Yrke strålskyddstekniker

Strålskyddstekniker övervakar strålningsnivåerna i byggnader och anläggningar för att säkerställa överensstämmelse med hälso- och säkerhetsstandarder och för att förhindra farligt höga strålningsnivåer. De vidtar åtgärder för att minimera strålningsutsläpp och förhindra ytterligare förorening i händelse av strålning genom att utarbeta strålskyddsplaner, särskilt för kärnkraftverk och kärnkraftsanläggningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Strålskydd

  De åtgärder och förfaranden som används för att skydda människor och miljön mot de skadliga effekterna av joniserande strålning.

 • Typer av farligt avfall

  Olika typer av avfall som utgör en risk för miljön eller allmänhetens hälsa och säkerhet, t.ex. radioaktivt avfall, kemikalier och lösningsmedel, elektronik och avfall som innehåller kvicksilver.

 • Metrologi

  Metoder och teorier för mätningar i ett vetenskapligt sammanhang, inklusive internationellt godkända måttenheter, praktiskt genomförande av dessa mått och tolkning av mätningar.

 • Radioaktiv kontamination

  De olika orsakerna till förekomsten av radioaktiva ämnen i vätskor, fasta ämnen eller gaser eller på ytor samt det sätt på vilket man identifierar typen av främmande ämnen, deras risker och koncentrationen av föroreningsämnen.

 • Upparbetning

  Den process i vilken radioaktiva ämnen kan extraheras eller återvinnas för att användas som kärnbränsle och där avfallsnivåerna kan minskas, dock utan att minska radioaktivitetsnivåerna eller värmeproduktionen.

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

 • Hantering av farligt avfall

  Metoder som används vid hantering och bortskaffande av farligt avfall, t.ex. asbest, farliga kemikalier, olika föroreningar och smittämnen, samt kunskap om relaterade miljölagar och -regler.

Färdigheter

 • Kontrollera efterlevnad av strålskyddsbestämmelser

  Se till att företaget och de anställda genomför de rättsliga och operativa åtgärder som fastställts för att garantera skydd mot strålning.

 • Utveckla strålskyddsstrategier

  Utveckla strategier för anläggningar och organisationer som riskerar att utsättas för strålning eller radioaktiva ämnen, såsom sjukhus och kärntekniska anläggningar, för att skydda människor i lokalerna i händelse av risk, samt för att minimera strålningsexponering under arbetet.

 • Beräkna strålningsexponering

  Beräkna strålningsdata för olika förfaranden, t.ex. strålningsexponeringens varaktighet och intensitet.

 • övervaka strålningsnivåer

  Använda mät- och provningsutrustning och tekniker för att identifiera nivåer av strålning eller radioaktiva ämnen för att kontrollera exponeringen och minimera risker för hälsa, säkerhet och miljö.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • övervaka kärnkraftsanläggningssystem

  Kontrollera kärnkraftsanläggningssystem, t.ex. ventilations- och vattenavledningssystem, för att säkerställa att de fungerar väl och för att upptäcka oegentligheter.

 • Utveckla strategier för hantering av farligt avfall

  Utveckla strategier som syftar till att öka effektiviteten med vilken en anläggning behandlar, transporterar och bortskaffar farligt avfall, såsom radioaktivt avfall, kemikalier och elektronik.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Informera anställda om strålskydd

  Förklara de olika rättsliga och operativa åtgärder som företaget har vidtagit mot strålning, t.ex. att minska exponeringstiden och bära skyddsutrustning, för de anställda och informera om nödförfarandena.

Source: Sisyphus ODB