Yrke signalansvarig

Signalansvariga använder säkerhetsutrustning för plankorsningar i enlighet med säkerhetsbestämmelserna. De övervakar trafiksituationen vid plankorsningen och kommunicerar med trafikledare, förare och andra signalansvariga vid behov. 

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ställverksdelar

  Känna till och förstå de strukturer som är belägna vid sidan om järnvägsspåren, till exempel signalboxar, signalställverk, signalstolpar och signalhytter, från vilka signaler, växlar och annan utrustning kontrolleras.

 • Ramlagstiftning för järnväg

  Känna till och tillämpa ramlagstiftning för järnväg där det finns krav på järnvägar i EU. Veta vilken lagstiftning som gäller för gränsöverskridande godstransit.

 • Bestämmelser för plankorsningar

  Känna till och förstå de föreskrifter och rättsliga förfaranden som gäller för plankorsningar. Säkerställa att föreskrifter om säkerhet alltid följs.

 • Ställverk

  Olika typer av ställverk, t.ex. äldre ställverk med spakar och manuell utrustning, ställverk med LED-panel och integrerade elektroniska system.

Färdigheter

 • Manövrera bommar vid järnvägskorsningar i plan

  Manövrera spärrar och barriärer vid plankorsningar enligt de meddelanden och indikationer som finns i ställverk. Följa förfaranden för att lyfta eller fälla ned stänger och spärrar i syfte att varna trafikanter och fotgängare samt se till att det inte finns några faror på platsen.

 • Testa signalutrustning för järnväg

  Testa signalutrustning (signalljus och kommunikationsanordningar) som används på järnvägar och bangårdar, t.ex. ljus på tåginstrumentpaneler, belysning längs spåren, blinkande rödljus och/eller signalanordningar vid korsningar.

 • Ge muntliga instruktioner

  Kommunicera transparenta instruktioner. Se till att budskapen förstås och följs korrekt.

 • Hålla sig alert

  Hålla dig fokuserad och alert hela tiden; reagera snabbt vid oförutsedda händelser. Koncentrera dig och bli inte tankspridd om du ska utföra en uppgift under lång tid.

 • Sköta ställverk med lysdiodsbaserad panel

  Arbeta med avancerade lysdiodbaserade ställverk; signalarbetaren reglerar brytare och trycker på knappar för att styra tågrörelser på järnvägssträckor som är upp till 80 km långa.

 • Använda signalstyrning

  Styra tågens rörelse; använda järnvägssignaler och blocksystem för att säkerställa att tågen fungerar på ett säkert sätt, på korrekta linjer och i tid.

 • Upprätthålla regler rörande järnvägssäkerhet

  Främja och upprätthålla säkerhetsrutiner och EU-förordningar för att se till att järnvägssäkerheten upprätthålls och kontinuerligt förbättras med hänsyn till den europeiska lagstiftningens utveckling.

 • Manövrera spakar i ställverk

  Manövrera mekaniska spakar i ställverk. Ha kunskap om vilken funktion olika spakar har, såsom spärrning eller signalmottagning, samt kunna läsa och förstå spårdiagrammet och signaldiagrammet som sitter ovanför ställverket. Manövrera manuella spärrspakar och strömspakar samt mekaniska, pneumatiska eller elektriska anordningar.

 • Läsa spårplaner

  Läsa och förstå spårplaner vid nykonstruktion samt under felsökning, underhåll och testning och när komponenter repareras eller byts ut.

 • Manövrera utrustning för tågsignaler

  Manövrera tågsignaler för att visa om tågförare får fortsätta färden; manövrera ljussignaler eller barriärer; styra körning av tåg genom rörliga punkter.

 • Samarbeta med kolleger

  Samarbeta med kolleger för att se till att insatserna genomförs på ett effektivt sätt.

 • Planera åtgärder för att mildra effekterna av järnvägsincidenter

  Planera, prognostisera och ta fram åtgärder som syftar till att mildra effekterna av järnvägsincidenter, oväntade situationer och nödsituationer.

 • Använda varningssystem för järnväg

  Använda och underhålla varningssystem för plankorsning, signaler och vägsignalutrustning såsom värmedetektor och förreglingsdon.

 • Noggrant följa föreskrifterna för plankorsningar

  Följa strikta förfaranden för plankorsningar, t.ex. drift av ljus, larm och signalanordningar för att förebygga olyckor. Använda utrustning för att lyfta och avlägsna hinder. Fortsätta att vara vaksam avseende fordonsavstånd.

 • Sammanställa rapporter om signalutrustning för järnvägar

  Sammanställa rapporter om signalutrustning för järnvägar; rapporterna kan innehålla information om spåravsnitt som inspekterats, utförda reparationer eller utförda provningar samt den utrustning som behöver repareras eller bytas.

 • Följa givna instruktioner

  Följa instruktioner för att uppnå mål och hålla tidsfrister.

 • Säkerställa att järnvägsbestämmelserna följs

  Säkerställa att alla järnvägsrelaterade regler, rutiner och lagstadgade bestämmelser om säkerhet, drift och EU-ramverk följs.

 • Använda manöverpaneler för järnväg

  Använda olika typer manöverpaneler för järnväg, t.ex. funktionsbrytare, manöveromkopplare eller ingångs- och utgångsbrytare.

 • Följa signaleringsinstruktioner

  Följa signaleringsinstruktionerna under hela resan. Förstå det tekniska språk som signalister använder och följa instruktioner från dem.

 • Manövrera spårväxlar

  Manövrera spårväxlar för att kontrollera tågens riktning för att kunna dirigera dem till sina destinationer.

Source: Sisyphus ODB