Yrke skogsplanläggare

Skogsplanläggare övervakar skogsbruksverksamhet för att säkerställa att arbetstagare följer och deras aktiviteter uppfyller tillämplig lagstiftning och standarder. De utför kontroller för att granska verksamheten, löner, kostnader och arbetsmiljöåtgärder. Skogsplanläggare analyserar och rapporterar även sina resultat.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Miljöskyddslagstiftning för jordbruk och skogsbruk

  Kunskap om miljölagstiftning samt riktlinjer och principer som rör jordbruk och skogsbruk. Kunskap om hur lokala jordbruksverksamheter och -metoder påverkar miljön. Vidta åtgärder för att anpassa produktionen efter nya miljölagar och -riktlinjer.

 • Lagar för skogsbruk

  Lagstadgade regler som gäller för skogsbruk, dvs. jordbrukslagstiftning, landsbygdslagstiftning och lagar som rör jakt och fiske.

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

Färdigheter

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • övervaka förhållandena på arbetsplatsen

  Regelbundet se till att arbetsförhållandena på platsen uppfyller arbetsmiljökraven; se till att det föreslagna arbetet inte kommer att utgöra en fara för andras fysiska säkerhet.

 • Kommunicera arbetsmiljöåtgärder

  Informera om tillämpliga regler, riktlinjer och åtgärder för att undvika olyckor och risker på arbetsplatsen.

 • Se till att saneringsrutiner följs

  Säkerställa standarder för sanering och hygien som är nödvändiga för en effektiv bekämpning av svampar och andra parasiter under intensiva odlingsförhållanden. Framställa oförorenad fisk och ägg genom strikta sanitära förfaranden och undvikande av fisk med bärarstatus. Övervaka isoleringen och identifieringen av medlet med särskilt immunantiserum.

 • Analysera affärsprocesser

  Undersöka hur arbetsprocesserna bidrar till att uppnå affärsmålen samt övervaka deras effektivitet och produktivitet.

 • Leda miljöundersökningar

  Genomföra undersökningar för att samla in information för analys och hantering av miljörisker inom en organisation eller i ett större sammanhang.

 • Säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

  Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

 • Underhålla skogsbeståndsregister

  Känna igen växande gröda i skogar och skogsmarker. Dokumentera antal i ett formellt register. Vidta åtgärder med lämplig teknik.

 • Genomföra inspektioner

  Genomföra säkerhetsinspektioner på problemområden i syfte att identifiera och rapportera om potentiella faror eller säkerhetsbrister; vidta åtgärder för att maximera säkerhetsstandarden.

Source: Sisyphus ODB