Yrke scenmaskinist

Scenmaskinister manövrerar kulisser och andra element i en föreställning utifrån det konstnärliga eller kreativa konceptet i samspel med artisterna. Deras arbete påverkas av och påverkar andra aktörers arbete. Scenmaskinister har därför ett nära samarbete med designer, operatörer och artister. Scenmaskinister förbereder och utför installation, genomför övergångar och styr manuella stångsystem. Deras arbete bygger på planer, instruktioner och beräkningar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Förbereda teknisk scenutrustning

  Installera mekanisk och teknisk scenutrustning. Testa installationen för att se till att allt fungerar ordentligt.

 • Förebygga brand i en föreställningslokal

  Vidta åtgärder för att förebygga brand i en föreställningslokal. Se till att utrymmet uppfyller brandskyddsföreskrifterna och att sprinkler och brandsläckare är installerade där de är nödvändiga. Se till att personalen är medveten om brandförebyggande åtgärder.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • Använda kommunikationsutrustning

  Installera, testa och sköta olika typer av kommunikationsutrustning, t.ex. utrustning för överföring, digital nätverksutrustning eller telekommunikationsutrustning.

 • Följa säkerhetsrutiner vid höghöjdsarbete

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och följa en rad rutiner för att bedöma, förebygga och hantera risker vid arbete på hög höjd från marken. Förhindra att människor som arbetar under konstruktionerna utsätts för fara och undvika att personer eller föremål faller från stegar, flyttbara byggställningar, fastsatta gångbroar, personhissar osv. eftersom detta kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

 • Organisera resurser för konstnärlig produktion

  Samordna mänskliga, materiella och ekonomiska resurser i samband med konstnärliga produktioner utifrån befintlig dokumentation såsom manus.

 • Anpassa konstnärliga planer till platsen

  Anpassa planerna till andra platser med avseende på det konstnärliga konceptet.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Dokumentera konstnärlig produktion

  Arkivera och dokumentera en produktion i alla dess faser efter uppträdandeperiodens slut så att den kan reproduceras och all relevant information förblir tillgänglig.

 • Kommunicera under föreställning

  Effektiv kommunikation under liveföreställningar och ha beredskap för eventuella felfunktioner.

 • Slå vakt om föreställningens konstnärliga kvalitet

  Titta på föreställningen, förutse och reagera på eventuella tekniska problem och säkerställa optimal konstnärlig kvalitet.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Samspela med händelser på scenen

  Ta sina repliker från händelser på scenen och samspela med dem. Fatta beslut om den exakta tidpunkten och förfarandet i en levande miljö, för att skapa ett ledigt och konsekvent uppträdande.

 • Genomföra kvalitetskontroll av design under en genomgång

  Kontrollera och kvalitetssäkra konstruktionsresultaten under en körning.

 • Samråda med berörda parter om genomförandet av en produktion

  Samråda med olika personer och grupper som har intressen i produktionen. Hålla dig uppdaterad om produktionens praktiska sida och hålla intressenterna uppdaterade.

 • Förebygga tekniska problem med scenutrustning

  Förutse eventuella problem med mekanisk och elektromekanisk scenutrustning.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Arbeta säkert med mobila elsystem under övervakning

  Under övervakning vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och samtidigt tillhandahålla tillfällig energiöverföring för uppträdanden och konstlokaler.

 • översätta konstnärliga koncept till teknisk design

  Samarbeta med den konstnärliga gruppen för att underlätta övergången från den kreativa visionen och dess konstnärliga koncept till en teknisk utformning.

 • Förbereda utrustning i god tid

  Se till att förbereda utrustning enligt tidsfrister och scheman.

 • Förbereda sin arbetsmiljö

  Korrigera inställningar eller positioner för sina arbetsverktyg och anpassa dem innan arbetet inleds.

 • ändra dekorelement under föreställning

  Byte av dekorelement under föreställningar och följa relevant dokumentation under föreställningar.

 • Ge designer stöd i utvecklingsprocessen

  Ge designer stöd i utvecklingsprocessen.

 • Tolka konstnärliga intentioner

  Tolka författarens konstnärliga avsikter.

 • Följa branschtrender

  Övervaka och följa nya trender och utvecklingar inom specifika sektorer.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Rita scenbilder

  Rita eller skissa scenbilder för hand.

 • Manövrera kontrollsystem för scenrörelser

  Manövrera kontrollsystem för scenrörelser, t.ex. flygmekanismer. Använda manuella eller elektriska system.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • överföra information från planritningar till scenområdet

  Tolka formgivningar och andra sceniska ritningar för att tydligt överföra information från planritningar till scenområdet.

Source: Sisyphus ODB