Yrke systemanalytiker

Systemanalytiker ansvarar för analys och utformning av en organisations processer och system, bedömning av affärsmodellen och dess integrering med tekniken. De identifierar även förändringsbehov, bedömer följderna av olika förändringar, hämtar och dokumenterar krav samt ser till att dessa krav uppfylls samtidigt som de stödjer företag under genomförandeprocessen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Modellering av affärsprocess

  Verktyg, metoder och notationer för att beskriva och analysera affärsprocesser och ta fram modeller för dess fortsatta utveckling. Business Process Model and Notation (BPMN) och Business Process Execution Language (BPEL) är exempel på sådana verktygssatser.

 • Riskanalys av produktanvändning

  Metoder för att analysera produktrelaterade risker i kundmiljöer, deras omfattning, konsekvenser och sannolika resultat, i syfte att mildra riskerna med hjälp av varningsmeddelanden, säkerhetsinstruktioner och underhållssupport.

 • Rättsliga krav för it-produkter

  De internationella lagar och bestämmelser som reglerar utveckling och användning av it-produkter.

 • Affärskravstekniker

  De procedurer som krävs för att identifiera och analysera verksamhetsmässiga och organisatoriska behov.

Färdigheter

 • Arbeta med förändringshantering

  Hantera utvecklingen inom en organisation genom att föregripa förändringar och fatta ledningsbeslut för att se till att de inblandade medlemmarna blir så lite störda som möjligt.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Analysera affärskrav

  Undersöka kundernas behov och förväntningar på en produkt eller tjänst för att identifiera och åtgärda inkonsekvenser och eventuella meningsskiljaktigheter mellan berörda parter.

 • Identifiera rättsliga krav

  Undersöka tillämpliga rättsliga och normativa rutiner och standarder, analysera och härleda rättsliga krav som gäller för organisationen, dess policyer och produkter.

 • Utföra strategisk planering

  Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

 • Identifiera konsumentkrav

  Tillämpa tekniker och verktyg, t.ex. undersökningar, frågeformulär och IKT-program, för framtagning, fastställande, analys, dokumentering och underhåll av användarkrav för system, tjänst eller produkt.

 • Interagera med användare för att samla in krav

  Kommunicera med användare för att identifiera deras krav och samla information om dessa. Definiera alla relevanta användarkrav och dokumentera dem på ett begripligt och logiskt sätt för vidare analys och förtydligande.

 • Utarbeta rapporter om kostnads-nyttoanalyser

  Utarbeta, sammanställa och meddela rapporter med uppdelning av kostnadsanalysen av företagets förslag och budgetplaner. Analysera de finansiella eller sociala kostnaderna och fördelarna med ett projekt eller en investering i förväg för en viss tidsperiod.

 • Analysera en verksamhets IT-kontext

  Undersöka en organisations externa och interna miljö genom att kartlägga dess styrkor och svagheter för att skapa en bas för företagsstrategier och ytterligare planering.

 • Föreslå IT-lösningar för företagsproblem

  Föreslå hur man kan lösa företagsproblem med hjälp av informations- och kommunikationsteknik så att företagsprocesserna förbättras.

 • Skapa processmodeller

  Utarbeta formella och informella beskrivningar av affärsprocesserna och organisationsstrukturen genom att använda processmodeller, beteckningar och verktyg.

 • Omvandla krav till visuell design

  Utveckla den visuella designen utifrån från givna specifikationer och krav, på grundval av analysen av omfattning och målgrupp. Skapa en visuell representation av idéer, till exempel i form av logotyper, webbplatsgrafik, digitala spel och layouter.

 • Analysera affärsprocesser

  Undersöka hur arbetsprocesserna bidrar till att uppnå affärsmålen samt övervaka deras effektivitet och produktivitet.

Source: Sisyphus ODB