Yrke samordnare, ekonomisk utveckling

Samordnare (ekonomisk utveckling) skisserar och genomför politiska åtgärder för att förbättra ett samhälles, en regerings eller en institutions ekonomiska tillväxt och stabilitet. De undersöker ekonomiska trender och samordnar samarbetet mellan institutioner som arbetar med ekonomisk utveckling. De analyserar potentiella ekonomiska risker och konflikter och utarbetar planer för att lösa dem. De ger råd om institutioners ekonomiska hållbarhet och ekonomiska tillväxt.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Offentliga finanser

  Statens ekonomiska inflytande och hur statens inkomster och utgifter hanteras.

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

Färdigheter

 • Upprätthålla kontakter med lokala företrädare

  Upprätthålla goda kontakter med företrädare för det lokala vetenskapliga, ekonomiska och civila samhället.

 • Ta hänsyn till ekonomiska kriterier i beslutsfattande

  Utarbeta förslag och fatta lämpliga beslut med beaktande av ekonomiska kriterier.

 • Ge råd om ekonomisk utveckling

  Ge råd till organisationer och institutioner om faktorer och åtgärder som skulle kunna främja och säkerställa ekonomisk stabilitet och tillväxt.

 • Bedöma riskfaktorer

  Fastställa påverkan från ekonomiska, politiska och kulturella riskfaktorer och ytterligare frågor.

 • Utforma ekonomisk politik

  Utforma strategier för ekonomisk stabilitet och tillväxt i en organisation eller nation eller på en internationell nivå samt för förbättring av handelspraxis och finansiella förfaranden.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Analysera ekonomiska trender

  Analysera utvecklingen inom handel, affärsförbindelser och banker på nationell eller internationell nivå samt utvecklingen av de offentliga finanserna och hur dessa faktorer interagerar med varandra i ett givet ekonomiskt sammanhang.

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Ge råd om lagstiftningsakter

  Ge råd till tjänstemän i en lagstiftande församling om hur nya lagförslag ska läggas fram och vad som ska behandlas i lagstiftningen.

Source: Sisyphus ODB