Yrke specialistsjuksköterska

Specialistsjuksköterskor främjar och återställer människors hälsa samt diagnostiserar och tillhandahåller vård inom sitt specialområde av vård. Exempel på sådana sjuksköterskeyrken inkluderar men är inte begränsade till: sjuksköterska inom ambulatorisk vård, avancerad specialistsjuksköterska, hjärtsjuksköterska, tandsjuksköterska, hemsjuksköterska, kriminalteknisk sjuksköterska, gastroenterologisjuksköterska, sjuksköterska inom hospis- och palliativvård, barnsjuksköterska, folkhälsosjuksköterska, rehabiliteringssjuksköterska, njursjuksköterska och skolsjuksköterska. Specialistsjuksköterskor är sjuksköterskor inom allmän vård som är mer specialiserade än en allmänutbildad sjuksköterska och är kvalificerade för att arbeta som specialister med specialkompetens inom ett visst vårdområde.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Den sociala kontextens inverkan på hälsan

  De sociala och kulturella aspekterna av en individs beteende och deras inverkan på hälsan.

 • Specialistvård

  Analys av komplexa kliniska problem, diagnos, inledande och utvärderande behandling av patienter i en multiprofessionell miljö och inom specialområdet.

Färdigheter

 • Tillhandahålla behandlingsstrategier för hälsorisker

  Identifiera möjliga behandlingsprotokoll för människors hälsa i en viss gemenskap i fall som t.ex. infektionssjukdomar med stora konsekvenser på global nivå.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Utvärdera omvårdnad

  Utvärdera vårdinsatser och metoder för kontinuerlig kvalitetsförbättring av vårdpersonal, med beaktande av den vetenskapliga, tekniska och etiska utvecklingen.

 • Lösa problem inom hälso- och sjukvården

  Genomföra åtgärder utifrån tidigare identifierade och analyserade problem som främjar fastställande av den mest fördelaktiga lösningen för patienten, patientens familj och samhället samt som syftar till att uppnå mål, förbättra resultat och bibehålla arbetskvalitet.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Ge råd om patienters informerade samtycke

  Se till att patienterna/kunderna är fullständigt informerade om riskerna och fördelarna med de föreslagna behandlingarna så att de kan ge sitt informerade samtycke, göra patienter/kunder delaktiga i vården och behandlingen.

 • Delegera uppgifter

  Delegera aktiviteter och uppgifter till andra beroende på deras förmåga, förberedelsenivå, behörighet och rättsligt fastställda arbetsområde. Se till att människor förstår vad de ska göra och när de ska göra det.

 • Anpassa ledarskapsstilar inom hälso- och sjukvården

  Anpassa ledarskapsstilar och -metoder till olika situationer inom klinisk praxis och hälso- och sjukvård.

 • Hantera information inom hälso- och sjukvården

  Hämta, tillämpa och dela information mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal och inom hälso- och sjukvården.

 • Tillämpa hållbara principer inom hälso- och sjukvården

  Beakta hållbarhetsprinciperna inom hälso- och sjukvård och sträva efter en rationell resursanvändning.

 • Samordna vård

  Samordna vård för patientgrupper, hantera ett antal patienter inom en viss tid och tillhandahålla bästa möjliga hälso- och sjukvård.

 • Tillämpa omvårdnadens grunder

  Tillämpa de teoretiska och metodiska grunderna och principerna för omvårdnad, basera omvårdnadsinsatser på vetenskapliga rön och tillgängliga resurser.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

 • Planera omvårdnad inom ett specialistområde

  Leda och samordna behandlingen av patienter inom specialistområdet för att säkerställa löpande omvårdnad av konsekvent och hög kvalitet.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Tillämpa vetenskapligt beslutsfattande inom hälso- och sjukvård

  Genomföra vetenskapliga rön för evidensbaserad praxis, integrera forskningsresultat i beslutsfattandet genom att bilda en fokuserad klinisk fråga som svar på ett erkänt informationsbehov, söka efter de mest lämpliga bevisen för att uppfylla detta behov, göra en kritisk bedömning av den insamlade bevisningen, lägga till bevis i en strategi för åtgärder och utvärdera effekterna av eventuella beslut och åtgärder.

 • Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa

  Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa (webbaserade applikationer och tjänster) för att förbättra vården.

 • Hantera akuta vårdsituationer

  Bedöma tecknen och vara väl förberedd inför en situation som utgör ett omedelbart hot mot en persons hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.  

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Informera beslutsfattare om hälsorelaterade utmaningar

  Ge nyttig information om vårdyrken för att se till att politiska beslut fattas till förmån för olika samhällsgrupper.

 • Tillhandahålla professionell vård vid omvårdnad

  Tillhandahålla professionell vård som tillgodoser hälso- och sjukvårdsbehov hos individer, familjer och grupper, med hänsyn till vetenskaplig utveckling och de kvalitets- och säkerhetskrav som har fastställts i enlighet med lagstiftningen/föreskrifterna för professionellt beteende.

