Yrke studieadministratör

Studieadministratörer ger stöd till elever med inlärningssvårigheter och fungerar som den huvudsakliga kontaktpunkten för dessa elever. De ser till att underrepresenterade elever med akademiska eller personliga problem får tillgång till kompletterande undervisning och utbildningsprogram. De anordnar även olika sociala aktiviteter under hela läsåret.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bedömningsprocesser

  Olika utvärderingstekniker, teorier och verktyg för bedömning av elever, deltagare i ett program och anställda. Olika bedömningsstrategier som inledande, formativa och sammanfattande bedömningar samt självutvärderingar används för olika ändamål.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

Färdigheter

 • Samordna utbildningsprogram

  Planera och samordna utbildningsprogram och uppsökande program såsom seminarier, turnéer, föreläsningar och lektioner.

 • Bedriva elevvård

  Hjälpa elever i utbildningsmässiga, yrkesrelaterade eller personliga frågor såsom val av kurser, skolanpassning och social integration, yrkesorientering och -planering samt familjeproblem.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Rekrytera elevambassadör

  Bedöma, rekrytera och utbilda nya elevambassadörer som fungerar som en länk mellan lärosätet och andra grupper.

 • Kommunicera med unga

  Använda verbal och icke-verbal kommunikation och kommunicera via skrift, elektroniska hjälpmedel eller teckningar. Anpassa din kommunikation till barns och ungdomars ålder, behov, särdrag, förmågor, preferenser och kultur.

 • Ta itu med problem som står i vägen för akademiska framsteg

  Ta itu med problem som kan stå i vägen för en elevs framsteg i skolan, t.ex. sociala, psykologiska, känslomässiga eller fysiska svårigheter, genom rådgivning och lämpliga insatser.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Ge privatlektioner

  Ge privata, kompletterande instruktioner till elever individuellt för att förbättra deras lärande. Stödja och vägleda elever som kämpar med ett visst ämne eller som har inlärningssvårigheter.

 • Ansvara för tillgänglighetsprogram

  Övervaka och styra de tillgänglighetskurser som erbjuds underrepresenterade elever för att utveckla deras färdigheter som en förberedelse för universitetsstudier. Analysera ändamålsenligheten i dessa utbildningsprogram och vid behov göra ändringar i dem.

 • Ordna aktiviteter vid sidan av undervisningen

  Handleda och eventuellt anordna utbildnings- eller fritidsaktiviteter för studenter utanför de obligatoriska lektionerna.

 • Samarbeta med utbildningspersonal

  Kommunicera med lärare eller andra yrkesverksamma som arbetar med utbildning för att kartlägga behov och förbättringsområden inom utbildningssystem och upprätta ett samarbetsrelation.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Fastställa utbildningsbehov

  Kartlägga behoven hos studenter, organisationer och företag avseende tillhandahållande av utbildning för att stödja utvecklingen av kursplaner och utbildningspolicyer.

 • Ta hänsyn till elevers situation

  Ta studenternas personliga bakgrund i beaktande i undervisningen och visa empati och respekt.

 • Främja barns välbefinnande

  Skapa en miljö som stödjer och värdesätter barn och hjälper dem att hantera sina egna känslor och relationer.

 • Bidra till organisering av skolevenemang

  Bistå vid planering och organisering av skolevenemang, t.ex. öppet hus på skolan, ett idrottsevenemang eller en talangshow.

Source: Sisyphus ODB