Yrke skogsbruksansvarig

Skogsbruksansvariga bistår och stödjer skogsförvaltare och verkställer deras beslut. De övervakar en grupp skogsmaskinoperatörer samt stödjer och övervakar skogsbruk och miljöskydd genom forskning och datainsamling. De förvaltar även planer för resursbevarande och avverkning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Brandbekämpningssystem

  De enheter och system som används för att släcka bränder; klassning och kemi gällande bränder.

 • Skogsavverkning

  Processen för att avverka skog, hugga ned träd och omvandla dem till timmer, inklusive mekanisk avverkning och bearbetning.

 • Miljöpolitik

  Lokala, nationella och internationella strategier för att främja miljöhållbarhet och utarbetande av projekt som minskar negativ miljöpåverkan och förbättrar miljöns tillstånd.

 • Skogsekologi

  De ekosystem som finns i en skog, från bakterier till träd och jordarter.

Färdigheter

 • övervaka avverkningar

  Se till att avverkning följer avtalade villkor och specificerade rutiner. Sträva efter att lösa eventuella problem som uppstår under arbetet. Förbättra befintliga metoder och säkerställa efterlevnad av säkerhetsbestämmelser samt företagets och myndigheternas bestämmelser.

 • Underhålla skogsbruksutrustning

  Kontrollera skogsbruksutrustning för att se till att den är i funktionsdugligt skick.

 • Utföra inventeringar vid återbeskogning

  Fastställa underhåll och distribution av plantor. Identifiera sjukdomar och skador orsakade av djur. Förbereda och skicka in anmälningar, skriftliga planer och budgetar för återplantering av skog.

 • Hantera skogsbränder

  Skydda liv, egendom och resurser genom att förebygga skogsbränder. Detektera, kontrollera, begränsa och bekämpa bränder när de inträffar. Integrera kunskap om brandordningar, effekterna av bränder och värdefulla skogar som utsätts för risk, erforderlig skogsskyddsnivå samt kostnaderna för brandrelaterat arbete.

 • Plantera gröna växter

  Plantera växtfrön manuellt eller med markutrustning.

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Leda skogsarbetare

  Leda och samordna den personal som arbetar i skogsområden.

 • Behandla med föreskrivna herbicider

  Under tillsyn och enligt behörighet utföra besprutning av föreskrivna herbicider i enlighet med den utbildning och de färdigheter som erhållits, se till att tillverkarnas doseringsföreskrifter följs och att besprutning sker enligt materialsäkerhetsdatabladen samt enligt etablerade förfaranden och rutiner, och se till att tillstånd för besprutningsbehandling har utfärdats.

 • Bekämpa vegetation

  Spraya vegetation på vägkanter för att begränsa dess intrång på skogsvägar.

 • Underhålla skogsvägar

  Inspektera skogsvägarna för att upptäcka funktionsfel, till exempel fallna träd, och samordna reparationsprocesser.

 • Använda skogsbruksutrustning

  Använda olika skogsbruksmaskiner, t.ex. lunnare och bandschaktare, för att dra mark- eller platsberedningsutrustning över skogsområden som ska förnyas.

 • övervaka förhållandena på arbetsplatsen

  Regelbundet se till att arbetsförhållandena på platsen uppfyller arbetsmiljökraven; se till att det föreslagna arbetet inte kommer att utgöra en fara för andras fysiska säkerhet.

 • Tillämpa skogslagstiftning

  Förmåga att effektivt tillämpa skogslagstiftning och -principer.

 • Utföra trädgallring

  Ta bort vissa träd från ett bestånd för att förbättra trädens hälsa, timrets värde och produktionen.

 • Samordna virkesförsäljning

  Samordna effektivt timmerförsäljningen på ett lönsamt sätt. Hjälpa företag att nå timmerproduktionsmålen genom att hantera virkesförsäljning. Inta en ledande roll när det gäller planering av virkesförsäljning och vägarbeten på plats, inbegripet att godkänna och märka ut virkesförsäljningsgränser, märka upp timmer så att det går att fastställa volymer samt märka ut träd som ska avlägsnas i kommersiella gallringsförfaranden.

Source: Sisyphus ODB