 • Ge personcentrerad vård

  Behandla individer som partner vid planering, utveckling och bedömning av vård för att se till att den uppfyller deras behov. Placera dem och deras vårdare i centrum vid alla beslut.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Arbeta inom specialiserad omvårdnad

  Arbeta i en utvidgad funktionsroll för att utföra avancerade behandlingar samt diagnostiska och invasiva ingrepp inom specialistområdet.

 • Tillhandahålla råd i samband med omvårdnad

  Ge råd till, instruera och stödja personer som behöver omvårdnad och deras närstående.

 • Inleda livräddningsinsatser

  Inleda livräddningsinsatser genom att vidta åtgärder i kris- och katastrofsituationer.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Utbilda om sjukdomsförebyggande insatser

  Erbjuda evidensbaserad rådgivning om förebyggande av ohälsa, informera och ge råd till individer och deras vårdare om förebyggande av ohälsa och/eller ge råd om hur deras miljö och hälsotillstånd kan förbättras. Ge råd om identifiering av risker som leder till ohälsa och hjälp att höja patienternas motståndskraft genom förebyggande strategier och strategier för tidigt ingripande.

 • Ge råd om sunda levnadsvanor

  Främja hälsosamma livsstilar, förebyggande åtgärder och egenvård genom att stärka egenmakt, främja hälsa, förbättra personens beteende och behandlingsefterlevnad samt ge patienten tillräcklig information för att stödja efterlevnad av ordinerad behandling, medicinering och hälso- och sjukvård.

 • Utvärdera inom specialistskötersekvård

  Utvärdera och granska specialistområdet för att säkerställa säkra rutiner inom sköterskevården.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Ge omvårdnad

  Ge omvårdnad vid behandling av patienter i syfte att förbättra yrkesutövningen.

 • Delta i fortbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

  Delta i praktisk utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal på grundval av förvärvade kunskaper och färdigheter.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

 • Bidra till framsteg inom specialistvården

  Bidra till en kontinuerlig utveckling av specialiseringsområdet och forskningsbaserad praxis samt delta i program för kontinuerlig fortbildning och forskning, när så är lämpligt.

 • Arbeta i ett mångkulturellt sammanhang inom hälso- och sjukvården

  Interagera och kommunicera med samt relatera till individer från olika kulturer i arbete inom hälso- och sjukvård.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Identifiera omvårdnadsbehov

  En bedömning som grundar sig på en omfattande omvårdnadsbedömning. 

 • Kommunicera inom specialistvården

  Formulera och förmedla komplexa kliniska uppgifter eller budskap till patienter, anhöriga och annan hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Stärka enskilda, familjer och grupper

  Ge enskilda, familjer och grupper möjlighet till en hälsosam livsstil och egenvård.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Remittera patienter

  Remittera till andra yrkeskategorier på grundval av vårdtagarens krav och behov, särskilt när det finns ett uppenbart behov av ytterligare hälsodiagnostik eller insatser.

 • Använda elektroniska journaler vid omvårdnad

  Använda elektroniska journaler för att dokumentera bedömning, diagnos, interventioner och resultat inom omvårdnad baserat på jämförbara system för vårdklassificering och vårdtaxonomi.

 • Främja en positiv bild av omvårdnadsarbete

  Presentera och bibehålla en positiv bild av omvårdnadsarbete i specifika miljöer inom hälsovårds- och utbildningsområden.

 • Skriva ut patienter under ledning av sjuksköterska

  Inleda och sköta processen för utskrivning av patienter och samråda med all relevant personal för att säkerställa skyndsam handläggning. Bistå vid sängplats- och kapacitetshantering på hela sjukhuset.

 • Ge omvårdnad vid långtidsvård

  Främja och utveckla omvårdnad vid långtidsvård, samsjuklighet/dubbeldiagnoser och i situationer med beroendeställning för att upprätthålla individers personliga autonomi och relationer till omgivningen i varje fas av hälso-/sjukdomsprocessen.

 • Genomföra hälsofrämjande insatser inom specialistvården

  Fastställa behov av hälsofrämjande insatser och utbildning för patienter inom specialistområdet och vid behov utarbeta och genomföra strategier.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

 • Vidareutbilda människor inom specialistvård

  Hålla sig uppdaterad med den tekniska utvecklingen och utbilda sjuksköterskor, övrig vårdpersonal och patientgrupper om framstegen på specialområdet.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Främja mänskliga rättigheter

  Främja och respektera mänskliga rättigheter och mångfald mot bakgrund av de självständiga individernas fysiska, psykiska, andliga och sociala behov, med beaktande av deras åsikter, övertygelser och värderingar, och de internationella och nationella etikreglerna samt de etiska konsekvenserna av hälso- och sjukvård, för att säkerställa deras rätt till privatliv och respektera sekretessen för hälso- och sjukvårdsinformation.

 • Analysera vårdens kvalitet

  Analysera vårdens kvalitet för att förbättra det egna arbetet som sjuksköterska inom allmänvården.

Source: Sisyphus ODB