Yrke specialist på mat- och dryckesförpackningsteknik

Specialister på mat- och dryckesförpackningsteknik bedömer lämpliga förpackningar för olika livsmedelsprodukter. De hanterar frågor som rör förpackningar, samtidigt som de säkerställer efterlevnad av kundernas specifikationer och företagets mål. De utarbetar förpackningsprojekt vid behov.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förpackningars funktion

  Förpackningars funktion och roll i det moderna samhället. Strukturen i förpackningens leveranskedja och förhållandet mellan förpackning och marknadsföring.

 • Förpackningsprocesser

  Utformning och utarbetande av förpackningar. Dekorationer och tryckprocesser som utförs på förpackningar. Användning av förpackningsmaskiner och -linjer.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Förpackningsteknik

  Förpackningsprocesser eller produkter för distribution, lagring och försäljning.

 • Typer av förpackningsmaterial

  Egenskaper hos material som gör dem lämpliga för förpackning. Omvandling av råvaror till förpackningsmaterial. Olika typer av etiketter och använda material som uppfyller rätt lagringskriterier beroende på aktuellt gods.

 • Krav för produktförpackningar

  Förstå produktförpackningskrav för att framställa eller välja ut material för förpackningsändamål.

Färdigheter

 • övervaka paketering

  Observera och övervaka de förpackningsåtgärder som utförs av arbetstagarna för att uppfylla produktionskraven. Kontrollera produkter för korrekt förpackning, t.ex. märkning och datumkodning, för att säkerställa att transport sker på ett lämpligt och säkert sätt.

 • Undersöka trender inom livsmedelsprodukter

  Undersöka resultat och beteenden för att förstå trender, särdrag eller kvalitativa önskemål hos kunder. Använda denna information för produktutveckling, produktförbättring och förpackningskrav.

 • Hitta innovativa förpackningskoncept

  Utarbeta kreativa idéer för material, förpackningsformat och tryckteknik.

 • Välja lämpliga förpackningar för livsmedelsprodukter

  Välja ut lämpliga förpackningar till livsmedelsprodukter med beaktande av förpackningens attraktionskraft och ändamålsenlighet. Använda korrekt emballage för att skicka produkten på ett säkert sätt till en rimlig kostnad. Vara medveten om att emballaget även kan påverka produktens egenskaper, såsom form, vikt eller soliditet. Göra en avvägning mellan olika aspekter såsom kostnader, attraktionskraft och efterlevnad av regler och miljöskydd.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Hålla sig informerad om innovationer i livsmedelsbranschen

  De senaste innovativa produkterna och teknikerna för bearbetning, konservering, förpackning och förbättring av livsmedelsprodukter.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Hantera förpackningsmaterial

  Hantera alla förpackningsmaterial, oberoende om det gäller primärförpackningar (omslag, burkar, flaskor) eller sekundärförpackningar (kartonger, lådor, lastpallar).

 • Presentera livsmedel på ett estetiskt tilltalande sätt

  Införa presentation och estetiska element i framställningen av livsmedel. Stycka produkter korrekt, hantera produkten i rätt mängder och iaktta produktens attraktivitet.

 • Analysera förpackningskrav

  Analysera förpackningskrav mot utformningen av produktionsplanen. Utföra analysen med hänsyn till tekniska, ekonomiska, ergonomiska och andra perspektiv.

 • Hantera förpackningsutveckling från koncept till lansering

  Hantera förpackningsutveckling från koncept till lansering för att säkerställa efterlevnad av finansiella, operativa och kommersiella variabler.

 • övervaka fyllningsmaskiner

  Övervakning av fyllnings-, vägnings- och förpackningsmaskiner.

Source: Sisyphus ODB