Yrke styrekonom

Styrekonomer hanterar alla uppgifter som rör ett företags eller en organisations budgeterings- och redovisningsaspekter. De genomför och säkerställer efterlevnad av interna finansiella rutiner och redovisningsförfaranden samt utarbetar dokumentation för externa revisioner. De samlar in information om finansiella rapporter såsom tillgångar, skulder, eget kapital och kassaflöden för bedömning av företagets finansiella ställning för att upprätta årliga budgetar och prognoser.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förfaranden vid redovisningsavdelning

  De olika processerna, arbetsuppgifterna, jargongen, rollen i en organisation samt andra specifika särdrag av redovisningsavdelningen såsom bokföring, fakturor, registerföring och beskattning.

 • Förfaranden vid ekonomiavdelning

  Processer, arbetsuppgifter, språkbruk, organisationsroll och andra specifika faktorer vid en organisations ekonomiavdelning. Kunskap om finansiella rapporter, investeringar, redovisningsnormer osv.

 • Skattelagstiftning

  Skattelagstiftning som är tillämplig på ett visst specialområde, t.ex. importskatt, statlig skatt, o.s.v.

 • Rapporter

  Ekonomisk redovisning av ett företags finansiella ställning vid periodens eller räkenskapsårets slut. Rapporten består av fem avsnitt; rapport över finansiell ställning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden samt anmärkningar.

Färdigheter

 • Förklara räkenskapshandlingar

  Ge ytterligare förklaringar och upplysningar till personal, återförsäljare, revisorer och övriga om hur redovisningen registreras och behandlas i räkenskaperna.

 • Tolka rapporter

  Läsa, förstå och tolka de viktigaste posterna och indikatorerna i finansiella rapporter. Hämta den viktigaste informationen från finansiella rapporter efter behov och integrera denna information i utvecklingen av avdelningens planer.

 • Upprätta en finansiell plan

  Upprätta en finansiell plan i enlighet med finansiella regler och kundregler, bl.a. en investerarprofil, finansiell rådgivning samt förhandlings- och transaktionsplaner.

 • Säkerställa efterlevnad av redovisningspraxis

  Förvaltning av räkenskaper och efterlevnad av allmänt accepterade redovisningskonventioner som bokföring av transaktioner till gällande pris, kvantifiering av varor, skilja chefernas personliga konton från företagets konton, verkställa överföring av äganderätt till tillgångar under genomförandetiden och säkerställa väsentlighetsprincipen.

 • Införa finansiella regler

  Läsa, förstå och se till att finansiella regler följs av företaget vid samtliga skattemässiga och redovisningsrelaterade förfaranden inom organisationen.

 • Följa nyckeltal

  Identifiera de kvantifierbara åtgärder som ett företag eller en industri använder för att mäta eller jämföra resultat när det gäller att uppnå sina operativa och strategiska mål, med hjälp av resultatindikatorer.

 • Fullgöra lagstadgade skyldigheter

  Förstå, följa och tillämpa företagets lagstadgade skyldigheter i det dagliga arbetet.

 • Sammanställa finansiell information

  Samla in, revidera och sammanställa finansiell information från olika källor eller avdelningar för att skapa ett dokument med sammanfattade finanskonton eller planer.

 • Utarbeta rapporter

  Samla in, registrera och utarbeta finansiella rapporter om ett företags finansiella ställning vid utgången av en viss period eller ett visst räkenskapsår. Rapporterna som består av fem delar som är rapporten över finansiell ställning, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital, rapporten över kassaflöden och noter.

 • Utöva utgiftskontroll

  Analysera utgiftsredovisningar mot inkomster och användning i olika företagsenheter, företag eller organismer i allmänhet. Rekommendera användning av finansiella resurser på ett effektivt sätt.

 • Analysera ett företags ekonomiska resultat

  Baserat på bokföring, register, finansieringsöversikter och extern information om marknaden, analysera företagets resultat i finansiella frågor för att fastställa förbättringsåtgärder som skulle kunna öka vinsten.

 • Ta fram rapporter över finansstatistik

  Ta fram ekonomiska och statistiska rapporter på grundval av insamlade uppgifter som ska läggas fram för en organisations förvaltningsorgan.

 • Utvärdera budgetar

  Läsa budgetplanerna, analysera de utgifter och inkomster som planeras under en viss period och bedöma företagets eller organisationens allmänna planer.

Source: Sisyphus ODB