Yrke svetsinspektör

Svetsinspektörer undersöker fogar och förband mellan metaller. De använder visuella verktyg och elektriska instrument för att granska förbanden och säkerställa deras kvalitet och säkerhet. Svetsinspektörer ser till att alla relaterade svetsarbeten, planer och material följer tillämpliga riktlinjer i enlighet med säkerhetsbestämmelserna. Förutom fältarbetet med granskning av svetsprojekt arbetar svetsinspektörer även med upprättande av rapporter på kontor.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Sammanfogningstekniker för metall

  Olika tekniker som används för sammanfogning och montering av fabricerade metallstycken.

 • Metalltyper

  Egenskaper, specifikationer, tillämpningar och reaktioner på produktionsprocesser för olika typer av metall, till exempel stål, aluminium, mässing, koppar m.m.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Kvalitetsstandarder för databaser

  Tekniker och metoder för att uppskatta och utvärdera kvaliteten på systemet och den övergripande kvaliteten på databasen, samt fastställa kvalitetsnormer och bestämmelser.

 • Typer av metallbearbetningsprocesser

  Metallprocesser som är kopplade till olika typer av metaller, till exempel gjutningsprocesser, värmebehandlingsprocesser, reparationsprocesser och andra metalltillverkningsprocesser.

 • Svetstekniker

  Olika metoder för att svetsa ihop delar av metall med hjälp av särskild utrustning, t.ex. svetsning med syrgasacetylen, gasmetallbågsvetsning och TIG-svetsning.

Färdigheter

 • Säkerställa att den färdiga produkten uppfyller alla krav

  Säkerställa att färdiga produkter uppfyller eller överträffar företagets specifikationer.

 • Registrera mätningsdata

  Samla in och bearbeta beskrivande data utifrån dokument som ritningar, skisser och anmärkningar.

 • Registrera reparationer

  Föra register över utförda reparationer och underhållsåtgärder inklusive delar och material som använts och andra uppgifter om reparationen.

 • Preparera prover för testning

  Ta och preparera prover för testning, kontrollera hur representativa de är; undvik partiskhet och eventuella risker för oavsiktlig eller avsiktlig kontamination. Tillhandahåll tydlig numrering, märkning och registrering av provuppgifterna, för att säkerställa att resultaten korrekt kan jämföras med originalmaterialet.

 • Inspektera svetsat material

  Kontrollera och säkerställa kvaliteten på svetsade metaller med hjälp av olika testtekniker.

 • Upptäcka defekter i metall

  Observera och identifiera olika typer av brister i metallarbetsstycken eller färdiga produkter. Identifiera det bästa sättet att åtgärda problemet, som kan ha orsakats av korrosion, rost, frakturer, läckor och andra tecken på slitage.

 • Rapportera om undermåliga tillverkningsmaterial

  Upprätthålla erforderliga företagsregister och -formulär för att rapportera eventuella undermåliga material eller tveksamma förhållanden avseende tillverkningsmaskiner och -utrustning.

 • Samarbeta med kvalitetssäkringsansvariga

  Ha ett nära samarbete med berörda kvalitetssäkrings- eller klassificeringsansvariga.

 • Testa prover

  Undersöka och testa förberedda prover; undvika alla risker för oavsiktlig eller avsiktlig kontaminering under testfasen. Använda provtagningsutrustning i enlighet med konstruktionsparametrarna.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Säkerställa att rättsliga krav uppfylls

  Säkerställa att alla rättsliga krav uppfylls.

 • Redigera dokumentation för kvalitetskontrollsystem

  Redigera dokument för kvalitetskontroll. Läsa igenom dokumenten och redigera poster i dokumentationen som numreringssystemet, processen för att skapa nya dokument, gransknings- och uppföljningsprocessen, åtgärdande av avvikelser, metoder för att spåra dokument osv.

 • Använda svetsningsutrustning

  Använda svetsutrustning för att smälta och foga samman metall- eller stålstycken; använda skyddsglas under arbetets gång.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Registrera produktionsdata för kvalitetskontroll

  Dokumentera fel på, ingrepp i och avvikelser hos maskiner inför kvalitetskontroll.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Känna igen tecken på korrosion

  Känna igen de tecken på metall som visar oxidationsreaktioner med miljön och som leder till rostbildning, gropar i koppar, spänningskorrosion etc. och bedöma hur snabbt korrosionsbildningen sker.

 • Fastställa mål för kvalitetssäkring

  Fastställa mål och förfaranden för kvalitetssäkring och se till att de bibehålls och kontinuerligt förbättras genom att granska mål, protokoll, material, processer, utrustning och teknik för kvalitetsstandarder.

 • Identifiera faror på arbetsplatsen

  Utföra säkerhetsrevisioner och -inspektioner på arbetsplatser och arbetsutrustning. Se till att de uppfyller säkerhetsbestämmelserna samt identifiera faror och risker.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Utvärdera arbetstagares arbete

  Utvärdera behovet av arbetskraft för det kommande arbetet. Utvärdera resultatet för gruppen av arbetstagare och informera överordnade. Uppmuntra och stödja de anställda när det gäller lärande, lära dem tekniker och kontrollera tillämpningen för att säkerställa produktkvalitet och arbetsproduktivitet.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

Source: Sisyphus ODB