Yrke specialiserad veterinär

Specialiserade veterinärer är yrkesverksamma med en omfattande vetenskaplig utbildning. De har befogenhet att arbeta med alla aspekter av veterinärmedicin i en oberoende, etisk och personligt ansvarig roll till fördel för djurs hälsa och välbefinnande och folkhälsan samt i enlighet med nationell och internationell lagstiftning. De bör även ha en erkänd kvalifikation för och/eller erfarenhet av arbete med en viss art och/eller en viss veterinärmedicinsk procedur. Specialistutbildningar indelas i regel efter art och/eller procedur, t.ex.: Arter kan inkludera hästar och zoologiska djur Procedurer kan inkludera kardiologi, ortopedi Gällande förteckningar över specialiseringar och närmare information om specifika kvalifikationer och erforderlig erfarenhet finns på: http://www.ebvs.org/ https://www.avma.org/Pages/home.aspx Kontakta helst det nationella regleringsorganet för ytterligare information.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Grundläggande veterinärkunskap

  Veterinärmedicinsk anatomi, histologi, embryologi, fysiologi, biokemi, genetik, farmakologi, farmaci, toxikologi, mikrobiologi, immunologi, epidemiologi och yrkesetik.

 • Djurs fysiologi

  Studiet av den mekaniska, fysiska, bioelektriska och biokemiska funktionen hos djur, deras organ och celler.

 • Animalieproduktion

  Utfodring, agronomi, landsbygdsekonomi, djurhållning, hygien- och biosäkerhet, etologi, skydd och skötsel av djurens hälsa.

 • Djurs beteende

  Djurens naturliga beteendemönster, d.v.s. hur ett normalt och onormalt beteende kan uttryckas med hänsyn till art, miljö, samspel mellan människa och djur och yrke.

 • Djurs anatomi

  Studien av djurens kroppsdelar, deras struktur och dynamiska förhållanden, på en nivå som krävs för den specifika placeringen.

 • Biosäkerhet med koppling till djur

  Medvetenheten om hygien- och bioskyddsåtgärder vid arbete med djur, bl.a. orsaker till samt överföring och förebyggande av sjukdomar samt användning av policyer, material och utrustning.

 • Säkra arbetsmetoder i veterinärmiljö

  Säkra arbetsrutiner på en veterinärklinik för att identifiera faror och därmed förknippade risker för att förhindra olyckor eller tillbud. Detta omfattar skador på djur, zoonotiska sjukdomar, kemikalier, utrustning och arbetsmiljö.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Inspektion före slakt

  Utföra kliniska bedömningar och utfärda intyg om hälsostatus för livsmedelsdjur före slakt.

 • Sjukdomstecken hos djur

  Fysiska, beteendemässiga och miljörelaterade tecken på hälsa och ohälsa hos olika djur.

 • Djurvälfärd

  Allmänt erkända behov inom djurvälfärd för olika arter, situationer och näringar. Dessa inbegriper följande: behovet av en lämplig miljö, behovet av lämpligt foder, möjligheten att utföra normala beteenden behovet av att hållas tillsammans med, eller avskilt från, andra djur behovet av att skyddas från smärta, lidande, skador och sjukdomar.

 • Miljöberikning för djur

  Typer, metoder och användning av berikning för djur för att möjliggöra naturligt beteende, inbegripet tillhandahållande av miljöstimuli, utfodringsverksamhet, mental stimulans, föremål för manipulation, social verksamhet och träning.

 • Klinisk veterinärvetenskap

  Etiologi, patogenitet, kliniska tecken, diagnostik och behandling av vanliga sjukdomar och störningar. Detta omfattar veterinära områden som propedeutik, klinisk och anatomisk patologi, mikrobiologi, parasitologi, klinisk medicin och kirurgi (inklusive anestesiologi), förebyggande medicin, bilddiagnostik, reproduktion och fortplantningsrubbningar, veterinärmedicin och folkhälsa, veterinärlagstiftning och forensisk medicin samt terapeutisk behandling.

Färdigheter

 • Tillämpa säkra arbetsmetoder i veterinärmedicinska sammanhang

  Tillämpa säkra arbetsmetoder i ett veterinärmedicinskt sammanhang för att identifiera faror och relaterade risker i syfte att förebygga olyckor eller tillbud. Detta omfattar skador vållade av djur, zoonotiska sjukdomar, kemikalier, utrustning och arbetsmiljöer.

 • Hantera veterinärmedicinska akutsituationer

  Hantera oförutsedda händelser som rör djur och omständigheter som kräver brådskande åtgärder på lämpligt sätt.

 • Tillämpa veterinärmedicinsk epidemiologi

  Analysera sjuklighet och dödlighet hos djur och zoonotiska sjukdomar hos en viss population samt jämföra resultaten med normen. Detta inkluderar insamling och analys av data och information för användning hos enskilda djur, grupper eller i större utsträckning som en del av ett nätverk för sjukdomsövervakning. Genomföra insatser och kontrollåtgärder.

 • Ge lugnande medel åt djur

  Välja, administrera och övervaka lugnande medel till djur för ett medicinskt ingrepp.

 • Hantera djurskyddet

  Planera, hantera och utvärdera tillämpningen av de fem allmänt erkända djurskyddsbehoven, beroende på art, situation och eget yrke.

