Yrke strålskyddsinspektör

Strålskyddsinspektörer ansvarar för skydd mot skadliga effekter av exponering för joniserande strålning. De säkerställer efterlevnad av lagstiftningen och andra bestämmelser genom att säkra vidtagande av säkerhetsåtgärder. De utarbetar även strålskyddsplaner, särskilt för kärnkraftverk och kärnkraftsanläggningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kärnfysik

  Fältet inom fysik där protoner och neutroner och deras interaktioner med atomer analyseras.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Strålningsfysik inom hälso- och sjukvården

  Strålningsfysik inom konventionell medicinsk radiologi, datortomografi, MRT, ultraljud och diagnostisk nukleärmedicin samt deras principer, t.ex. tillämpningsområden, indikationer, kontraindikationer, begränsningar och strålningsrisker.

 • Kärnkraftslagstiftning

  Känna till europeisk, nationell och internationell lagstiftning om verksamhet på kärnenergiområdet.

 • Förebyggande av miljöföroreningar

  Försiktighetsåtgärder vid förorening av miljön, förfaranden för att bekämpa föroreningar och tillhörande utrustning samt möjliga åtgärder för att skydda miljön.

 • Radioaktiv kontamination

  De olika orsakerna till förekomsten av radioaktiva ämnen i vätskor, fasta ämnen eller gaser eller på ytor samt det sätt på vilket man identifierar typen av främmande ämnen, deras risker och koncentrationen av föroreningsämnen.

 • Kärnkraft

  Generering av elektrisk energi genom användning av kärnreaktorer och generering av värmeenergi genom omvandling av energin från atomkärnor. Värmen genererar sedan ånga som kan driva en ångturbin för elproduktion.

 • Strålskydd

  De åtgärder och förfaranden som används för att skydda människor och miljön mot de skadliga effekterna av joniserande strålning.

Färdigheter

 • Följa säkerhetsföreskrifter för kärnkraftsanläggning

  Följa säkerhetsförfarandena, policyerna och lagstiftningen för kärnkraftsanläggning för att garantera en säker arbetsmiljö för alla anställda och allmänhetens säkerhet.

 • Tillämpa strålskyddsrutiner

  Granska regler kring joniserande strålning och se till att dessa följer bestämmelserna i direktivet om medicinsk bestrålning.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Kontrollera efterlevnad av strålskyddsbestämmelser

  Se till att företaget och de anställda genomför de rättsliga och operativa åtgärder som fastställts för att garantera skydd mot strålning.

 • Utarbeta strategier för nödsituationer i kärnkraftsanläggningar

  Utarbeta och övervaka genomförandet av strategier som syftar till att förebygga funktionsfel, fel och föroreningsrisker i kärnkraftsanläggningar och som anger föreskrivna åtgärder vid en kärnkraftsolycka.

 • Beräkna strålningsexponering

  Beräkna strålningsdata för olika förfaranden, t.ex. strålningsexponeringens varaktighet och intensitet.

 • Informera anställda om strålskydd

  Förklara de olika rättsliga och operativa åtgärder som företaget har vidtagit mot strålning, t.ex. att minska exponeringstiden och bära skyddsutrustning, för de anställda och informera om nödförfarandena.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Hantera nödsituationer i samband med kärnkraft

  Sätta igång strategier för att reagera vid bristande funktion, fel eller andra händelser som kan leda till kontaminering och andra kärntekniska nödsituationer samt se till att anläggningen är säkrad, att alla nödvändiga utrymmen utryms och att ytterligare skador och risker begränsas.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • övervaka strålningsnivåer

  Använda mät- och provningsutrustning och tekniker för att identifiera nivåer av strålning eller radioaktiva ämnen för att kontrollera exponeringen och minimera risker för hälsa, säkerhet och miljö.

 • Utveckla strålskyddsstrategier

  Utveckla strategier för anläggningar och organisationer som riskerar att utsättas för strålning eller radioaktiva ämnen, såsom sjukhus och kärntekniska anläggningar, för att skydda människor i lokalerna i händelse av risk, samt för att minimera strålningsexponering under arbetet.

 • Ge råd om hur föroreningar kan förhindras

  Ge råd till individer och organisationer om utveckling och genomförande av åtgärder för att förebygga föroreningar och tillhörande risker.

 • övervaka kärnkraftsanläggningssystem

  Kontrollera kärnkraftsanläggningssystem, t.ex. ventilations- och vattenavledningssystem, för att säkerställa att de fungerar väl och för att upptäcka oegentligheter.

Source: Sisyphus ODB