Yrke spårvagnsförare

Spårvagnsförare kör spårvagnar, tar emot betalningar och tar hand om passagerarna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Spårvagnstyper

  Känna till olika typer av spårvagnar och deras tekniska driftkrav. Det finns olika typer av spårvagnar, bland annat kabeldragna vagnar, elektriska hybridvagnar, eldrivna vagnar, gasdrivna vagnar och spårvagnar som drivs på annat sätt.

 • Spårvagnars mekaniska konstruktion

  Förstå spårvagnars mekaniska konstruktion och kunna identifiera och rapportera eventuella skador eller funktionsfel till centrala enheter.

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

 • Spårvägsbestämmelser

  Känna till bestämmelserna för spårvägar och tillämpa dessa bestämmelser i den dagliga driften av spårvagnstransporter. Se till att normerna uppfylls i fråga om skydd av passagerarnas välbefinnande och av spårvägbolaget.

 • Kännedom om transportmiljön

  Känna till den lokala transporttopografin, inklusive vägar, särskilt utsatta trafikplatser och alternativa rutter för att nå en destination. Använda kunskap för att framföra fordon till destinationen på ett så tids- och bränsleeffektivt sätt som möjligt, och minimera säkerhetsrisker.

 • Bestämmelser för passagerartransport

  Kunskap om gällande konventioner och föreskrifter för transport av passagerare.

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

Färdigheter

 • Följa arbetsschema för transport

  Följa den tidtabell för tilldelade arbetsuppgifter som tagits fram av transportföretaget.

 • Utföra tjänster på ett smidigt sätt

  Anpassa tjänsteperspektivet när omständigheterna förändras.

 • Hålla sig alert

  Hålla dig fokuserad och alert hela tiden; reagera snabbt vid oförutsedda händelser. Koncentrera dig och bli inte tankspridd om du ska utföra en uppgift under lång tid.

 • Se till att fordon är i körbart skick

  Hålla fordonet rent och i trafiksäkert skick. Säkerställa regelbundet underhåll av fordonet och vid behov tillhandahålla giltiga officiella handlingar såsom licenser och tillstånd.

 • Sätta passagerarna i centrum

  Transportera passagerare till deras destination på ett säkert sätt och i tid. Tillhandahålla korrekt kundservice; informera passagerarna vid oväntade situationer eller andra incidenter.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Tolka trafikljussignaler som används i spårvägsinfrastruktur

  Observera trafikljus i spårvagnsinfrastruktur, undersöka spårförhållanden, områdestrafik och föreskrivna hastigheter för att garantera säkerheten.

 • Använda kommunikationsutrustning

  Installera, testa och sköta olika typer av kommunikationsutrustning, t.ex. utrustning för överföring, digital nätverksutrustning eller telekommunikationsutrustning.

 • Tolka trafikskyltar för spårvägstrafik

  Iaktta trafikskyltar, förstå deras innebörd och agera i enlighet med dessa inom spårvagnsinfrastrukturen.

 • Bibehålla koncentration under långa perioder

  Bibehålla koncentrationen under en lång period för att kunna göra korrekta bedömningar och fatta lämpliga beslut.

 • Utföra kontroll av spårvagnsutrustning

  Utföra kontroller av utrustningen vid skiftets början för att se till att spårvagnen fungerar som den ska.

 • Kommunicera tydligt med passagerarna

  Tala tydligt när du vänder dig till passagerare; kommunicera information rörande deras reseprogram. Framföra meddelanden till passagerare när de närmar sig destinationen.

 • Ge information åt passagerare

  Ge passagerare korrekt information på ett hövligt och effektivt sätt, följa korrekt etikett för att hjälpa passagerare med funktionshinder.

 • Använda spårvagnsreglage

  Driva spårvagns- och effektreglage med olika operativsystem. Hantera framåt- och backrörelse genom lämplig tillförsel av kraft och mjuk bromsning.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Se till att fordon är utrustade med tillgänglighetsutrustning

  Se till att fordonet är utrustat med tillgänglighetsutrustning såsom rullstolslyft, säkerhetsbälten, fasthållningsdon samt rullstolslås eller remmar.

 • Hantera stress

  Behålla en kontrollerad psykisk status och effektivitet under påfrestningar eller ogynnsamma förhållanden.

 • Arbeta med konflikthantering

  Ta ansvar för hanteringen av alla klagomål och tvister med empati och förståelse för att uppnå en lösning. Vara fullt medveten om alla protokoll och rutiner för socialt ansvar och kunna hantera problem med spelande på ett professionellt sätt med mognad och empati.

 • Klara att sitta under långa perioder

  Ha tålamodet att förbli sittande under långa perioder; bibehålla en lämplig och ergonomisk hållning när man sitter.

 • Köra spårvagn

  Köra spårvagnar i stadsmiljö; plocka upp och släppa av passagerare och varor.

 • Hjälpa till att kontrollera passagerares agerande i en nödsituation

  Ha kunskap om hur man använder livräddningsutrustning i nödsituationer. Hjälpa passagerare om läckor, kollisioner eller bränder inträffar och bistå vid evakueringen av passagerare. Ha kunskap om krishantering och hantering av folkmassor samt kunna ge första hjälpen ombord.

 • Hålla tiden

  Mät tiden, ofta med hjälp av en klocka eller ett stoppur.

 • Rengöra vägfordon

  Rengöra och underhålla skåpbilar, bussar och andra vägfordon för att garantera säkra driftsförhållanden.

 • Köra på ett defensivt sätt

  Köra på ett defensivt sätt för att öka vägsäkerheten och spara tid och pengar samt rädda liv; förutse andra förares handlingar.

 • Köra i stadsområde

  Framföra fordon i stadsområden. Tolka och förstå transitskyltar i en stad, trafikreglerna och tillhörande allmänna fordonskonventioner i ett stadsområde.

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Hjälpa rörelsehindrade passagerare

  Använda lämpliga säkerhetsförfaranden för att manövrera hissar och säkerställa tillgången till rullstolar och andra hjälpmedel samt hjälpa resenärer som har fysiska funktionsnedsättningar.

Source: Sisyphus ODB