Yrke skogsrådgivare

Skogsrådgivare tillhandahåller tjänster och råd om ekonomiska och miljörelaterade frågor i enlighet med lagstiftningen och andra författningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Lagar för skogsbruk

  Lagstadgade regler som gäller för skogsbruk, dvs. jordbrukslagstiftning, landsbygdslagstiftning och lagar som rör jakt och fiske.

 • Ekosystem

  Egenskaperna hos det system där levande organismer samverkar och interagerar med icke-levande element.

 • Agronomi

  Studiet av hur jordbruksproduktion kombineras med skydd och återställande av naturmiljön. Omfattar principer och metoder för kritiskt urval och lämpliga metoder för hållbarhet inom jordbruket.

 • Vilda djur och växter

  Icke-tama djurarter samt växter, svampar och andra organismer som växer eller lever vilt i ett område utan ha införts av människan. Vilda djur och växter förekommer i alla ekosystem, till exempel öknar, skogar, regnskogar, slätter, gräsmarker och andra områden, inbegripet de mest utvecklade stadsområdena, och varje miljö har sina specifika arter. Hantering av utrustning som används för att fånga vilda djur och hämta in vilda växter.

 • Skogsekologi

  De ekosystem som finns i en skog, från bakterier till träd och jordarter.

Färdigheter

 • Utföra skogsanalyser

  Granska data, rapporter och studier inom skogsbruk. Utifrån denna information skriva en situationsanalys om biologisk mångfald och genetiska resurser som är relevanta för skogsbruket.

 • Tillämpa skogslagstiftning

  Förmåga att effektivt tillämpa skogslagstiftning och -principer.

 • Bekämpa skogssjukdomar

  Skydda skogsplantorna mot skadedjur och sjukdomar genom att vidta kemiska kontrollåtgärder, sanitära åtgärder och utrotning.

 • Bedöma avverkningars påverkan på vilda djur och växter

  Övervaka populationer av vilda djur och växter med avseende på effekterna av timmeravverkning och annan skogsbruksverksamhet.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Bedöma skador

  Bedöma skador vid olyckor eller naturkatastrofer.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • övervaka skogens hälsotillstånd

  Övervaka skogens hälsotillstånd för att se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas av arbetsgruppen med skogsarbetare.

 • Bevara skogar

  Sträva efter att bevara och återställa skogar, biologisk mångfald och ekologiska funktioner.

 • Ge råd om avverkning av virkesråvara

  Ge råd om tillämpning av den lämpligaste avverkningsmetoden: kalavverkning, skärmhuggning, avverkning med fröträd, gruppselektering eller selektering av enskilda träd.

 • Fatta beslut om skogsskötsel

  Besluta om frågor som rör olika aspekter av förvaltningen av naturresurser som skogar och skogsområden.

 • Inspektera träd

  Genomföra trädundersökningar och inspektioner.

 • Kontrollera vattenkvalitet

  Mäta vattenkvalitet: temperatur, syrehalt, salthalt, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet och klorofyll. Övervaka den mikrobiologiska vattenkvaliteten.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Samordna arbetet med att göra i ordning nya platser

  Välja och bereda plats för nya träd, med användning av kontrollerad bränning, schaktmaskiner eller ogräsbekämpningsmedel för att röja vegetation och avverkningsrester.

 • Ge råd om gödselmedel och herbicider

  Kunna ge råd om när och var det kan vara nödvändigt att använda gödselmedel och växtbekämpningsmedel.

Source: Sisyphus ODB