Yrke sjuksköterska, grundutbildad

sjuksköterska, grundutbildad
Credits: Shutterstock.com

Grundutbildade sjuksköterskor arbetar i team av sjuksköterskor inom sjukvård, socialvård samt klinisk vård och omsorg av personer i alla åldersgrupper. Sjuksköterskor främjar och återställer patienters hälsa genom att ge patienter, deras vänner och familjer fysiskt och psykologiskt stöd.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Relaterade yrken sjuksköterska

 • Ambulanssjukvårdare
 • Annan sjuksköterska
 • Barnsjuksköterska
 • Distriktssköterska
 • Företagssjuksköterska
 • Kirurgsköterska
 • Sjuksköterska med administrativa uppgifter
 • Sjuksköterska, intensivvård
 • Sjuksköterska, privat sjukvård
 • Sjuksköterska, sjukhus
 • Skjuksköterksa, psykiatri
 • Skolsyster

Kunskap

 • Vårdprinciper

  Etik, uppförandekoder, vårdfilosofi, filosofi om mänskliga rättigheter, teorier kring omvårdnad och relaterade begrepp.

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Patienträttigheter och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar samt eventuella följder och åtal i samband med vårdförsummelse eller missbruk.

 • Vårdvetenskap

  Faktorer som påverkar människors hälsa och de terapeutiska åtgärder som främjar hälsan i syfte att förbättra individens psykiska och fysiska hälsa.

 • Första hjälpen

  Akutvård som ges till en sjuk eller skadad person vid cirkulations- och/eller andningssvikt, medvetslöshet, sår, blödning, chock eller förgiftning.

 • Vård av funktionshindrade

  Specifika metoder och rutiner för vård av personer med fysiska, intellektuella och inlärningsrelaterade funktionsvariationer.

 • Personcentrerad vård och omsorg

  En personcentrerad vårdmetod innebär att patienter behandlas som jämbördiga partner i planeringen och utvecklingen av vården samt att patienterna och deras behov står i centrum för alla beslut.

 • Hygien inom hälso- och sjukvården

  Förfarandena för att upprätthålla en hygienisk miljö inom hälso- och sjukvården, t.ex. på sjukhus och kliniker. Det kan röra sig om allt från handtvätt till rengöring och desinfektion av den medicinska utrustning som används och metoder för infektionsbekämpning.

Färdigheter

 • Stödja sjuksköterskor

  Stödja sjuksköterskor i att utarbeta och tillhandahålla diagnostiska och behandlingsrelaterade insatser.

 • Ge råd om patienters informerade samtycke

  Se till att patienterna/kunderna är fullständigt informerade om riskerna och fördelarna med de föreslagna behandlingarna så att de kan ge sitt informerade samtycke, göra patienter/kunder delaktiga i vården och behandlingen.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Lösa problem inom hälso- och sjukvården

  Genomföra åtgärder utifrån tidigare identifierade och analyserade problem som främjar fastställande av den mest fördelaktiga lösningen för patienten, patientens familj och samhället samt som syftar till att uppnå mål, förbättra resultat och bibehålla arbetskvalitet.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Arbeta med vårdpersonal

  Samarbeta med sjuksköterskor och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården för att stödja tillhandahållandet av grundläggande patientvård.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Kommunicera med vårdpersonal

  Kommunicera med sjuksköterskor och annan hälsovårdspersonal och se till att högkvalitativ och säker patientvård tillhandahålls.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Ge personcentrerad vård

  Behandla individer som partner vid planering, utveckling och bedömning av vård för att se till att den uppfyller deras behov. Placera dem och deras vårdare i centrum vid alla beslut.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Planera omvårdnad

  Planera vård, fastställa omvårdnadsmål, besluta om omvårdnadsåtgärder, beakta hälsoutbildning och förebyggande åtgärder samt säkerställa kontinuitet och fullgod vård.

 • Tillhandahålla professionell vård vid omvårdnad

  Tillhandahålla professionell vård som tillgodoser hälso- och sjukvårdsbehov hos individer, familjer och grupper, med hänsyn till vetenskaplig utveckling och de kvalitets- och säkerhetskrav som har fastställts i enlighet med lagstiftningen/föreskrifterna för professionellt beteende.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Tillhandahålla grundläggande stöd åt patienter

  Hjälpa patienter och andra med deras vardagliga behov, t.ex. hygien, bekvämlighet, rörelse och mat.

 • Ge omvårdnad vid långtidsvård

  Främja och utveckla omvårdnad vid långtidsvård, samsjuklighet/dubbeldiagnoser och i situationer med beroendeställning för att upprätthålla individers personliga autonomi och relationer till omgivningen i varje fas av hälso-/sjukdomsprocessen.

 • Ge omvårdnad

  Ge omvårdnad vid behandling av patienter i syfte att förbättra yrkesutövningen.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Identifiera missbildningar

  Identifiera utifrån erfarenhet och utbildning vad som är normalt och onormalt när det gäller patienternas välbefinnande och rapportera det onormala till sjuksköterskor.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Tillämpa omvårdnadens grunder

  Tillämpa de teoretiska och metodiska grunderna och principerna för omvårdnad, basera omvårdnadsinsatser på vetenskapliga rön och tillgängliga resurser.

 • Tillämpa hållbara principer inom hälso- och sjukvården

  Beakta hållbarhetsprinciperna inom hälso- och sjukvård och sträva efter en rationell resursanvändning.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Kontrollera grundläggande vitalparametrar hos patienter

  Övervaka grundläggande vitalparametrar och andra tecken, vidta åtgärder enligt sjuksköterskorna och rapportera till henne/honom, beroende på vad som är lämpligt.

Source: Sisyphus ODB