Yrke skattepolitisk analytiker

Skattepolitiska analytiker bedriver forskning och utarbetar skattepolitik och skattelagstiftning med avsikt att förbättra och utveckla skattepolitiken. De ger råd till officiella organ om genomförande av politiska åtgärder och finansiella transaktioner samt prognostiserar det ekonomiska inflytandet av förändringar i skattepolitiken.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fastighetstaxering

  Lagstiftningen om beskattning av fast egendom och lokalsamhällets verkliga gränser.

 • Offentliga finanser

  Statens ekonomiska inflytande och hur statens inkomster och utgifter hanteras.

 • Strategisk planering

  De element som definierar en organisations grund och kärnverksamhet, såsom dess uppdrag, vision, värderingar och mål.

 • Organisationsstrategier

  Strategier för att uppnå definierade mål som rör utvecklingen och bevarandet av en organisation.

 • Verksamhetsanalys

  Forskningsområde som rör identifiering av affärsbehov och -problem samt vilka lösningar som skulle kunna begränsa eller förhindra ett företag från att fungera väl. Verksamhetsanalys omfattar IT-lösningar, marknadsutmaningar, policyutveckling och strategiska frågor.

 • Offentlig rätt

  Den del av lagen som styr förhållandet mellan individer och samhället samt förhållandet mellan individer som direkt berör samhället.

 • Företagspolicyer

  Den uppsättning regler som reglerar ett företags verksamhet.

 • Skattelagstiftning

  Skattelagstiftning som är tillämplig på ett visst specialområde, t.ex. importskatt, statlig skatt, o.s.v.

 • Politik

  Metoder, processer och studier av hur människor kan influeras, hur man får kontroll över en gemenskap eller ett samhälle och maktfördelningen inom ett samhälle och mellan samhällen.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Bolagsrätt

  De rättsliga bestämmelser som reglerar hur företagsintressenter (som t.ex. aktieägare, anställda, direktörer, konsumenter, o.s.v.) samverkar med varandra, och de skyldigheter företagen har gentemot sina intressenter.

Färdigheter

 • Undersöka beskattningsförfaranden

  Utred de förfaranden som reglerar beskattningsverksamhet, såsom de metoder som används vid beräkning av skatt för organisationer eller individer, processen kring skattehantering och skattekontroll samt förfaranden för skatteåterbäring.

 • Utarbeta organisationspolicyer

  Utveckla och övervaka genomförandet av policyer som syftar till att dokumentera och närmare beskriva rutinerna kring organisationens verksamhet mot bakgrund av dess strategiska planering.

 • Kontrollera genomförandet av företagets policy

  Kontrollera företagets policy och föreslå förbättringar för företaget.

 • Ge råd om skattepolitik

  Ge råd till regeringstjänstemän om ändringar i skattepolitiken och skatteförfarandena samt genomförandet av ny politik på nationell och lokal nivå.

 • övervaka opinionsbildande arbete

  Hantera insatser som syftar till att påverka politiska, ekonomiska och sociala beslut. Se till att etiska riktlinjer och principer följs.

 • Utforma skattepolitik

  Utforma ny politik som rör skatteförfaranden utifrån genomförd forskning, med målet att effektivisera och optimera förfarandena och deras inverkan på statens intäkter och utgifter samt säkerställa efterlevnad av skattelagstiftning.

Source: Sisyphus ODB