Yrke studieassistent

Studieassistenter hjälper elever med dåliga resultat både i och utanför klassrummet för att öka deras akademiska framgång. De hjälper elever med (flera) svagheter, t.ex. inlärningssvårigheter, beteendeproblem och närvaroproblem samt hjälper även understimulerade begåvade elever. De kan även arbeta med vuxenstuderande i utbildningssystemet. De utarbetar tidsscheman och handlingsplaner tillsammans med eleverna för att planera den nödvändiga mentorverksamheten och övervaka framstegen. De håller även kontakt med elevernas lärare, utbildningspsykologer, skolkuratorer och vid behov med elevers föräldrar för att förbättra studentens utbildningsutveckling.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kommunikationsnedsättningar

  Störning i en persons förmåga att förstå, bearbeta och dela begrepp på olika sätt, t.ex. verbalt, icke-verbalt eller grafiskt vid språk-, hörsel- och talkommunikation.

 • Inlärningssvårigheter

  Inlärningssvårigheter som vissa studenter stöter på i ett akademiskt sammanhang, särskilt vissa specifika inlärningssvårigheter som dyslexi, dyskalkyli och koncentrationsstörningar.

 • Analys av inlärningsbehov

  Analys av en elevs inlärningsbehov genom observation och testning, eventuellt följd av en diagnos av en inlärningsstörning och en plan för kompletterande stöd.

 • Beteendestörningar

  Beteenden hos barn eller vuxna som i regel har en känslorubbande effekt, till exempel hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD) eller trotssyndrom (ODD).

Färdigheter

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg

  Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg och handlingar för att stärka deras självförtroende och utveckling.

 • övervaka elevbeteende

  Övervaka elevens sociala ageranden för att upptäcka ovanliga beteenden. Hjälpa till att lösa eventuella problem.

 • Ordna aktiviteter vid sidan av undervisningen

  Handleda och eventuellt anordna utbildnings- eller fritidsaktiviteter för studenter utanför de obligatoriska lektionerna.

 • Bedriva elevvård

  Hjälpa elever i utbildningsmässiga, yrkesrelaterade eller personliga frågor såsom val av kurser, skolanpassning och social integration, yrkesorientering och -planering samt familjeproblem.

 • Samarbeta med lärarna

  Kommunicera med skolpersonal, till exempel lärare, lärarassistenter, akademiska rådgivare och rektor, i frågor som rör elevernas välbefinnande. Inom ramen för ett universitet samarbeta med den tekniska personalen och forskningsanställda för att diskutera forskningsprojekt och kursrelaterade frågor.

 • Främja barns välbefinnande

  Skapa en miljö som stödjer och värdesätter barn och hjälper dem att hantera sina egna känslor och relationer.

 • Ta hänsyn till elevers situation

  Ta studenternas personliga bakgrund i beaktande i undervisningen och visa empati och respekt.

 • Samråda med elevens stödjande nätverk

  Kommunicera med flera parter, däribland lärare och elevens familj, i en diskussion om elevens beteende eller akademiska resultat.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Samarbeta med skolledning och stödpersonal

  Kommunicera med utbildningsledningen, såsom skolans rektor och styrelseledamöter, och med utbildningsstödgrupperna, till exempel lärarassistenter, skolkurator eller studievägledare, om frågor som rör elevernas välbefinnande.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Kommunicera med unga

  Använda verbal och icke-verbal kommunikation och kommunicera via skrift, elektroniska hjälpmedel eller teckningar. Anpassa din kommunikation till barns och ungdomars ålder, behov, särdrag, förmågor, preferenser och kultur.

Source: Sisyphus ODB