Yrke sjöfartsinstruktör

Sjöfartsinstruktörer undervisar alla professionella fartygsbefälhavare såsom skeppare och fartygskaptener i styrning av fartyg i inlandssjöfart eller havsgående fartyg i enlighet med föreskrifter. De undervisar sina studenter i teori och tekniker för optimal lotsning, styrning och navigering samt skötsel av den aktuella båten eller det aktuella fartyget samt iakttar och utvärderar studenternas praktik. De fokuserar även på andra ämnen vid sidan av fartygsstyrning såsom kundservice (vid passagerartrafiktjänster) och bestämmelser om säkerhetsåtgärder.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Internationella bestämmelser för att förhindra kollisioner till sjöss

  Grundläggande aspekter av internationella bestämmelser för att förhindra kollisioner till sjöss, exempelvis hur fartyg ska agera när de träffar på varandra, regler för lanternor och navigationsmarkörer, huvudsakliga ljus- och ljudsignaler, sjösignalering och sjöbojar.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Bedömningsprocesser

  Olika utvärderingstekniker, teorier och verktyg för bedömning av elever, deltagare i ett program och anställda. Olika bedömningsstrategier som inledande, formativa och sammanfattande bedömningar samt självutvärderingar används för olika ändamål.

 • Säkerhetsutrustning för fartyg

  Skaffa sig teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsutrustning som används på fartyg, inbegripet utrustning som livbåtar, livbojar, vattentäta dörrar och branddörrar, sprinklersystem, o.s.v. Handhavande av utrustning som används vid nödsituationer.

 • Transportteknik för sjöfart

  Förstå transportteknik för sjöfart och hålla sig à jour med de senaste rönen på området. Tillämpa dessa kunskaper i insatser och beslutsfattande när man är ombord.

 • Geografiskt område

  Detaljerade kunskaper om det geografiska området; kunskaper om var olika organisationer bedriver sin verksamhet.

 • Globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss

  Den internationellt överenskomna uppsättningen säkerhetsförfaranden, typer av utrustning och kommunikationsprotokoll som används för att öka säkerheten och göra det lättare att rädda nödställda fartyg, båtar och flygplan.

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

Färdigheter

 • Upptäcka avvikelser ombord

  Identifiera onormala tillstånd och avvikelser ombord, utvärdera dessa och vidta lämpliga åtgärder för att återställa normal fartygsdrift. Kontrollera att alla system (i synnerhet säkerhetssystem) fungera korrekt. Organisera åtgärder som ska vidtas vid problem.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Använda kommunikationssystem för sjöfart

  Använda kommunikationssystem för sjöfart ombord; kommunicera med andra fartyg eller med kontrollcentrum på land, t.ex. för att skicka brådskande meddelanden om säkerhet; sända eller ta emot varningar, etc.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

 • övervaka utvecklingen inom ett kunskapsområde

  Hålla jämna steg med ny forskning, ny lagstiftning och andra viktiga förändringar på arbetsmarknaden eller inom andra områden som rör det relevanta kunskapsfältet.

 • Skilja mellan olika typer av fartyg

  Känna igen och kunna namnge olika typer av fartyg som är vanliga inom sjötransporter i Europa; förstå de olika egenskaperna, konstruktionsdetaljerna och tonnagekapaciteterna hos olika fartyg.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Undervisa vid båtutbildning

  Undervisa studenter i de teoretiska och praktiska aspekterna av att framföra en båt, närmare bestämt i kurser inom sjönavigering, båtknopar, överbordräddning och dockning.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

Source: Sisyphus ODB