Yrke sprängingenjör

Sprängingenjörer utformar borrningsmönstren och bestämmer den mängd explosiva ämnen som krävs. De organiserar och övervakar kontrollerade sprängningar och rapporterar om och utreder misslyckade sprängningar. De förvaltar sprängämnesmagasin.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Geologiska faktorers påverkan på gruvdrift

  Kunskap om den påverkan geologiska faktorer, exempelvis förkastningars och stenars rörelser, har på gruvdrift.

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

 • Sprängämnen

  Egenskaperna hos sprängämnen, pyroteknik och sprängmetoder. Tillhörande risker och rättsliga krav.

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

Färdigheter

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Undersöka presumtiva sprängningsområden

  Noga undersöka sprängområden; avgöra lämplig mängd sprängämnen att använda; säkerställa överensstämmelse med säkerhetsbestämmelser.

 • Planera sprängningssekvenser

  Planera tidsspecifika sekvenser/mönster av explosioner.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Hantera sprängämnen i enlighet med lagstiftning

  Hantera sprängämnen i enlighet med lagstiftningen om sprängämnen, inklusive spårning och kontroll av magasin.

 • Beräkna den mängd sprängämnen som behövs

  Beräkna den exakta mängden av de sprängämnen som behövs, baserat på den mängd material som behöver avlägsnas, budgetbegränsningar och bullerproblem.

 • Rapportera om startfel

  Rapportera startfel till berörda parter, t.ex. gruvans skiftkoordinator, inspektionspersonal och tillverkaren av sprängämnen.

 • Rapportera om sprängningsresultat

  Efter genomgång av sprängområdet, rapportera om sprängningen varit framgångsrik eller inte. Ange alla relevanta slutsatser från granskningen.

 • Utfärda borrningsinstruktioner

  Förbered påfyllningsöppning för borrning och utfärda instruktioner före och under borrning.

Source: Sisyphus ODB