 • Ta prover från djur för diagnostisering

  Ta prover av ett djurs kroppsvätskor, sekret, avföring eller annan vävnad i syfte att diagnostisera tillstånd och sjukdomar.

 • Utfärda intyg för djurprodukter

  Utfärda intyg om djurs hälsa och välbefinnande eller om animaliska produkter, på grundval av nödvändiga undersökningar eller tester, i enlighet med de principer för certifiering som överenskommits på europeisk nivå.

 • Skriva intyg rörande veterinära förfaranden

  Upprätta korrekta, beskrivande intyg av förfaranden som utförs av en veterinär.

 • Sköta licensierad djurmedicinering

  Förskriva och/eller administrera alla typer av läkemedel, inklusive vätskeersättningsbehandling genom alla tillgängliga vägar. Detta inbegriper en bedömning av säkerheten och effekten av ett enda läkemedel, och av kombinationer av läkemedel, för användning i djuret, samtidigt som man inte får äventyra vare sig ägarens hälsa eller folkhälsan.

 • Ordinera fysioterapi åt djur

  Ordinera fysiska behandlingsmetoder för djur, t.ex. modifiering av motion, massage, värmebehandling, elbehandling och övrig vågbaserad behandling.

 • Hantera biosäkerhet hos djur

  Planera och tillämpa lämpliga biosäkerhetsåtgärder för att förhindra överföring av sjukdomar och säkerställa effektiv biosäkerhet. Upprätthålla och följa biosäkerhetsrutiner och infektionskontroller vid arbete med djur, bland annat genom att känna igen potentiella hälsoproblem och vidta lämpliga åtgärder, informera om rutiner för hygienkontroll och biosäkerhet samt rapportera till andra.

 • Utföra kirurgiska ingrepp på djur

  Tillämpa operativa manuella och instrumentspecifika tekniker på ett djur i syfte att modifiera fysiologisk status och/eller återställa normal organ- eller vävnadsfunktion eller -struktur.

 • Ge bedövningsmedel åt djur

  Välja ut, administrera och övervaka bedövningsmedel hos djur i förberedelse för operation.

 • Tillämpa specialistveterinärkunskap

  Lösa problem som faller utanför en allmänpraktiserande veterinärs behörighet.

 • Utföra veterinära konsultationer med djurhållaren

  Genomföra strukturerad och empatisk kommunikation med djurhållare för att fastställa eller tillhandahålla relevant klinisk information om hälsotillstånd, behandlingsalternativ eller annan fortlöpande vård av den veterinärmedicinska patienten.

 • Hantera djurhygien

  Planera och använda lämpliga hygienåtgärder för att förebygga överföring av sjukdomar och säkerställa en effektiv allmän hygien. Upprätthålla och följa hygienrutiner och hygienföreskrifter vid arbete med djur, meddela hygienkontroller och protokoll till andra. Hantera säkert bortskaffande av avfall i enlighet med destinations- och lokala bestämmelser.

 • Ställa veterinärmedicinska diagnoser

  Identifiera och bedöma djurs fysiologiska status och arten och orsaken till sjukdomar hos djur genom utvärdering av patienthistorien, klinisk prövning och val, tagning och granskning av bekräftande avbildning, laboratorieundersökningar och andra kompletterande provtagningsdata.

 • Bedöma information om djursjukvård

  Kunna läsa, förstå och använda den mest aktuella forskningen för att motivera beslut som bygger på bästa praxis.

 • Implantera mikrochips hos djur

  Implanterade mikrochips under huden på djur.

 • Avliva djur

  Smärtfritt avliva ett djur som lider av en obotlig och smärtsam sjukdom.

 • Utföra laboratorieundersökningar av djurprover

  Genomföra och tolka enkla förfaranden i ett laboratorium för veterinärmedicinsk bearbetning av prover från ett djur i syfte att upptäcka, identifiera eller kvantifiera sjukdomsämnen, utvärdera organfunktion eller bestämma en sjukdoms art.

 • Följa veterinärmedicinska uppförandekoder

  Följa yrkesetiska regler och lagstiftning på veterinärområdet.

 • Utföra makroskopiska obduktioner av djur

  Utföra makroskopisk obduktion av djur för att diagnostisera etiologin och patofysiologin för sjukdomar eller död hos djur samt för säkerhet och kvalitet hos animaliska produkter som kommer in i livsmedelskedjan.

 • övervaka djurskyddet

  Övervaka djurs fysiska tillstånd och beteende och rapportera eventuella problem eller oväntade förändringar, inbegripet tecken på hälsa eller ohälsa, utseende, tillstånd för djurens bostadsutrymmen, intag av livsmedel och vatten samt miljöförhållanden.

 • Sköta användningen av vacciner

  Förskriva, administrera och hantera vaccin, immunstimulerande medel och dämpare och antiserum.

 • Föra ut veterinärmedicinsk specialistinformation

  Informera veterinärer och personer som inte är veterinärer om betydelsen av och framstegen inom det relevanta specialistområdet.

 • Bedöma djurs beteende

  Observera och utvärdera djurens beteende för att arbeta med dem på ett säkert sätt och upptäcka avvikelser från normala beteenden som visar att hälsa och välbefinnande riskeras.

 • Föra veterinärmedicinska journaler

  Skapa och föra kliniska journaler för djur i enlighet med nationella bestämmelser.

Source: Sisyphus ODB