Yrke stallchef

Stallchefer ansvarar för den dagliga driften av stallar, bland annat ledning av personalen, skötsel av hästarna, alla hälso- och säkerhetsaspekter samt hantering av kunder och ägare.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Biosäkerhet

  Känna till de allmänna principerna för begreppet biosäkerhet och särskilt de bestämmelser om förebyggande av sjukdom som ska tillämpas vid epidemier som hotar folkhälsan.

 • Kundvård

  Den kundorienterade ledningsstrategin och de grundläggande principerna för framgångsrika kundrelationer som fokuserar på kontakter med kunder, t.ex. tekniskt stöd, kundservice, eftermarknadsservice och direktkommunikation med kunden.

 • Boskapsraser

  Boskapsraser och relevant genetik.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Projektledningsprinciper

  Olika aspekter och steg som ingår i projektledning.

 • Affärsledning inom jordbruksområdet

  Förstå affärsprinciperna inom jordbruksproduktion och marknadsföring av relaterade produkter.

Färdigheter

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Välja ut lantbrukets djur

  Märka, sortera och separera djur efter ändamål och destination med hänsyn till djurets tillstånd och relevant lagstiftning

 • Sköta gården

  Underhålla gårdens egendom, såsom staket, vattenförsörjning och utomhusbyggnader.

 • Förvalta lantbrukets djur

  Hantera produktionsprogram, födelseplaner, försäljning, beställningar av foder, material, utrustning, stallplatser, plats och lagerförvaltning. Hantera destruktion av relevanta djur på ett humant sätt och i enlighet med nationell lagstiftning. Följa företagskrav och integration i kvalitativ forskning och kunskapsöverföring.

 • Ansvara för hygienrutiner i jordbrukssammanhang

  Se till att hygienrutiner i jordbrukssammanhang följs med hänsyn till reglerna för särskilda aktivitetsområden såsom boskap, växter, lokala jordbruksprodukter osv.

 • Leda jordbrukspersonal

  Rekrytera och leda anställda. Detta inbegriper att fastställa organisationens arbetsbehov samt fastställa kriterier och förfaranden vid rekrytering. Utveckla personalens kompetens på grundval av företagets och individers nuvarande och framtida behov. Säkerställa personalens hälsa och säkerhet, inbegripet genomförandet av alla relevanta förfaranden och förfaranden inom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, med regelbundna uppföljningar.

 • Kontrollera sjukdomar hos lantbrukets djur

  Kontrollera spridningen av sjukdomar och parasiter hos lantbruksdjur genom vaccinering och medicinering samt genom att avskilja sjuka djur.

 • Arbeta självständigt med jordbruk

  Självständigt utföra uppgifter inom djuruppfödning och djurproduktion genom att fatta beslut utan hjälp. Hantera uppgifter och problem utan hjälp utifrån.

 • Bedriva husdjursavel

  Bedriva husdjursavel med t.ex. boskap, fjäderfä och honungsbin. Använda erkända avelsmetoder för att kontinuerligt förbättra djurbesättningarna.

Source: Sisyphus ODB