  Inlärningssvårigheter som vissa studenter stöter på i ett akademiskt sammanhang, särskilt vissa specifika inlärningssvårigheter som dyslexi, dyskalkyli och koncentrationsstörningar.

Färdigheter

 • Utvärdera utbildningsprogram

  Utvärdera pågående utbildningsprogram och ge råd om potentiell optimering.

 • Följa forskningen om undervisning av elever med särskilda behov

  Hålla dig uppdaterad om nya studier och kommande förordningar om undervisning av elever med särskilda behov.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Främja utbildningsprogram

  Främja pågående forskning om utbildning och utveckling av nya utbildningsprogram och policyer för att få stöd och medel och för att öka medvetenheten.

 • övervaka utvecklingen på utbildningsområdet

  Övervaka förändringarna i utbildningspolitik, -metodik och -forskning genom att se över relevant litteratur samt samarbeta med utbildningstjänstemän och -institutioner.

 • Förvalta offentligt finansierade program

  Genomföra och övervaka utarbetandet av projekt som subventioneras av regionala, nationella eller europeiska myndigheter.

 • Bidra till organisering av skolevenemang

  Bistå vid planering och organisering av skolevenemang, t.ex. öppet hus på skolan, ett idrottsevenemang eller en talangshow.

 • Tillhandahålla stöd till skolledningen

  Stödja förvaltningen av en utbildningsanstalt genom att direkt bistå i förvaltningsarbetet eller genom att tillhandahålla information och vägledning från ert sakområde i syfte att förenkla förvaltningsuppgifterna.

 • Organisera projekt som fyller ett utbildningsbehov

  Täppa till utbildningsluckor genom att organisera projekt och aktiviteter som hjälper personer att växa akademiskt, socialt eller känslomässigt.

 • Fastställa utbildningsbehov

  Kartlägga behoven hos studenter, organisationer och företag avseende tillhandahållande av utbildning för att stödja utvecklingen av kursplaner och utbildningspolicyer.

 • Samarbeta med utbildningspersonal

  Kommunicera med lärare eller andra yrkesverksamma som arbetar med utbildning för att kartlägga behov och förbättringsområden inom utbildningssystem och upprätta ett samarbetsrelation.

Source: Sisyphus ODB