Yrke scentekniker, motordrivet råsystem

Scentekniker (motordrivet råsystem) styr rörelse av kulisser och andra element i en föreställning utifrån ett konstnärligt eller kreativt koncept i samspel med artisterna. Deras arbete påverkas av och påverkar hur andra aktörer presterar. Scentekniker har därför ett nära samarbete med designer, operatörer och artister. Scentekniker (motordrivet råsystem) förbereder och övervakar installationen, programmerar utrustningen och använder system för automatisk flygning, riggsystem eller system för horisontell rörelse. Deras arbete bygger på planer, instruktioner och beräkningar. Det förekommer manövrering av tunga laster nära eller ovanför artister och publik, vilket gör detta till ett högriskyrke.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Genomföra kvalitetskontroll av design under en genomgång

  Kontrollera och kvalitetssäkra konstruktionsresultaten under en körning.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Förebygga tekniska problem med scenutrustning

  Förutse eventuella problem med mekanisk och elektromekanisk scenutrustning.

 • Förbereda teknisk scenutrustning

  Installera mekanisk och teknisk scenutrustning. Testa installationen för att se till att allt fungerar ordentligt.

 • Förbereda sin arbetsmiljö

  Korrigera inställningar eller positioner för sina arbetsverktyg och anpassa dem innan arbetet inleds.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • översätta konstnärliga koncept till teknisk design

  Samarbeta med den konstnärliga gruppen för att underlätta övergången från den kreativa visionen och dess konstnärliga koncept till en teknisk utformning.

 • Samråda med berörda parter om genomförandet av en produktion

  Samråda med olika personer och grupper som har intressen i produktionen. Hålla dig uppdaterad om produktionens praktiska sida och hålla intressenterna uppdaterade.

 • Följa branschtrender

  Övervaka och följa nya trender och utvecklingar inom specifika sektorer.

 • Underhålla rörliga konstruktioner på scenen

  Kontrollera, underhålla och reparera elektriska och mekaniska komponenter i scenhissar och scenluckor.

 • Anpassa konstnärliga planer till platsen

  Anpassa planerna till andra platser med avseende på det konstnärliga konceptet.

 • Förbereda utrustning i god tid

  Se till att förbereda utrustning enligt tidsfrister och scheman.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Underhålla scenutrustning för horisontella rörelser

  Utföra underhåll på elektromekanisk utrustning för horisontella rörelser på scennivå.

 • Samspela med händelser på scenen

  Ta sina repliker från händelser på scenen och samspela med dem. Fatta beslut om den exakta tidpunkten och förfarandet i en levande miljö, för att skapa ett ledigt och konsekvent uppträdande.

 • Ge designer stöd i utvecklingsprocessen

  Ge designer stöd i utvecklingsprocessen.

 • Förebygga tekniska problem med flygutrustning

  Förutse tekniska problem med flygutrustningen och om möjligt förebygga dem.

 • Slå vakt om föreställningens konstnärliga kvalitet

  Titta på föreställningen, förutse och reagera på eventuella tekniska problem och säkerställa optimal konstnärlig kvalitet.

 • Kommunicera under föreställning

  Effektiv kommunikation under liveföreställningar och ha beredskap för eventuella felfunktioner.

 • överföra information från planritningar till scenområdet

  Tolka formgivningar och andra sceniska ritningar för att tydligt överföra information från planritningar till scenområdet.

 • Arbeta säkert med mobila elsystem under övervakning

  Under övervakning vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och samtidigt tillhandahålla tillfällig energiöverföring för uppträdanden och konstlokaler.

 • Manövrera kontrollsystem för scenrörelser

  Manövrera kontrollsystem för scenrörelser, t.ex. flygmekanismer. Använda manuella eller elektriska system.

 • Upprätta scenlayouter digitalt

  Upprätta och utforma scenlayouter med hjälp av programvara som CAD.

 • Använda kommunikationsutrustning

  Installera, testa och sköta olika typer av kommunikationsutrustning, t.ex. utrustning för överföring, digital nätverksutrustning eller telekommunikationsutrustning.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • Dokumentera konstnärlig produktion

  Arkivera och dokumentera en produktion i alla dess faser efter uppträdandeperiodens slut så att den kan reproduceras och all relevant information förblir tillgänglig.

 • Organisera resurser för konstnärlig produktion

  Samordna mänskliga, materiella och ekonomiska resurser i samband med konstnärliga produktioner utifrån befintlig dokumentation såsom manus.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Manövrera automatiska kontrollsystem för scenrörelser

  Manövrera ett automatiskt kontrollsystem för scenrörelser och flygsystem. Förbereda och programmera systemet, inbegripet multipla synkroniserade rörelser.

 • Tolka konstnärliga intentioner

  Tolka författarens konstnärliga avsikter.

 • Skriva riskbedömningar för produktion av scenkonst

  Bedöma risker, föreslå förbättringar och beskriva åtgärder som ska vidtas på produktionsnivå inom scenkonst.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

Source: Sisyphus ODB