Yrke sjötransportör

Sjötransportörer agerar som förmedlare inom sjöhandel och köper utrymme från en transportör och säljer det vidare till mindre avlastare. De utfärdar konossement, publicerar taxor och agerar på annat sätt som sjötransportföretag.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av förpackningar som används för industriell transport

  Känna till olika typer av förpackningsmaterial som används för industriell transport, beroende på vilken typ av varor som ska transporteras. Följa bestämmelserna om förpackning av varor.

 • Matcha fartyg med sjöfartsleder

  Förstå hur vissa typer av fartyg transporterar olika typer av last och trafikerar olika rutter. Vara förtrogen med de befintliga sjöfartsvägarna för att planera och schemalägga fartygens ankomst och avgång.

 • Internationella tariffer

  Känna till internationella tariffer, skatter eller tullar som ska betalas för en viss kategori av import- eller exportmaterial.

 • Principer för stuvning av last

  Förstå principerna för stuvning av last. Förstå förfaranden genom vilka containrar ska lastas och lossas effektivt, med beaktande av gravitationskrafter som utövas under transporten.

 • Kartografi

  Vetenskap som omfattar tolkning av element som beskrivs i kartor, dess relaterade mått och tekniska specifikationer. 

Färdigheter

 • Boka last

  Boka last för transport enligt kundens specifikationer.

 • Väga laster

  Väga laster och beräkna deras största vikt och mått per förpackning eller per produkt vid varje sändning.

 • Sköta pappersarbete för leveranser

  Sköta dokumentation med uppgifter om leveranser som ska bifogas till varor som ska levereras. Se till att identifieringsinformationen är fullständig, synlig och överensstämmer med alla bestämmelser. Kontrollera etiketter med produktmängd, slutdestination och modellnummer.

 • Hantera betalningsmetoder för transport

  Hantera betalningsrutiner för gods i enlighet med det förfarande som ska följas när betalning görs runt den tidpunkt då godset ska komma fram, klareras och frigöras.

 • Använda rutiner för att säkerställa att lasten följer tullbestämmelserna

  Tillämpa de olika förfaranden som krävs för att uppfylla tullrättsliga skyldigheter när varor transporteras över gränser och anländer via hamnar/flygplatser eller andra logistiknav, till exempel genom att ta fram skriftliga tulldeklarationer. Tillämpa olika förfaranden för olika typer av varor och se till att sjöfartslagstiftningen efterlevs.

 • Förbereda konossement

  Utarbeta konossement och tillhörande fraktdokumentation i enlighet med tullföreskrifter och rättsliga krav.

 • Ha tillgång till information om transportavgifter

  Ha förmåga att inhämta information om transportavgifter och jämföra informationen mellan olika leverantörer. Använda denna information för att utarbeta anbud för kunder.

 • Ta fram rapporter över fraktleveranser

  Sammanställa och lämna in rapporter om godstransporter. Inkludera detaljerad information om transportförhållanden och godshantering; rapportera problem vid behov.

 • Ta fram import- och exportstrategier

  Utveckla och planera strategier för import och export beroende på företagets storlek, beskaffenheten hos dess produkter, dess sakkunskap och affärsvillkor på de internationella marknaderna.

 • Hantera import- och exporttillstånd

  Se till att tillstånd och licenser i import- och exportförfaranden utfärdas på ett effektivt sätt.

 • Säkerställa att transportbestämmelserna följs

  Säkerställa efterlevnad av gällande transportbestämmelser, -förordningar och -policyer; hålla transporter säkra och skadefria; säkra säkerheten av personalen som hanterar lasten.

 • Vara uppdaterad om gällande tullbestämmelser

  Följa den senaste utvecklingen och de senaste förändringarna i tullbestämmelser och statliga policyer om internationell handel.

 • Lämna anbud på utauktionerade transportuppdrag

  Upprätta och lämna anbud med hänsyn till eventuella särskilda krav såsom kylning av gods eller transport av potentiellt farliga material.

 • Använda sjöfartsengelska

  Kommunicera på engelska med det språk som används i verkliga situationer ombord fartyg, i hamnar och på andra ställen i fartygskedjan.

 • Samordna transportverksamhet för import

  Övervaka transportverksamhet för import samt optimera importprocesser och tjänstestrategier.

 • Planera transportverksamhet

  Planera mobilitet och transport för olika avdelningar i syfte att uppnå bästa möjliga rörlighet av utrustning och material. Förhandla fram bästa möjliga leveranspriser; jämföra olika anbud och välja ut det mest tillförlitliga och kostnadseffektiva.

 • Kontrollera dokumentation för affärstransaktioner

  Övervaka skriftliga dokument som rör affärstransaktioner, såsom faktura, remburs, beställning, leverans, ursprungsintyg.

 • Samordna transportverksamhet för export

  Samordna all transportverksamhet för export samtidigt som exportstrategier och exporttjänster beaktas.

 • övervaka att lastningskraven uppfylls

  Övervaka att kraven som gäller för lastning av kundgods uppfylls.

Source: Sisyphus ODB