Yrke sjukhusapotekare

Sjukhusapotekare förbereder, lämnar ut och tillhandahåller läkemedel till patienter på sjukhus. De samarbetar med vårdpersonal, t.ex. läkare och sjuksköterskor, för behandling av patienter samt ger råd och information om läkemedel.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Apotekslagstiftning

  De rättsliga och andra krav som rör utövandet av apoteksverksamhet.

 • Farmakoterapi

  Användning av läkemedel som används vid behandling av sjukdomar jämfört med kirurgisk behandling.

 • Farmakokinetik

  Kroppsinteraktionen med ett specifikt läkemedel efter administrering, mekanismerna för absorption och distribution och ämnets kemiska förändringar i kroppen.

 • Farmakognosi

  De fysiska, kemiska, biokemiska och biologiska egenskaperna hos läkemedel som har naturliga ursprung.

 • Klinisk kemi

  Klinisk kemi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Läkemedel

  Läkemedlen, deras nomenklatur och de ämnen som används vid läkemedelstillverkning.

 • Toxikologi

  De negativa effekterna av kemikalier på levande organismer, deras dos och exponering.

Färdigheter

 • Tillhandahålla stöd från farmaceutisk expert

  Ge specialiserat individuellt stöd till patienter som själva administrerar sina egna läkemedel.

 • Kontrollera information på förskrivningar

  Kontrollera information om förskrivningar från patienter eller från läkarmottagningar för att säkerställa att informationen är fullständig och korrekt.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Hantera dokumentering vid apotek

  Hantera den erforderliga apoteksdokumentationen, t.ex. filer, filer i betalningssystemet, inventeringar, kontrollredovisning av radioaktiva kärnor samt redovisning av narkotika, gifter och kontrollerade läkemedel.

 • Ge rådgivning till patienter om läkemedel

  Diskutera och komma överens med hälso- och sjukvårdsanvändare om lämplig användning av läkemedel, så att vårdanvändaren får tillräcklig information för att se till att läkemedlet används på ett säkert och korrekt sätt.

 • Erhålla information om patientens medicinska status

  Samla in information om hälso- och sjukvårdens brukare genom olika källor, till exempel genom att ställa frågor till brukaren, vårdgivaren eller vårdpersonalen för att få information om patientens hälsotillstånd och sociala ställning samt vid behov tolka uppgifter från annan vårdpersonal.

 • Hantera patientläkemedel

  Övervaka att läkemedel används på rätt sätt och att patienter följer anvisningar för att se till att positiva kliniska resultat uppnås och patienternas behov tillgodoses.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Bereda läkemedel utifrån förskrivning

  Bereda läkemedelsformen av farmaceutiska produkter enligt läkarens förskrivning.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Garantera farmakovigilans

  Rapportera läkemedelsbiverkningar till behöriga myndigheter.

 • Sköta försörjningskedjan för läkemedel

  Säkerställa att läkemedel lagras i lämpliga lokaler och i lämpliga miljöförhållanden för att säkerställa att läkemedlet är stabilt, bra och säkert under hållbarhetstiden, att läkemedlen förvaras på ett säkert, organiserat och systematiskt sätt samt att man arbetar med dokumenterade policyer och förfaranden för att tillämpa ett effektivt system för lagerhantering och rotation.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Upprätthålla lämpliga lagringsförhållanden för läkemedel

  Upprätthålla lämpliga lagrings- och säkerhetsförhållanden för läkemedel.

 • Ge råd om patienters informerade samtycke

  Se till att patienterna/kunderna är fullständigt informerade om riskerna och fördelarna med de föreslagna behandlingarna så att de kan ge sitt informerade samtycke, göra patienter/kunder delaktiga i vården och behandlingen.

 • Säkerställa att apoteket har tillräckliga lager

  Säkerställa korrekt fördelning av produkter på apoteket.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Lämna ut mediciner

  Se över och lämna ut läkemedel och validera recept för att se till att de är äkta, korrekt tolkade och överensstämmer med de lagstadgade kraven samt välja rätt läkemedel, styrka och läkemedelsform i enlighet med ordination, förpackning och läkemedelsmärkning.

 • Tillhandahålla farmaceutiska råd

  Tillhandahålla information och råd om läkemedel, t.ex. lämplig användning, biverkningar och interaktioner med andra läkemedel.

Source: Sisyphus ODB